Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125735
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Morkutė, Inga
Title: Reklama ir viešieji ryšiai: sinergijos link
Other Title: Advertising and Public Relations: towards synergy
Extent: 82 p.
Date: 25-May-2015
Keywords: Reklama;viešieji ryšiai;sinergijos efektas;komunikacijos kampanija;Advertising;public relations;synergy effect;communication campaign
Abstract: Baigiamajame magistro darbe siekiama pasiūlyti reklamos ir viešųjų ryšių kampanijos planavimo modelį, kuris sukuria sinergiją. Teorinėje darbo dalyje, remiantis mokslinės literatūros analize, yra pateikiami ir aptariami įvairių autorių poţiūriai į reklamą ir viešuosius ryšius. Remiantis įvairių autorių nuomone ir jų atliktais tyrimais yra išskirtos reklamos ir viešųjų ryšių savybės, tikslai ir funkcijos. Analitinėje darbo dalyje atliktos viešųjų ryšių ir reklamos kampanijų bei ekspertinio interviu analizės, siekiant išsiaiškinti ar egzistuoja reklamos ir viešųjų ryšių integralumas ir kokią tai naudą duoda komunikacijos kampanijai, prekės ţenklui, įmonei. Nustatyta, kad reklamos ir viešųjų ryšių integralumas kampanijoje sukuria sinergijos efektą, kurio dėka kampanija tampa efektyvesnė, formuojamas prekės ţenklo ir įmonės įvaizdis. Projektinėje darbo dalyje yra pateikiami trys komunikacijos kampanijų pavyzdţiai, paremti mokslinės literatūros analize ir atliktų tyrimų rezultatais. Jais siekiama atskleisti skirtumus tarp atskirai naudojamų reklamos ir viešųjų ryšių kampanijų ir jas integruojant vienoje kampanijoje. Taip pat siūlomas reklamos ir viešųjų ryšių kampanijos planavimo modelis, kuris sukuria sinergiją.
The master thesis is aimed to offer advertising and public relations campaign planning model that creates synergy. The theoretical part of the work, based on the analysis of scientific literature which presented various authors approach to the advertising and public relations. According to various authors and their studies are distinguished advertising and public relations features, objectives and functions. The analytical part of the work carried out by the public relations and advertising campaigns and expert interviews analysis to determine whether there is a public relations and advertising integrity and what it brings benefits to the communication campaign for the brand and company. It was found that the advertising and public relations campaign integrity create synergies, thanks to which the campaign is effective, formed the brand and image of the company. The project part of the work presented three examples of communication campaigns, support scientific literary analysis and the research results. They are intended to reveal the differences between the separate use of advertising and public relations campaigns and integrating them in a campaign. It is also proposed advertising and public relations campaign planning model that creates synergy.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125735
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on May 1, 2021

Download(s)

27
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.