Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125742
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Giliova, Marija
Title: Socialiniai dailės terapijos aspektai: kūrybiškumas ir bendruomenė
Other Title: Aspects of social art therapy: creativity and community
Extent: 116 p.
Date: 25-May-2015
Keywords: Dailės terapija;kūrybiškumas;bendruomenė;priklausomybių ligų reabilitacinė bendruomenė;bendruomenės kūrimas;Art therapy;creativity;community;Addiction Treatment community;community development
Abstract: Šis magistrinis darbas, pavadinimu „Socialiniai dailės terapijos aspektai: kūrybiškumas ir bendruomenė“ –tai bandymas aktualizuoti dailės terapijos socialinius aspektus šiuolaikinės Lietuvos kultūros, kūrybinių industrijųkontekste.Siekiant ištirti dailės terapiją, kaip priemonę galinčią padėti sutelkti bendruomenę, skatinti jos kūrybiškumą, aktyvinti dalyvauti socialiniame ir kultūriniame lauke. Atitinkamai, darbo objektas–socialiniai dailės terapijos aspektai. Darbo tikslas-remiantis komunikacijos, kultūros, filosofijos, socialinių mokslų teorijomis ir praktinio tyrimo rezultatais, ištirti socialinius dailės terapijos aspektus bei vaidmenį kūrybiškumo skatinime ir bendruomenių kūrime. Tikslui realizuoti išsikelti 4 uždaviniai kristalizuojami per 4 skyrių struktūrą. Pirmajame skyriuje pristatomas dailės terapijos apibrėžimas ir svarbiausios ypatybės (komunikaciniai lygmenys ir socialiniai aspektai). Antrajame – apžvelgiamas kūrybiškumo vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje ir dailės terapijoje. Trečiajame – aptariamas bendruomenės kūrimo skatinimo aktualumas šiuolaikinėje visuomenėje, apžvelgiamas dailės terapijos vaidmuo bendruomenės kūrime. Ketvirtajame – pristatomas dvikryptis praktinis tyrimas: socialinio lauko tyrimas (dailės terapijos principais paremta nuolatinė veikla priklausomybių ligų centre “Vilties Švyturys”, užsiėmimų pastebėjimai, bendruomenės atsiliepimai bei asmenininė vadovės-menininkės patirtis/reflekcijos) ir kokybinis tyrimas (priklausomybių ligų reabilitacinės bendruomenės apklausa), šių tyrimų metodologijų aprašymai bei surinktų duomenų analizės. Darbe iš esmės naudojami aprašomasis – analitinis, dedukcinis ir indukcinis tyrimo metodai. Taikytos mokslinės literatūros iš Lietuvos ir užsienio, dailės terapijos specialistų mokslinių tyrimų, metodinių leidinių analizės. Taip pat atliktas dvikryptis praktinis tyrimas: socialinio lauko (tyrėjos-menininkės užsiėmimų aprašymai/stebėjimai,patirtis) ir kokybinis (bendruomenės apklausa). Apklausti 8 priklausomybių ligų reabilitacinės bendruomenės nariai, nuolatos dalyvavę tyrėjos organizuojamose dailės terapijos užsiėmimuose, iš kurių 4 – vyrai ir 4 moterys, skirtingą laiką praleidę reabilitacijoje. Atlikus kokybinį tyrimą paaiškėjo, kad minėtai bendruomenei dailės terapijos poveikis yra teigiamas ir įvairialypis. Dailės terapija skatina individualų ir kolektyvinį kūrybiškumą, bendruomenė aktyvinama toliau domėtis menu/kūryba bei išreikšti save kūrybiškai. Dailės terapijos užsiėmimai skatina interaktyvumą/sąveika ir bendrą kūrybą tiek užsiėmimo metu, tiek už jų ribų. Socialinio lauko tyrimo rezultatai parodė, kad dailės terapija šioje bendruomenėje padeda bendrauti su priklausomais asmenimis, kuria santykį ir ryšį su užsiėmimus vedančiu asmeniu. Taip pat, padeda dalyviams sąveikauti tarpusavyje, vienija bendruomenę. Asmuo, aktyviai dalyvaujantis užsiėmime, gali pažinti save ir šalia esantį, bei atverti savo vidinį kūrybinį potencialą, išlaisvinti vaizduotę. Tyrimo rezultatai parodė, kad dailės terapija skatina kurti ir veikti bendrai, taip atsiranda iniciatyvumas ir kūrybiškumo įvairiapusiškas panaudojimas bendruomenės kasdienybėje. Tyrimo eigoje, kūrybiškumas minėtoje bendruomenėje atsiskleidė skirtingose formose. Atlikus dvikryptį praktinį tyrimą, pasitvirtino iškeltos hipotezės.
Master‘sThesis“Aspectsof Social Art Therapy: Creativity and Community”analysessocial aspects of art therapy in the context of contemporaryLithuanian culture and creative industries in order to study art therapy as a means helping tomobilize the community, promote itscreativity and encourageits participationin social and cultural fields.Accordingly, the Subject of Thesisissocial aspects of art therapy. The Aim of Thesisisto analysesocial aspects of art therapy and the role in encouragingcreativity and community developmentbased oncommunication, culture, philosophy, social science theories as well aspractical results of the study.Fulfilment of the aim involvesfourtasks which are depicted upon the structure of fourChapters. Chapter1presentsthe definition and main characteristicsof art therapy(communication levels and social aspects).Chapter 2overviews the role of creativity in contemporary society and art therapy.Chapter 3analysesrelevanceof promotion of community development in contemporary society and overviews the role of art therapy in the community development.Chapter 4 depictsa two-pronged fieldresearch:social field study(continuous activitybased on art therapyprinciplesin theAddiction Treatment CentreVilties Švyturys, session observations,communityfeedback andpersonal experience/reflexions of the leader-artist) andqualitative study (surveyof Addiction Treatment community) as well as descriptions of these surveys methodology andanalysis of thedata collected. The paper employs descriptive - analytical, deductive and inductive research methods. Also, the paper uses scientific literature of Lithuanian and foreign authors, analysis of art therapy specialist research and methodical publications. Two-pronged field research has been performed: social field research (descriptions/observations, experience of researcher - artist's activities) and qualitative research (community survey). Eight members of Addiction Treatment Community,who have been constantly participating in art therapy sessions led by the researcher, of which four men and four women who were being treated in the Addiction Treatment Centre for different periods of time, have been interviewed.The qualitative study showed that the effect of art therapy on the community above was positive and diverse. Art therapy urges individual and collective creativity, the community is induced to further be interested in art/creativity and express itself creatively. Art therapy sessions encourage interactivity/interaction and co-creation during session and beyond it. Social field study showed that art therapy in this community helps to interact with addicted persons, builds relationship and connection with the person leading sessions. It also helps participants to interact with each other and unites the community. A person actively involved in these sessions can get to know himself/herself and a person nearby better as well as reveal his/her inner creative potential and liberate imagination. The results showed that art therapy stimulates creation and co-operation. Thus, initiative and versatile use of creativity in daily life of the community appear. The study revealed creativity of the community above in various forms. Having performed two-pronged field study, hypotheses have been proved.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125742
Affiliation(s): Menų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.