Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125682
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Kaškelienė, Loreta
Title: Lietuvos žiniasklaidos konstruojamas nevyriausybinių organizacijų įvaizdis
Other Title: Image of non-governmental organizations constructed by Lithuanian media
Extent: 101 p.
Date: 26-Feb-2012
Keywords: nevyriausybinės organizacijos;įvaizdis;žiniasklaida;non-governmental organizations;image;media
Abstract: Visuotinai pripažįstama, kad stipri pilietinė visuomenė – demokratijos bei pažangos pagrindas. Apie demokratijos išsivystymą šalyje paprastai sprendžiama, atsižvelgiant kokią įtaką valstybėje turi bei kokiu mastu veikia visuomeninės pilietinės organizacijos, dabar vadinamos nevyriausybinėmis organizacijomis . Kuo aktyvesnė pilietinė visuomenė šalyje, tuo valstybės valdymas būna „skaidresnis“. Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus plėtra yra viena iš pagrindinių valstybės funkcijų tobulinimo galimybių, kadangi valstybė gali perleisti dalį savo funkcijų NVO sektoriui . Kadangi organizacijų įvaizdį viena iš pirmųjų formuoja žiniasklaida, o nevyriausybinės organizacijos yra ne pelno siekiančios organizacijos, neturinčios reikiamų finansinių resursų, kuriuos galėtų skirti organizacijos viešinimui, įvaizdžio formavimui, itin svarbu išanalizuoti kokią informaciją apie NVO komunikacinėje erdvėje pateikia žiniasklaida. Šio darbo objektas - Lietuvos žiniasklaidos komunikuojamas nevyriausybinių organizacijų įvaizdis 2009-2011 m.m. Darbo tikslas – ištirti kokį nevyriausybinių organizacijų įvaizdį formuoja Lietuvos žiniasklaida. Pagrindiniai darbo uždaviniai: atlikti NVO sektoriaus vaidmenų ir funkcijų visuomenės raidoje teorinę analizę; identifikuoti nevyriausybinių organizacijų įvaizdžio ypatumus; nustatyti žiniasklaidos vaidmenį nevyriausybinių organizacijų įvaizdžio formavime, pateikti NVO įvaizdžio kūrimo žiniasklaidoje kliūtis. Magistro darbe, remiantis šiuolaikinėmis komunikacijos teorijomis („agenda setting“, argumentacijos teorija) nagrinėjamas nevyriausybinių organizacijų įvaizdis dienraštyje „Lietuvos rytas“, naujienų portale „Delfi.lt“ bei nevyriausybinių organizacijų portale „3sektorius.lt“ 2009-2011 m.m. laikotarpiu, analizuojami NVO dienotvarkės konstravimo ypatumai Lietuvos žiniasklaidoje. Atlikus kiekybinę ir kokybinę minėtų visuomenės informavimo priemonių turinio analizę, bei interviu su žmonėmis, dirbančiais nevyriausybiniame sektoriuje, prieita išvados, jog darbe kelta hipotezė - dėl viešojo intereso neapibrėžtumo žiniasklaida kuria prieštaringą nevyriausybinių organizacijų įvaizdį – pasitvirtino. Tyrimas atskleidė, jog dėl netikslaus NVO teisinio reglamentavimo žiniasklaida kuria netikslų, prieštaringą nevyriausybinių organizacijų įvaizdį.
It is generally recognized, that a strong civil society is democracy and progress in ground. Development of democracy in the country generally decided according to the impact of State and the extent to which the public works civil society organizations, now known as non-governmental organizations. The more active civil society in the country, the state administration is \"transparent\". Non-governmental sector development is one of the main functions of the state improvement opportunities, as the State may dispose of its functions the NGO sector. As the organization's image in one of the earliest forms media and non-governmental organizations are not profit-making organization, without the necessary financial resources that could be used for publicity for the organization's image-making, it is essential to analyze the information about the communication within the space of NGOs to the media. Object of this work - Lithuanian media communicated image of NGOs in 2009-2011. The aim of this work - to explore how non-governmental organizations, the image formed by the Lithuanian media. The main tasks of the job: the NGO sector to carry out the roles and functions of the public in the development of the theoretical analysis of non-governmental organizations to identify the characteristics of the image, the media's role in shaping the image of NGOs, the media image of the obstacle. Master's thesis on the basis of modern theories of communication (\"agenda setting\", argumentation theory) is covered by nongovernmental organizations, the image of the newspaper “Lietuvos Rytas”, a news portal “Delfi.lt\" and NGOs portal “3sektorius.lt\" from 2009 to 2011, analyzed by the NGO agenda design features in the Lithuanian media. Following the quantitative and qualitative media content analysis, and interviews with people working in the non-governmental sector, it is concluded that at present a hypothesis - in the public interest, the uncertainty which the media image of the controversial non-governmental organizations - have been confirmed. The study revealed that the NGO legal framework inaccurate media do not accurately, NGOs controversial image.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125682
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

12
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.