Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125591
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNaujanienė, Rasa-
dc.contributor.authorDegutytė, Neringa-
dc.date.accessioned2020-12-23T02:15:55Z-
dc.date.available2020-12-23T02:15:55Z-
dc.date.issued2016-05-24-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/125591-
dc.description.abstractPagrindinė tyrimo prielaida yra ta, kad šalyje įgyvendinant deinstitucionalizacijos politiką, darbuotojai dirbantys institucinėje globoje su negalia turinčiais asmenimis, turi būti informuojami, su jais turi būti diskutuojama ir tariamasi. Šiandieninėje Lietuvoje deinstitucionalizacijos procesas dar vis išlieka diskusinėje formoje, nes dar trūksta deinstitucionalizaciją skatinančių veiksmų, todėl pokyčiai vis tik vyksta labai lėtai. Įgyvendinant perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų kuriamos naujos socialinės paslaugos, kurios užtikrins proto ir psichikos negalią turintiems žmonėms orų ir savarankišką gyvenimą bendruomenėje. Šio tyrimo objektas: darbuotojų dirbančių didelėje socialinės globos žmonėms su negalia institucijoje subjektyvi pasirengimo pokyčiams samprata Tikslas: atskleisti darbuotojų dirbančių didelėje socialinės globos žmonėms su negalia institucijoje subjektyvią pasirengimo pokyčiams sampratą. Tyrimo uždaviniai: aprašyti didelėje institucijose dirbančių darbuotojų veiklos pobūdį, atliepiant žmonių su proto negalia poreikius žmogaus teisių aspektu; atskleisti darbuotojų (ne) dalyvavimo deinstitucionalizavimo procese subjektyvias patirtis, numatant naujo tipo paslaugų poreikį; atskleisti darbuotojų dirbančių institucinėje globoje subjektyvų supratimą apie jų galimybes dirbti naujo tipo paslaugų įstaigoje, atliepiant žmonių su proto negalia poreikius žmogaus teisių aspektu. Tyrimo metu siekiama atsakyti į klausimą: kaip didelėje socialinės globos žmonėms su negalia institucijoje dirbantys darbuotojai yra pasirengę pokyčiams, perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų procese? Tyrimo tikslui atskleisti pasirinkta: mokslinių šaltinių ir dokumentų analizė; apklausa žodžiu (taikant pusiau struktūruotą interviu) duomenų analizės metodas - kokybinės turinio analizė. Tyrime dalyvavo 6 globos namų darbuotojai (3 socialiniai darbuotojai, 2 socialinio darbuotojo padėjėjos, 1 vyriausioji sveikatos priežiūros padalinio vadovė). Atliktas tyrimas atskleidė, kad darbuotojai dirbdami institucinėje globoje susiduria su profesijos deprofesionalizacija, kada darbuotojas padeda visiems kitiems atlikti buitinius, sveikatos, kūno priežiūros darbus, o apie žmogaus teisės nėra minima. Institucinėje globoje gyvenantiems žmonėms tenkinami pagrindiniai gyvybiniai ir buitiniai poreikiai, o tuo tarpu bendravimas, santykių palaikymas, tarpusavio supratimas dėl laiko stokos yra ignoruojami. Siekiant užtikrinti žmogaus teises tyrėja rekomenduoja organizuoti mokymus darbuotojams skirtus individualiam darbui su klientu, kurie būtų susijęs su žmogaus teisių užtikrinimu ir prisidėtų prie oraus ir savarankiško kliento gyvenimo. Sėkmingam perėjimui prie bendruomenėje teikiamų, darbuotojams reikalinga informacijos sklaida, tinkamas parengimas/ perkvalifikavimas, didesnis darbo užmokestis ir sukonkretintos darbo funkcijos.lt
dc.description.abstractThe basic assumption of the study is that in the context of deinstitutionalization employees working in institutional care for persons with disabilities need to be informed about changes and have to get additional support for the transition to community based services. Today's Lithuania deinstitutionalization process still remains at discussion form, as there is a lack of deinstitutionalization actions to promote changes. Implementing the transition from institutional care to community based services new social services, which ensures for people with intellectual and mental disabilities dignified and an independent life in the community, are created. The object of the research: the subjective concept of readiness for change of employees working in a large social care institution for people with disabilities. The aim of the study is to disclose the subjective concept of readiness for change of employees working in a large social care institution for people with disabilities. Research tasks: to describe employees working in a large social care institution for people with disabilities activities, responding to people with mental disabilities human rights perspective; expose employees (non) participation in the process of deinstitutionalization subjective experience by providing a new type of demand for services; reveal employees working in institutional care subjective understanding of their ability to work in a new type of service, responding to people with mental disabilities human rights perspective. The study seeks to answer the question: how employees of a large social care institution for people with disabilities are ready for the change at the transition process from institutional care to community based services? Qualitative research methodology was used in the study. Research participants - 6 employees (3 social workers, 2 social worker assistants, 1 senior nurse) working in large social care institution for people with intellectual and complex disability. The analysis of semi structured interviews allowed to conclude: Social workers experiences deprofessionalisation, when they have to carry out the work that mainly consist from body care work, while human rights are not mentioned at all. Basic and household needs are met for people living in institutional care, while communication, relationship support, mutual understanding due to lack of time and attitude are ignored. In order to ensure a human rights researcher recommends to organize employees training for individual work with the client, that is related to human rights and contribute to a dignified and independent life of the customer. For the successful transition to a new type of service, employees need the dissemination of information, appropriate training/retraining, higher wages and more specific job functions.en
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent63 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectŽmogaus teisėslt
dc.subjectdeinstitucionalizacijalt
dc.subjectžmonės su negalialt
dc.subjectbendruomeninės paslaugos.lt
dc.subjectHuman rightsen
dc.subjectdeinstitutionalisationen
dc.subjectpeople with disabilitiesen
dc.subjectcommunity services.en
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleKaip viskas (ne)vyksta deinstitucionalizacijos kontekste. Socialinės globos įstaigos atvejislt
dc.title.alternativeHow Everything Is (Not)happening in the Context of Deinstitutionalization. Case of Care Institutionen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

5
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.