Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125677
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Stirbytė, Dovilė
Title: Kauno bienalės instituciniai ir komunikaciniai aspektai šiuolaikinio meno bienalių kontekste
Other Title: The institutional and communicational aspects of Kaunas biennial in the context of contemporary art biennials
Extent: 87 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: Kauno bienalė;šiuolaikinio meno bienalė;institucija;komunikacija;viešinimo strategijos;Kaunas biennial;contemporary art biennial;institution;communication;advertising strategies
Abstract: Šiuolaikinio meno bienalės šiandien jau yra tapusios aktualiu ir diskutuotinu meno raidos reiškiniu. Pasaulyje bienalių ypač pradėjo gausėti nuo XX a. dešimtojo dešimtmečio, jos tebeplinta iki šių dienų. Kauno bienalė išaugo iš lokalių tekstilės parodų, ji organizuojama kas du metus jau nuo 1997 m. Šiuo metu šis renginys jau stipriai skiriasi nuo pirmųjų tarptautinių tekstilės parodų Kaune. Nuo 2005-ųjų metų Kauno bienalėje ne tik pristatomi kūriniai iš visų pasaulio kontinentų, bet ir tradicinis parodų modelis pakeistas į kuruojamas parodas bei meninius vyksmus, pagrįstus menininkų ir žiūrovų bendradarbiavimu bei komunikacija. Šio tiriamojo darbo tikslas – analizuojant Kauno bienalės veiklos institucinius ir komunikacinius aspektus, identifikuoti Kauno bienalės kaip organizacinio vieneto išskirtinius bruožus ir nustatyti šio periodinio renginio statusą šiuolaikinio meno funkcionavimo sistemoje. Tiriant Kauno bienalės institucinius ir komunikacinius aspektus atskleidžiami renginio išskirtiniai bruožai šiuolaikinio meno bienalių kontekste. Tyrimo tikslui pasiekti analitiškai gilinamasi ne tik į Kauno bienalėje pristatomų vyksmų bei projektų temas ir idėjas, bet ir į komunikacijos teorijas, kurios leidžia atskleisti renginį kaip tam tikrą komunikacinį darinį. Atlikus tyrimą pastebėta, kad Kauno bienalė Europos kontekste šiandien yra atpažįstama kaip reikšmingas tekstilės kultūros renginys, tačiau dėl Kauno bienalėje vis dar tebeesančio gana ryškaus meno skirstymo į dailės rūšis (vyrauja tekstilė) renginys Europos kontekste dar nepakankamai pripažįstamas kaip šiuolaikinio meno platforma. Kauno bienalė – išskirtinis reiškinys šiuolaikinio meno bienalių kontekste, besiremiantis institucinės nepriklausomybės principu. Renginys nėra tampriai ir ilgalaikiais ryšiais susijęs su vietiniame ir tarptautiniame meno lauke veikiančiomis institucijomis, ir tuo jis unikalus, nes dauguma pasaulio bienalių yra institucinės. Kauno bienalė yra projektine ir kuratorine veikla grįsta post-institucija, kuri veikia post-industrinei ekonomikai (paslaugų sektoriui) būdingomis darbo principais. Komunikaciniai Kauno bienalės veiklos aspektai ir reklaminės kampanijos vertintini nuosaikiai. Renginyje vykdoma reklaminė kampanija pritraukia daug lankytojų, tačiau Kauno bienalėje vientisa komunikacinė sistema dar nėra išvystyta. Išanalizavus renginio reklaminius plakatus pastebėta, kad šiuolaikinio meno bienalės reklaminiam pranešimui tinkamiausia išnaudoti šiuolaikinių meno kūrinių konceptualumą. Taiklus meno kūrinio panaudojimas renginio reklaminėje kampanijoje gali būti žymiai paveikesnis nei formalus – dizaineriškas požiūris į ją.
In nowadays art biennials are a topical and debatable events in the world of art. A lot of biennials in the world were introduced in the end of 20th century and these events continue to spread today. Relevant event in Kaunas evolved from the local textiles exhibitions which were organized every two years since year 1997. Since 2005 in Kaunas biennial you could find not only artworks from most of the continents of the world, but also traditional exhibition model was changed to active events where visitors and artists could communicate with each other. The goal of this research work is by analyzing Kaunas biennial institutional and communicational aspects to identify the main exclusive traits of this event and also clarify the status and significance of this event for today contemporary art. To reach the goal of the research project a thorough analysis was done not only on the main topics and ideas which were represented in Kaunas biennials, but also on the communicational theories, which lets us think about the event more sort of type as a communicational formation. As a result, it was noticed that Kaunas biennial is still recognized as a significant textiles event in the context of Europe, but considering the division of the main art spheres (textile dominates) of Kaunas biennial, we can say that this exhibition is still undervalued as a platform of contemporary art in the context of Europe. Kaunas biennial – an exclusive event in the context of todays biennials, which is appealing to institutional independence principles. The event is not related with local or international institutions and that is why this exhibition is unique because most of the biennials are institutional. Kaunas biennial is more as a project or curatorial activity which is based on post-institution and operating on methods related to post-industrial economy work principles. Communicational aspects and advertising campaigns of Kaunas biennial was evaluated reasonably. The main advertising campaign of the event attracts a lot of visitors, but a solid communications channel of Kaunas biennial is not yet developed to its best. After analysing events advertising posters it was noticed that it is best to use the conceptual principles of contemporary art for the main advertisement. A very accurate usage of artwork in the events advertising campaign can be far more influential than formal view from the designers perspective.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125677
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.