Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125842
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Vitkuvienė, Indrė
Title: Lietuvių išeivių katalikų vyskupo Pauliaus Antano Baltakio OFM pastoracinės veiklos modelis
Other Title: Pastoral Model of Bishop Paulius Antanas Baltakis OFM of Emigrated Lithuanian Catholics
Extent: 84 p.
Date: 25-May-2016
Keywords: Vyskupas Baltakis;išeivių sielovada;pastoracinis modelis;emigracija.;Theology of migration;Lithuanian emigrants;pastoral model;bishop Baltakis.
Abstract: Didėjant žmonių mobilumui ir nuolatinei emigracijai iš Lietuvos būtina kalbėti apie migrantų sielovadą. Lietuva yra viena tų tautų, kuriai popiežius buvo paskyręs atskirą vyskupą - vysk. P.A. Baltakį OFM, rūpintis lietuvių, gyvenančių svetur dvasiniais poreikiais. Remiantis bibliografija paaiškėja, kad vienintelio emigrantų vyskupo P.A. Baltakio pastoracinė veikla yra beveik netyrinėta. Šio darbo tikslas yra suklasifikuojant vysk. P.A. Baltakio pastoracinės veiklos bruožus teoriškai pagrįsti pastoracinės veiklos modelį emigrantų sielovadoje 1984-2003 metais. Darbo tikslas yra įgyvendinamas keturiais etapais. Pirmoje dalyje yra nustatomi esminiai emigrantų sielovados bruožai pagal Katalikų Bažnyčios mokymą remiantis Bažnyčios dokumentais iki 2003 metų. Šioje dalyje atskleidžiamos migrantų sielovados ištakos Apreiškime, aptariama istorinė migrantų pastoracijos raida, išskiriami svarbiausi konstitucijos Exsul Familia Nazarethana nuostatai ir naujesnių Bažnyčios dokumentų nuorodos migrantų sielovadai. Antroje darbo dalyje yra aptariamas išeivių sielovados kontekstas, atskleidžiant esminius lietuvių išeivių sielovados elementus iki 1984 metų. Šioje dalyje aptariama parapijinė ir misijinė sielovada, plačiau aprašomas Europos lietuvių išeivių sielovados pobūdis. Trečioji darbo dalis skirta išskirti vysk. P.A. Baltakio pastoracijos bruožus remiantis vyskupo archyviniu rinkiniu. Šioje dalyje plačiau aptariamas parapijinės lietuviškos sielovados koordinavimas ir vyskupo sielovados tarybos veiklos kryptys, kurios išryškina P.A.Baltakio prioritetines sielovados sritis išeivijoje. Ketvirtoje darbo dalyje yra identifikuojamas vyskupo P.A. Baltakio pastoracinės veiklos modelis. Jis konstruojamas pagal pastoracinio hermeneutinio-bendravimo modelio strūktūrą, išskiriant tikslą, turinį, priemonės, sielovados paskirtį ir sielovadininką kaip elementus. Vysk. P.A. Baltakio pastoraciniam modeliui būdinga konteksto svarba, nuo kurio kinta vietinis tikslas, priemonės, sukonkretinamas turinys.
With increasing mobility of people and permanent emigration from Lithuania, it is needed to focus on the pastoral care of emigrants. Lithuania is one of those nations, which the pope had appointed a separate bishop - P.A. Baltakis OFM, to take care of spiritual needs of Lithuanians who lived elsewhere. According to the bibliography reveals, that only bishop of emigrants’ P.A. Baltakis pastoral activity is virtually unstudied. The aim of this thesis is to theoretically justify the pastoral activity model of P.A. Baltakis in 1984-2003 by classifying the features of his pastoral work. The aim is implemented in four phases. The first part is sensitive to material emigrants’ pastoral features according to the Catholic Church's teaching based on the documents before the year 2003. This section discloses migrant pastoral origins of Holy Bible, discusses the historical evolution of the pastoral care of migrants by excluding the most important regulations of the constitution Exsul Familia Nazarethana and the links of newer Church documents of pastoral care of migrants. The second part discusses emigrants’ pastoral context by revealing the essential elements of the pastoral activity of Lithuanian emigrants until 1984. This section discusses the parish and missionary types of pastoral activity, widely described the pastoral care of Lithuanian emigrants in Europe. The third part is devoted to single out P.A. Baltakis pastoral features based on the bishop's archival collection. This section discusses more the Lithuanian pastoral coordination and the activities of bishop's pastoral council, which highlights the priority of pastoral areas in emigration. The fourth part is dedicated to identify bishop’s pastoral activity model. It is constructed by pastoral hermeneutic - communicative structure of the model, highlighting the purpose, content, tools, pastoral counselor and pastoral mission as elements. The pastoral model of bishop. P.A. Baltakis is in importance of context of changing the main target, tools and giving substance to the content.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125842
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
indre_vitkuviene_md.pdf1.68 MBAdobe PDF   Until 2021-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.