Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125797
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRingailienė, Teresė-
dc.contributor.authorMisiūnaitė, Monika-
dc.date.accessioned2020-12-23T02:29:43Z-
dc.date.available2020-12-23T02:29:43Z-
dc.date.issued2016-05-23-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/125797-
dc.description.abstractToday various electronic resources have become the interactive digital tools that enable the reader to search for different information and services. In order to provide all necessary information of every social domain, the governments have also created their own websites in which the citizens of the country can now find the government services they need. The present MA paper focuses on the British, American, Australian, Lithuanian, and Latvian government websites emphasising the use of various multimodal modes that create the representation of the government institution. Thus the aim of this paper is to carry out the multimodal analysis focusing on compositional, lexical, and visual elements used in the websites. In order to reach the aim, the following objectives have been formulated: to investigate the compositional elements of each government website; to analyse the visual choices presented on the homepages; to reveal the typical linguistic features of the government texts; and to explore the lists of the most common noun and verb collocations used in the government websites. The present analysis of the five government websites is based on the principles of multimodality developed by Kress and van Leeuwen (2006). The three metafunctions, ideational, interpersonal, and textual, are used in order to study the compositional and visual elements of the selected websites. The analysis of the typical linguistic features is carried out according to the principles of register analysis proposed by Biber and Conrad (2009). Nominal and verbal characteristics of the English and Baltic government texts have been analysed: nominal features include the use of nouns and their collocations, the presence of proper nouns and acronyms; verbal features involve the use of verbs and their collocations and the presence of contractions. The analysis of the five government websites has revealed that, from the perspective of composition, the three English websites present their information in a similar way focusing on the general government services; the composition found in the two Baltic websites stresses the importance of the newest information. The study of ideational metafunction has indicated that the American and Latvian websites include the greatest number of functional elements (e.g. multilingual option or social networks) that enable the reader to become more active on the website. From the perspective of the visual mode, the Baltic websites tend to use more naturalistic photos in which Prime Ministers are demonstrated, whereas the English websites use more simulated, i.e. emblematic and iconic, images that illustrate the topics of the government services. Register analysis of the collected government texts has indicated the register difference between the English and Baltic texts: the former ones belong to the official administrative register, while the later ones represent more the publicist register (press news).en
dc.description.abstractŠiais laikais apstu įvairių elektroninių išteklių, kurie kaip interaktyvios skaitmeninės priemonės, padeda skaitytojui rasti reikalingiausią informaciją ir paslaugas. Dabar ir vyriausybės yra susikūrusios elektroninius puslapius, kuriuose pateikiama informacija apie vyriausybines institucijas, organizacijas bei jų veiklą įvairiose socialinėse srityse. Šiame magistriniame darbe analizuojami britų, amerikiečių, australų, lietuvių ir latvių vyriausybių interneto puslapiai, atsižvelgiant į įvairius multimodalumo aspektus, kurių sąveika atskleidžia šių vyriausybinių puslapių institucinę paskirtį. Šio darbo tikslas yra išanalizuoti kompozicinius, leksinius ir vaizdinius puslapių elementus multimodaliuoju aspektu. Darbo uždaviniai yra tokie: išnagrinėti kompozicinius kiekvieno vyriausybinio puslapio elementus; išanalizuoti vaizdinę medžiagą, pateiktą pirmuosiuose svetainių puslapiuose; išnagrinėti būdingiausius lingvistinius vyriausybinių tekstų bruožus; ištirti tipiškiausias daiktavardžių ir veiksmažodžių kolokacijas, naudojamas vyriausybių interneto puslapiuose. Darbo analizė yra paremta Kresso ir van Leeuweno (2006 m.) pristatytais multimodalumo principais. Trys metafunkcijos (ideacinė, tarpasmeninė ir tekstinė) yra naudojamos nustatyti kompozicinius bei vizualinius elementus pasirinktuose puslapiuose. Būdingiausi lingvistiniai bruožai išanalizuoti pritaikant Biberio ir Conrado (2009 m.) pasiūlytą registrų analizę. Vardažodiniai ir veiksmažodiniai vyriausybinių tekstų bruožai yra nagrinėjami atsižvelgiant į šiuos aspektus: daiktavardžiai bei jų kolokacijos, tikriniai daiktavardžiai ir akronimai priskiriami vardažodiniams bruožams; veiksmažodžiai bei jų kolokacijos ir kontrakcijos priskiriami veiksmažodiniams bruožams. Penkių pasirinktų vyriausybinių puslapių analizė atskleidė, kad iš kompozicinės perspektyvos trys angliškai kalbančių šalių puslapiai pristato informaciją panašiu būdu, pabrėždami pagrindines vyriausybių teikiamas paslaugas, o kompoziciniai elementai lietuvių ir latvių puslapiuose teikia pirmenybę naujausiai informacijai apie ministrų pirmininkų veiklas. Ideacinė metafunkcija parodė, kad amerikiečių ir latvių puslapiai daugiausiai naudoja funkcinių elementų (pvz., kalbų pasirinkimas ar socialiniai tinklai), kurie padeda skaitytojui interaktyviai nagrinėti vyriausybių puslapius. Iš vizualinės perspektyvos lietuvių ir latvių puslapiai labiau naudoja natūralistines nuotraukas, kuriose vaizduojami ministrai pirmininkai, o anglų puslapiuose daugiau randama paveikslėlių (emblematinių ir ikoninių), kurie simbolizuoja vyriausybinių paslaugų temas. Surinktų vyriausybinių tekstų registro analizė išryškino registrų skirtumą tarp tekstų, publikuotų trijuose anglų bei lietuvių ir latvių puslapiuose. Anglosaksų puslapių tekstai atspindi oficialųjį administraticinį registrą, o lietuvių ir latvių tekstai labiau atstovauja publicistiniam registrui.lt
dc.description.sponsorshipHumanitarinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent97 p.-
dc.language.isoen-
dc.subjectGovernment websiteen
dc.subjectmultimodalityen
dc.subjectregister analysisen
dc.subjectideational, interpersonal and textual metafunctions.en
dc.subjectVyriausybinis interneto puslapislt
dc.subjectmultimodalumaslt
dc.subjectregistro analizėlt
dc.subjectideacinė, tarpasmeninė ir tekstinė metafuncijos.lt
dc.subject.otherFilologija / Philology (H004)-
dc.titleMultimodal Analysis of the Government Websitesen
dc.title.alternativeVyriausybinių interneto puslapių multimodalioji analizėlt
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptAnglų kalbos skyrius-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.