Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125598
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Žibienė, Saulė
Supervisor: Butkevičienė, Jolita
Title: Merkinės miesto kultūros paveldo vertybės ir jų panauda turizmui
Other Title: Merkine Town’s Cultural Heritage and Its Usage in Tourism
Extent: 94 p.
Date: 25-May-2016
Keywords: Merkinė;paveldas;turizmas.;Merkine;heritage;tourism.
Abstract: Merkinė vienas iš seniausių Lietuvos miestų, kuris įsikūręs Pietų Lietuvoje, Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje. Merkinėje pirmieji gyventojai įsikūrė apie X – IX tūkstantmetį prieš Kristų, tačiau rašytiniuose šaltiniuose miestas minimas tik nuo XIV a. ir tuo metu buvo vienas iš didžiausių Lietuvos miestų. Kadangi Merkinė buvo įsikūrusi strategiškai patogioje vietoje, miesto raidai didelę įtaką turėjo istoriniai įvykiai, kurie ir suformavo iki šių dienų išlikusį miesto planą, architektūrinius bruožus bei savitą miesto veidą. Pagrindinis darbo objektas – Merkinės miestas ir jame esantys kultūros paveldo objektai. Tai yra ne tik išlikę kultūros paveldo objektai, bet ir istoriniai įvykiai, kurie nulėmė jų atsiradimą ar išnykimą. Nors Merkinėje yra didelis gamtinis ir kultūrinis potencialas, tačiau jis dar nesulaukė nuoseklių kompleksinių tyrimų, todėl šiuo darbu siekiama iš dalies užpildyti susidariusią spragą. Šio darbo tikslas – atskleisti Merkinės miesto kultūros paveldo vertybių potencialą naudojant istorinę, ikonografinę medžiagą ir išlikusius kultūros paveldo objektus bei pateikti patrauklų, į kultūrinį turizmą orientuotą, virtualų turistinį maršrutą. Pagrindiniai darbo uždaviniai: 1. Charakterizuoti ir išryškinti Merkinės miesto istorinius raidos etapus, kurie lėmė kultūros paveldo objektų atsiradimą; 2. Išskirti Merkinės miesto kultūros paveldo išteklius, jų įvairovę; 3. Išnagrinėti ir nustatyti, kaip pateikiama informacija apie kultūros paveldą Merkinėje; 4. Įvertinti esamą kultūros paveldo panaudojimą kultūrinio turizmo srityje; 5. Pateikti kultūros paveldo išteklių pritaikymo galimybes ir perspektyvas kultūriniam turizmui; 6. Atlikti kultūros paveldo objektų fotofiksaciją. Darbe yra naudojami pagrindiniai mokslinio tyrimo metodai: istorinis, aprašomasis - analitinis, ikonografinis. Merkinė yra turtinga savo istorija ir kultūros paveldo objektais, todėl sudarytas kultūrinis dviračių maršrutas, kuris leidžia plačiau susipažinti su miestelio gamtiniais ir kultūriniais ištekliais.
Merkine is one of the oldest cities in Lithuania, which is located in southern Lithuania in the territory of Dzukija National Park. The first inhabitants of Merkine settled here in about 10-9 millennium BC, but the city is mentioned in written sources only since the fourteenth century. At that time it was one of the biggest cities in Lithuanian. Since Merkine was situated in a strategically convenient location, various historical events had a significant impact on the urban development which has shaped to the present days existing city plan, architectural features and the distinctive face of the city. The main object of the paper is Merkine city and its objects of cultural heritage. This is not only survived objects of cultural heritage, but also the historical events which led to their origin or extinction. Though Merkine is a large natural and cultural potential, but it has not any coherent integrated research, so this work is intended to partially fill this gap. The aim of the work is to reveal the cultural heritage potential of Merkine city using the historical, iconographic material and the surviving cultural heritage and to provide an attractive, to cultural tourism-oriented, virtual tourist route. The main goals of this work are: 1. To characterize and highlight historical stages of the development of Merkine city, which has led to the emergence of the cultural heritage; 2. To distinguish Merkine city's cultural heritage resources and their diversity; 3. To analyse and determine how the information is provided about the cultural heritage of Merkine; 4. To assess the existing cultural heritage for the cultural tourism; 5. To provide application possibilities of the cultural heritage resources and prospects for cultural tourism; 6. To perform the photo fixation of the objects of cultural heritage. The basic research methods are used in this paper: historical, descriptive - analytical, iconographic. Merkine is rich in history and cultural heritage, so preparation of the cultural bicycle route allows us to learn more about the town's natural and cultural resources.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125598
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
saule_zibiene_md.pdf7 MBAdobe PDF   Until 2021-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.