Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125822
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Fromičienė, Loreta
Title: Jaunuolių su protine negalia įgalinimas savarankiškam gyvenimui
Other Title: Mentally Disabled Youth Empowerment for Independent Life
Extent: 59 p.
Date: 25-May-2016
Keywords: Jaunuoliai su protine negalia;įgalinimas savarankiškam gyvenimui;socialinis darbas.;Mentally disabled youth;empowerment for independent life;social work.
Abstract: Tyrimo aktualumas grindžiamas palyginamuoju tyrimu Lietuvos ir Anglijos atžvilgiu, siekiant įvertinti jaunuolių su protine negalia socialinės integracijos bei socialinių paslaugų prieinamumo sąlygas. Tyrimo klausimas. Sprendžiant jaunuolių su protine negalia įgalinimą savarankiškam gyvenimui, susiformuoja socialinio darbo svarstymas kaip diskurso, kuriuo apibrėžiama, kas yra klientas, koks socialinio darbuotojo vaidmuo ir kokie yra reikalingi socialinio darbo sprendimai šiame procese. Šis akcentas pažymimas iš atliekamuose tyrimuose, kuomet, kintant požiūriui į negalią tiek moksliniame diskurse, tiek kasdieniame gyvenime vis dažniau pripažįstama, kad protinę negalią turintieji nėra visiškai savarankiški ne tik dėl to, kad jiems trūktų gebėjimų ar psichosocialinės brandos, bet ir dėl visuomenės formuojamos nuomonės. Tyrimo objektas – jaunuolių su protine negalia įgalinimas savarankiškam gyvenimui. Tyrimo tikslas – ištirti jaunuolių su protine negalia įgalinimo savarankiškam gyvenimui sprendimus remiantis socialinio darbuotojo perspektyva. Tyrimo uždaviniai: 1. Aptarti savarankiškumo sampratą protinės negalios kontekste; 2. Apibūdinti jaunuolių su protine negalia įgalinimo savarankiškam gyvenimui procesą 3. Atskleisti jaunuolių su protine negalia įgalinimą savarankiškam gyvenimui remiantis socialinio darbuotojo perspektyva. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; teisinių dokumentų analizė, anketinė apklausa.
The actuality of research is based on the comparative study of Lithuanian and English process of social work, in order to evaluate the social integration of young people with intellectual disabilities and the availability of social services. The question of the reseach. Addressing mentally disabled youth empowerment for independent life, social work is presenting as a discourse, which helps to define who is a customer, what is the role of the social worker and what is necessary decisions of the social work in the process. This accent is marked by investigations, where discontinuity is a significant challenge for youth with mental health needs in everyday life and it is recognised that mental disability are not completely independent of lack capacity or psycho-social maturity, but also depends of public opinion being formed. The object of the reseach - is empowerment of mentally disabled youth for independent life. The aim of the reseach is to explore the solutions of work mentally disabled youth in process empowerment for independent life, based on the prospect of a social worker. Objectives of the reseach: 1. To examine the concept of independent living in the context of intellectual disability; 2. Uncover the process of empowerment of mentally disabled youth for independent life; 3. To reveal the process of empowerment of young with intellectual disabilities for independent life, in prospect with social worker. Research methods: analysis of scientific literature; analysis of legal acts; questionnaire surveys.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125822
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
loreta_fromiciene_md.pdf1.11 MBAdobe PDF   Until 2021-05-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

21
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.