Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125724
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Maščinskaitė, Audronė
Title: Pagrindinių mokyklų mokytojų taikomi lyderystės stiliai motyvuojant mokinius mokytis
Other Title: Applied leadership styles by teachers when motivating schoolchildren to learn with motivation at basic schools
Extent: 133 p.
Date: 28-May-2013
Keywords: mokytojai;lyderystės stiliai;mokinių motyvavimas;pagrindinė mokykla;teachers;leadership styles;schoolchildren’ motivation;basic school
Abstract: Mokslo problema yra prieštaravimas tarp mokytojų taikomų lyderystės stilių ir mokinių motyvacijos mokytis. Iškelti du tyrimo klausimai: kokius lyderystės stilius mokytojai taiko mokykloje? kurie mokytojų taikomi lyderystės stiliai sudaro prielaidas mokinių mokymosi motyvacijai? Tyrimo objektas - mokytojų taikomi lyderystės stiliai, kurie motyvuoja mokinius mokytis. Tyrimo tikslas - nustatyti mokytojų taikomus lyderystės stilius, kurie motyvuoja mokinius mokytis. Imtis. Tyrime dalyvavo 204 Marijampolės savivaldybės pagrindinių mokyklų įvairių dalykų mokytojai, kurie moko 5–10 klasių mokinius. Metodai. Darbe atlikta teorinė mokinių mokymosi motyvacijos, lyderystės, mokytojų lyderystės ir lyderystės stilių taikymo praktikos švietime analizė. Vykdyta apklausa raštu, duomenų analizei taikyta aprašomoji statistika, koreliacinė, faktorinė ir dispersinė analizė. Empirinėje dalyje nagrinėjami mokytojų taikomi lyderystės stiliai ir jų komponentų dermė motyvuojant mokinius mokytis. Rezultatai. Empirinis tyrimas padėjo nustatyti kokius lyderystės stilius mokytojai taiko savo veikloje: autokratinės, liberalios, biurokratinės, ugdomosios, transakcinės, charizmatinės, dalyvaujančios, veiklos, įgalinančios, transformacinės, besidalijančios, bendradarbiaujančios lyderystės stilius. Kurie iš jų yra taikomi dažniausiai, kurie rečiausiai ir leido lyderystės stilius suskirstyti į tris faktorius pagal tai, kaip jie motyvuoja mokinius mokytis. Išvados. Pagrindinių mokyklų mokytojai savo veikloje dažniausiai taiko veiklos ir ugdomosios, o rečiausiai – biurokratinės ir besidalinančios lyderystės stilius. Galima išskirti tris lyderystės stilius, kurie siejasi su mokinių motyvavimu: labiausiai mokinius motyvuojantis yra transformacinės lyderystės stilius, vidutiniškai – veiklos lyderystės stilius, o mažiausiai – autokratinis lyderystės stilius.
The scientific problem is contradiction between teachers’ leadership styles and schoolchildren motivation to learn. Two problems of study are held: what kind of leadership teachers applied at schools and which teachers’ leadership styles make preconditions for schoolchildren learning motivation? The object of study – teachers leadership styles applied for motivating schoolchildren to learn. The aim of study – to identify teachers’ leadership styles, which motivate schoolchildren to learn. The survey sample. The subjects of the study were 204 teachers of Marijampoles municipality who teach schoolchildren in 5-10 grades different subjects. Methods. The study presents theoretical analysis of schoolchildren learning motivation, leadership, teachers’ leadership and leadership’s styles application in the education. There were carried out written survey and analysis of documents. Descriptive statistics, correlative, factorial analyses and analysis of variance were applied also. Teachers’ leadership styles and their components harmony in schoolchildren learning motivation were studied in the empirical part of the study. Results. Empirical research identified leadership styles which teachers apply in their activity: autocratic, laissez-faire, bureaucratic, coaching, transactional, charismatic, democratic, acting, empowering, transformational, sharing, collaborative. The work also identified which styles are applied mostly or most rarely. Leadership styles were divided into three factors according to their possibility to motivate schoolchildren learning. Conclusions. Basics schools teachers in their activity mostly apply acting and coaching styles. Bureaucratic and sharing styles are applied most rarely. There are three styles of leadership that are most related to schoolchildren motivation: transformational leadership style motivate schoolchildren mostly, acting leadership style motivate schoolchildren middling and autocratic leadership style motivate schoolchildren at least.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125724
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

17
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.