Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125768
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Baltrukevičiūtė, Liucija
Supervisor: Šliužaitė, Vilma
Title: Seksualizacijos apraiškų šiandieninėje vartotojiškoje kultūroje vertinimas krikščioniškosios antropologijos aspektu
Other Title: Evaluation of some manifestations of sexualization in today's consumerist culture in the light of christian anthropology
Extent: 71 p.
Date: 27-May-2015
Keywords: Seksualizacijos apraiškos;vartotojiška kultūra;krikščioniškoji antropologija;vertinimas;Manifestations of sexualization;consumerist culture;christian anthropology;evaluation
Abstract: Šiame baigiamajame licenciato darbe krikščioniškosios antropologijos kontekste žvelgiama į seksualizacijos apraiškas, su kuriomis šių dienų vartotojiškoje kultūroje tenka susidurti įvairaus amžiaus žmogui. Dabo tikslas yra įvertinti seksualizacijos apraiškas šiandieninėje vartotojiškoje kultūroje krikščioniškosios antropologijos aspektu. Pirmojoje darbo dalyje pristatoma biblinė žmogaus samparata, apimati žmogaus kilnumo, nuopuolio bei atpirkimo klausimus. Šioje darbo dalyje ypač pabrėžiama žmogaus kaip imago Dei samprata, teikianti pagrindą kiekvieno žmogaus orumui. Antrojoje darbo dalyje, remiantis Amerikos psichologijos asociacijos tyrimu (APA) apie mergaičių seksualizaciją pateikiamas seksualizacijos apibrėžimas, skiriamas dėmesys seksualizacijos ženklų atpažinimui visuomenės komunikavimo priemonėse ir kitose seksualizuotose žmogaus gyvenimo sferose (vaikų ir jaunimo ugdyme, madoje). Šioje dalyje gvildenama ir pornografijos problema visuomenės komunikavimo priemonėse. Pastebima, kad seksualizacija atpažįstama ne vien vaizdinėje informacijoje, bet ir vartotojiškoje kultūroje sutinkamuose seksualizuoto elgesio standartuose. Galiausiai, trečiojoje dalyje pateikiamas seksualizacijos vertinimas krikščioniškosios antropologijos aspektu. Vertinimas atliekamas pagal kriterijus, kurie išskiriami iš pirmosios šio darbo dalies, kurios pagrindą sudaro krikščioniškoji antropologija. Darbe parodoma kaip seksualizacijos apraiškos paneigia prigimtinį žmogaus asmens orumą. Seksualizacijoje pažeidžiamas asmens vientisumo ir integralumo principas, kūną ir dvasinę sielą matant kaip skirtingus žmogaus pradus bei žmogaus kūną traktuojant vartotojiškai; meilę lytiniame akte atsiejant nuo prokreacijos. Asmens orumo principas pažeidžiamas paneigiant žmogų kaip imago Dei, jį sudaiktinant ir perčiant jo kūną sekso objektu ir priemone tikslui, (dažniausiai malonumui) nevaldant lytinio potraukio pasiekti. Žmogaus prigimtinio orumo pažeidimas pasireiškia kaip kūno nuasmeninimas tarpasmeninius santykius grindžiant utilitaristiniu principu. Seksualizacijoje, negebant prisiimti atsakomybės už kitą bei įsipareigoti, taip pat nepaisoma etinio principo.
In this final thesis, manifestations of sexualisation, which affect people of all ages in today‘s consumerist culture, are examined in the light of Christian anthropology. The aim of this thesis is to assess some manifestations of sexualisation in today’s consumerist culture in the light of Christian anthropology. The first part of the thesis presents the Biblical view of man and covers such topics as dignity of the human person,, the Fall and Redemption. This part of the thesis particularly emphasizes the notion of the human person as imago Dei which provides a basis for the dignity of every human being. In the second part of the thesis, the definition of sexualisation based on the report of the American Psychological Association (APA) task force on the sexualization of girls was presented; it was focused on the recognition of sexualisation’s signs in the media and other sexualised spheres of human life (education for children and youth, fashion). This part deals with the problem of pornography in the media. It is noticed that sexualization is recognizable not only in visual information but also in the consumerist culture in accordance with standards of sexualised behaviour. Finally, the third part consists of the evaluation of sexualisation in the light of Christian anthropology. Evaluation was carried out in accordance with criteria that are distinguished from the first part of this thesis which is based on the Christian anthropology. The thesis shows how manifestations of sexualisation deny the inherent dignity of human beings. The principle of personal integrity and wholeness is violated in sexualisation when body and spiritual soul are seen as different aspects of human life and the human body is treated in a consumerist manner; and when love in sexual act is disconnected from procreation. The principle of personal dignity is violated by denying a person as the imago Dei, by reducing himto a thing and turning his body to a mere sex object . The violation of inherent dignity of a human being occurs as anonymisation of the body when interpersonal relationships are grounded on the utilitarian principle. The ethical principle is also ignored in sexualisation for the person neither takes responsibility for his own actions nor commits himself for others.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125768
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.