Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125577
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Gilevičienė, Alvydė
Title: Ar berniukų ir mergaičių mokyklos teisėtos diskriminacijos prasme?
Other Title: Do the schools of boys and girls are legitimate from the point of view of discrimination?
Extent: 35 p.
Date: 3-Jun-2016
Keywords: Diskriminacija;vienalytės mokyklos;teisėtumas.;Discrimination;single sex school;legality.
Abstract: Šiame darbe yra analizuojamas diskriminacijos teisėtumo klausimas vykdant atskirų lyčių mokyklų ar klasių mokymo programą. Siekiant kuo išsamiau išsiaiškinti išsikeltą darbo klausimą, pirmiausiai reikėtų apsibrėžti ir išsiaiškinti diskriminacijos apibrėžimo prasmę. Kadangi pati diskriminacija, kaip tokia, kildinama iš lygybės principo, kuris įteisintas tiek Lietuvos, tiek tarptautiniuose teisės aktuose, pirmiausiai ir bus aptartas šiame darbe. Siaurąja teisine prasme, skirtingų lyčių mokyklos galėtų būti traktuojamos kaip vienas iš diskriminacijos požymių atitinkančių veikų, tačiau aiškinant plačiąja prasme ir remiantis tiek teismų praktika, tiek tarpautiniais teisės aktais, diskriminacija gali būti pateisinama jei tam yra objektyvios priežastys bei teisiškai pagrįsti kriterijai. Taigi pateisinus šias būtinas sąlygas, atskirų lyčių mokymas galėtų būti trakuojamas kaip žmogaus lygių teisių nepažeidžianti veikla. Sekantis žingsnis skirtas pažvelgti per žmogaus teisių prizmę, ar laisvės principas, kuris deklaruojamas kaip vienas iš pamatinių vertybių demokratinėje valstybėje gali būti apribojamas ir kokiais tikslais bei kokį vaidmenį, nors ir neoficialų, turi diskriminacinių pagrindų suskirstymas hierarchinėmis pakopomis. Galiausiai, pereinama prie atskirų lyčių analizės, daugiausia remiantis JAV bei Europos žmogaus teisių teismų suformuotos praktikos. Teismai aiškiai yra išsireiškę, jog pateisinimo galimybė visais atvejais yra diskriminacijos sąvokos dalis, t.y. diskriminacijos draudimas yra ne absoliutus, o santykinis: elgesys, kuris turi diskriminacijos požymių, nelaikomas diskriminacija, jei jį pateisina teisėti tikslai, kurių siekiama proporcingomis priemonėmis. Vadinasi, vienos lyties mokymo įstaigos, įrodžius objektyvias priežastis bei neginčijamą naudą visuomenei, gali būti pripažintos kaip neginčijama nauda ir valstybei, ir mokiniams. Paskutinėje darbo dalyje aptariami vienalyčių ugdymo įstaigų trūkumai, kada akivaizdi lyčių klasifikacija ne padeda asmeniui tobulėti, bet pažeidžia pasirinkimo laisvę tiek į mokslą, tiek į tolimesnę profesiją. vadovaujantis Europos sąjungos teisingumo teismo išsakyta pozicija, norint suteikti išimtį lyčių nelygiateisiškumui bei nukrypti nuo anksčiau galiojusios taisyklės, jog lyčių diskriminacija visada traktuojma kaip pažeidimas galima tik tokiu atveju jeigu ją objektyviai pateisintų tikras poreikis ir būtų proporcinga siekiamam tikslui. Būtent šioje darbo dalyje ir yra pateikiami pavyzdžiai, kada ir kokiomis sąlygomis esant teismai atskirų lyčių mokyklas linkę traktuoti kaip diskriminacinę veiką.
This paper analyzes legitimacy of discrimination in one sex schools and their teaching programs. In order to achieve this papers aim we should first define what discrimination is. Because discrimination itself derives from the principle of equality which is legitimized both in Lithuania‘s and international law. European Unions and other more developed countries one of the main goal is to ensure equality of rights to both man and women in various areas of life, including education system. Even though in many international conventions and laws any exclusion of other sex is treated as a violation of equal rights. However, after deep analysis and comparisons of normal and single sex educational institutions we come to possible conclusions that single sex educational institutions don‘t violate their students’ rights and even extend them in some cases. Later we analyze the conception of discrimination, its forms and basis, which in some law acts are described as deprivation or reduction of certain human rights and can cause person a possibility to work at his dream place, use some services, get an education, and participate in state management and so on. On the one hand, single sex schools can be treated as a sign of discrimination but on the other which refers on many explanations and court experience shows that discrimination can be defensible if there are objective reasons and legitimate law criteria’s. Therefore single sex education can be treated as an activity which does not violate human rights. Another step was to look at everything from human rights perspective – does a principal of freedom which is declared as one of the fundamental values in democratic state can be limited and for what purpose. And what is the role, even though not official, of dividing principals of discrimination into hierarchical levels. It reveals that for courts sex discrimination cases are sensitive topics and they try to protect values but however racial discrimination is far above this and according to courts there can’t be any excuses for them comparing to cases about sexes. Finally there are different cases related to genders analyzed referencing on USA and European Conventions of Human Rights courts practice. First we discuss about current advantages of single sex education. According to various researches and surveys, as well as scientific researches which emphasize that the benefits of such educational institutions and their value and influence to students’ high results. However this does not give right to ignore the established values in the community like gender equality and non-discrimination. Both USA and European Convention of Human Rights courts expressed their position that justification opportunity is part of discrimination’s concept, i.e. prohibition of discrimination is not an absolute but comparative behavior which has signs of discrimination but is not counted as discrimination if it justified by law and proportional means. As mentioned before courts for some discrimination cases allow bigger freedom of interpretation, including gender discrimination. It means one sex educational institutions which prove objective reasons and undoubted benefit to society can be accredited as valuable to country and students. Also, we analyze cases when different courts analyze the same case differently and their decisions can vary. It is because court reacts to changed conditions which were dictated by dynamic social and law turnover which can be understood as exceptions, which justify the need of one sex educational school. In the final part of work we discuss weakness of one sex education institutions when it is obvious that gender classification does not help person to improve his life and violates his or hers choose of education and future profession. USA courts expressed their strict and clear opinion about gender stereotypes. According to them this long practice to accept only one gender people into educational institutions may be justified and considered as progressive practice which seeks sexual equality. Also referencing to European Convention of Human Rights courts position that says if we want to add exceptions to gender justification cases and depart from previous rules which indicate that gender discrimination is a violation we need an objective need which could be justified and the true need would be proportional to the aimed purpose. In this final part we exactly deal with that and examples are listed that show when and in what conditions courts are inclined to treat one sex educational institutions as discriminating activity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125577
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
alvyde_gileviciene_md.pdf380.81 kBAdobe PDF   Until 2021-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.