Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125813
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Drūteikienė, Inga
Title: Vyrų, dalyvavusių gimdyme, tėviškumo raiškos samprata
Other Title: The Concept of Fatherhood Expression in Men who Participated in Childbirth
Extent: 65 p.
Date: 12-Jan-2017
Keywords: Gimdymas;šiuolaikinis gimdymas;tėviškumas;tėviškumo raiška;vyro dalyvavimas gimdyme.;Childbirth;modern childbirth;fatherhood;fatherhood expression;manʼs participation in childbirth.
Abstract: Tyrimo problema. Vyrų dalyvavimą ar nedalyvavimą gimdyme nulemia besiformuojanti kūdikio laukimo ir sutikimo kultūra, besiformuojančios tėvystės praktikos. Vyro dalyvavimas siejamas su moters ir vaiko gerove. Vyro dalyvavimas yra skatinamas, nes manoma, kad tai yra vienas iš tėviškumo formavimosi veiksnių. Šiame magistro darbe keliamas probleminis klausimas: kokia yra vyrų, dalyvavusių gimdyme, tėviškumo raiškos samprata. Tyrimo objektas – vyrų, dalyvavusių gimdyme, tėviškumo raiškos samprata. Tyrimo tikslas – atskleisti vyrų, dalyvavusių gimdyme, tėviškumo raiškos sampratą. Tyrimo uždaviniai: 1) Atskleisti tėviškumo sampratą. 2) Išryškinti tėviškumo raišką. 3) Atskleisti vyrų dalyvavimo gimdyme priežastis. 4) Atskleisti vyrų, dalyvavusių gimdyme, tėviškumo raiškos sampratą. Tyrimo metodai. 1. Literatūros šaltinių paieška, literatūros šaltinių lyginamoji ir struktūrinė analizė. 2. Empiriniam tyrimui atlikti taikytas kokybinis tyrimo metodas – pusiau struktūruotas interviu. Interviu duomenys apdoroti duomenų turinio analizės (content) metodu. Rezultatai. 1. Tėviškumas – tai aukščiausia vyro tėvystės forma. Tėviškumo raiška – tai tėvo vaidmenys ir įgūdžiai, kurie užtikrina darną šeimoje per tarpusavio santykius, santykius su vaikais, mokėjimą bendrauti ir bendradarbiauti. Geriausia vieta reikštis tėviškumui – šeima, kurioje santykiai tarp vyro ir moters paremti meile ir atsakomybe. 2. Idealaus tėvo tėviškumo raiškos formos: meilė, rūpestingumas, supratimas, teisingumas, išmintingumas, griežtumas ir vyriškumas. Vyriškumas siejamas su „normalaus“ vyro bruožais: sugebėjimu uždirbti pinigų, nagingumu ir mokėjimu atlikti „vyriškus“ darbus, vaikų aprūpinimu, auklėjimu bei priežiūra, savo moters globojimu. 3. Vyrų dalyvavimo gimdyme priežastis nulemia sutuoktinių tarpusavio santykių pobūdis. Tiek vyrai, tiek moterys pagrindine vyro dalyvavimo gimdyme priežastimi išskyrė psichologinį (emocinį) moters palaikymą gimdymo metu, pasirodė svarbus abiejų sutuoktinių bendro susitarimo laikymasis. 4. Norint atskleisti sąryšį tarp vyro dalyvavimo gimdyme ir tėviškumo raiškos buvo bandoma susieti vyro tarpasmeninius santykius su tėviškumo raiška. Atskleista, kad vyro dalyvavimas siejasi su pagalbos poreikiu, būdingu žmonai, palaikymu, tarpusavio susitarimu. Vyrai, dalyvavę gimdymo metu, atsiskleidė kaip mylintys, rūpestingi, suprantantys ir globojantys.
The research problem. Menʼs participation or non-participation in the birth is determined by the nascent baby waiting and reception culture, the emerging practices of paternity. Male participation is associated with woman’s and child’s welfare. Male participation is encouraged, since it is believed that this is one of the factors in the formation of fatherhood. This master thesis raises the problematic issue: how man relates to the involvement in the birth and fatherhood expression. Research object – the link between participation of a male in the birth and fatherhood expression. The aim – to reveal the link between participation of a male in the birth and fatherhood expression. Research tasks. 1) To reveal the concept of fatherhood. 2) Highlight the fatherhood expression elements. 3) Reveal the reasons of menʼs participation in the birth. 4) Reveal the link between participation of a male in the birth and fatherhood expression. Research methods. 1. Search of literary sources, comparative and structural analysis of the sources. 2. For the empirical study, applied quantitative research method semi-structured interviews were used. The personal interview data was processed by employing content analysis method. Results. 1. Fatherhood is the highest form of man paternity. Fatherhood expression is fatherʼs roles and skills that ensure coherence within the family through relationships, relationships with children, proficiency in communication and collaboration. The best place for the expression of fatherhood is family, where the relationship between a man and a woman is based on love and responsibility. 2. The ideal father’s fatherhood expression forms: love, caring, understanding, justice, wisdom, strictness and masculinity. Masculinity is associated with traits of a “normalˮ man: the ability to earn money, skills and abilities to perform “manlyˮ work, childrenʼs welfare, upbringing and childcare, care for the woman. 3. The causes of menʼs participation in the birth are determined by the nature of relationship between spouses. Both men and women distinguished that the main cause of manʼs participation is psychological (emotional) support of the woman during childbirth, compliance with the mutual agreement was important for both spouses. 4. Fatherhood expression of men who participated in birth was attempted to reveal in context of interpersonal relations. It was revealed that the manʼs participation in the birth is determined by the need to help his wife, support or mutual agreement. Fatherhood expression concept of men who participated in birth was related with love, care, understanding and protection.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125813
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
inga_druteikiene_md.pdf460.82 kBAdobe PDF   Until 2021-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.