Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125875
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kepežinskienė, Daiva
Title: Vaiko susigrąžinimas iš laikinosios globos: motinų perspektyva
Other Title: Family Reunification after Short Term Out-of-home Placement: Mothers‘ Perspective
Extent: 128 p.
Date: 26-May-2015
Keywords: Globa (rūpyba);vaiko laikinoji globa;vaiko nuolatinė globa;Custody (guardianship);temporary custody of a child;permanent custody of a child
Abstract: Tyrimo problema. Lietuvoje daugiau vaikų patenka į laikinąją globą, negu jų sugrąžinama atgal į šeimą. Pasigendama mokslinių straipsnių apie tai, kas vyksta motinų gyvenime susigrąžinimo iš laikinosios globos į šeimą savo vaikus procesuose. Kas lemia tokių procesų sėkmę? Kokia pagalba tuo metu yra veiksminga? Šio tyrimo tikslas: sukonstruoti grindžiamąją teoriją atskleidžiant vaiko susigrąžinimo į šeimą procesą iš motinų perspektyvų. Tyrime dalyvavo5 motinos susigrąžinusios vaikus iš laikinosios globos į šeimą. Tyrime dalyvavusių moterų amžiaus vidurkis apie 28 metus. Tyrimo rezultatai: Ašinio kodavimo metu buvo išskirti 4 fenomenai. Pasijutau nei namų, nei gimtinės, nei vėliavos, Kodėl taip būna, Ilgą sunkų kelią ėjau, Aš to siekiau ir pasiekiau. Atrankinio kodavimo metu sukonstruota paradigma: sėkmės pagrindas kažkaip perlipau pati per save. „in vivo“ kodai sukurti remiantis tyrimo metu dalyvių pasakytomis frazėmis. Jos pagrindu sukonstruota grindžiamoji teorija, kuri atskleidė motinų tapatumo pasikeitimus praėjus vaiko susigrąžinimo į šeimą procesą, kuris buvo analizuojamas iš motinų perspektyvų. Daugelis šeimų, ypač vienišų motinų Lietuvoje privalo savo vaikus auginti ypatingai atšiauriose socialiai ir skurdo sąlygose. Motinos šalia vaiko globos turi įveikti įstatymų spragas ir biurokratines kliūtis, siekiant bent minimaliai aprūpinti savo vaikus. Neatlaikiusios krizių ir įtampos, nepajėgia tinkamai jais pasirūpinti. Valstybei atskyrus vaiką nuo tėvų, dažniausiai vaikui laikinoji globa skiriama giminaičių šeimoje arba vaikų globos namuose, kur vaikas gali būti labai traumuojamas. Negatyvi šeimos patirtis kaip Vaikystės šeimos modelis atsikartojo ir tyrimo dalyvių šeimose. Atskyrus vaiką nuo šeimos, motinos patiria staigų emocinį sukrėtimą. Pasekmės motinoms: mintys apie savižudybę, sielvarto mažinimas alkoholiu, vilties praradimas. Siekdamos susigrąžinti vaikus į šeimą motinos įdėjo daug pastangų: bendradarbiavo su vaiko teisių specialistais, gerino šeimos gyvenimo sąlygas bei įrodė tvirtą apsisprendimą negrįžti prie įprasto gyvenimo būdo bei gebėjimą tinkamai rūpintis vaiku (ais). Susigražinus vaikus į šeimą motinos siekė išlaikyti pusiausvyrą tarp pokyčių šeimoje: šalino pagrindines priežastis lėmusias vaiko atskyrimą iš šeimos, suprato ir naudojosi socialine pagalba iš aplinkos.
The relevance of the research. In Lithuania, the number of children who are in temporary out -of -home placement is higher than the number of children who are reunified with their families. There is a lack of scientific articles about what is happening in the life of the mothers when they are trying to get their children back from the temporary out- of- home placement in Lithuania. What determines the success of such processes? What kind of support is the most effective at that time? The research aims to construct a grounded theory by revealing the child and family reunification process from the mothers’ perspectives. Five mothers who managed to get their children back from the temporary out- of- home placement took part in the research. The average age of the mothers who took part in the survey was about 28 years. Research results: four phenomena were distinguished during the axial coding. Why does it happen? I had a difficult and long path to walk through. I have strived for that and succeeded. I felt as I had no home, no homeland, nor flag. The following paradigm has been constructed during the selective coding: the key to success “I somehow managed to climb over myself”. “In vivo” codes were created based on the phrases shared by the mothers who took part in the survey. On the basis of the aforementioned paradigm, a grounded theory has been constructed, which has revealed identity changes in the mothers who managed to recover their children from the temporary out- of -home placement. This process was analyzed from the mothers’ perspective. In Lithuania, many families, especially single mothers are forced to raise their children in especially difficult and socially poor conditions. Mothers have to overcome the gaps in laws and bureaucratic obstacles in order to take care of their children properly. Eventually mothers fail to overcome crises and tension and thus cannot take care of their children the way they should. When the child is separated from his/her parents by the state, the child is usually a temporary placed in a relative family or residential institution for children where the child can be seriously traumatized. A negative family experience as Childhood family model has also repeated in the families taking part in the survey. When the child is separated from his/her family, mothers suffer emotional stress. The consequences for mothers may be as follows: thoughts about suicide, alcoholism, the loss of hope, etc. In order to get their children back to their families, the mothers made significant efforts: communicated with the specialists responsible for the rights of children, tried to improve their living conditions and proved their strong desire not to go back to their former 5 way of living and ability to take care of their children properly. Those mothers who have succeeded to get their children back to their families tried to maintain a balance with regard to the changes in their family: they tried to eliminate the main reasons, which have resulted in child –out- of- home placement. Mothers actively used social assistance as well.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125875
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

25
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.