Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125551
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Krikščiūnaitė, Neringa
Title: Sovietmečio refleksijos lietuvių menininkų kūryboje 1985-2015. Simuliacinis parodos modelis
Other Title: Soviet Era Reflection in Lithuanian Artists' Works from 1985 to 2015. Simulation Modeling of Exhibition
Extent: 87 p.
Date: 25-May-2016
Keywords: Sovietmetis;praeitis;dehumanizacija mene;sovietmečio refleksijos.;Soviet era;past;dehumanization in art;Soviet era reflection.
Abstract: Įvadas: Lietuvių menininkai savo kūriniuose dažnai reflektuoja sovietmetį. Menininkai, pasitelkdami meninę kalbą, nevengia kalbėti apie tai, ką patyrė ir matė, gyvendami tame laikmetyje. Pastebėtina, kad ši tema – sovietmečio refleksijos menininkų kūryboje nebuvo išsamiai ištirta. Problema ir metodai: Diplominiame darbe „Sovietmečio refleksijos lietuvių menininkų kūryboje 1985-2015 metais. Simuliacinis parodos modelis“ yra keliami klausimai, kaip ir kodėl lietuvių menininkai nuo 1985-ųjų iki 2015-ųjų metų savo kūryboje reflektuoja sovietmetį. Menininkai, kurių kūryba analizuojama šiame darbe – Marija Teresė Rožanskaitė, Arvydas Šaltenis, Jonas Gasiūnas, Jūratė Kluonė, Eglė Ridikaitė, Jonas Jurčikas, Eglė Ulčickaitė, Donatas Vasiliauskas. Visų šių menininkų kūriniuose yra reflektuojamas sovietmetis. Šie kūrėjai šį laikmeti reflektuoja atskleisdami tam tikras temas: dehumanizavimo temą, žmogaus vienišumo temą, sovietmečio, kaip praeities būsenos temą, kartų konflikto temą, savo šalies istorijos pažinimo temą. Kiekvienai temai yra priskiriami svarbiausi menininkai ir jų kūriniai, reflektuojantys išskirtą temą. Baigiamajame darbe nesistengiama vieno menininko kūrinių priskirti būtent vienai konkrečiai išskirtai temai – menininkų kūriniai itin įvairūs, todėl jie gali būti priskiriami prie kelių sovietmetį analizuojančių temų. Nagrinėjant, aprašant ir siekiant atsakyti į išsikeltus klausimus naudojami šie darbo metodai: aprašomasis-analitinis, istorinis, komparatyvistinis, lyginamasis, apklausos, hermeneutinis, psichoanalitinis. Apžvelgus ir apibendrinus menininkų reflektuojamas temas, kuriamas simuliacinis parodos modelis, kuriame teorinė medžiaga įgauna vizualumo. Išvada: Visus menininkus vienija tai, kad savo kūriniais, kuriuose yra reflektuojamas sovietmetis, jie apmąsto save pačius ir savo vidinius išgyvenimus, vidines jausenas. Kūryba tampa dienoraščiu – būdu suvokti save.
Introduction: Lithuanian artists in their works often reflect the Soviet era times. Painters in their works are showing what they have seen and experienced, living in a soviet era period. About these themes up to now have not been made detailed analysis. Problem and Methods: Master thesis „Soviet Era Reflection in Lithuanian Artists' Works from 1985 to 2015. Simulation Modelling of Exhibition“ brings into questions of how and why Lithuanian artists from 1985 till 2015 reflects the Soviet era times. Artists whose works are analyzed in this thesis – Marija Teresė Rožanskaitė, Arvydas Šaltenis, Jonas Gasiūnas, Juratė Kluonė, Eglė Ridikaitė, Jonas Jurčikas, Eglė Ulčickaitė, Donatas Vasiliauskas. All of these artists' works reflects Soviet era period. All these artists reflect this theme through these certain topics: dehumanization theme, loneliness theme, Soviet era period, as a condition of the past theme, theme, conflict between generations’ theme and their country's history theme. To each topic are assigned the most important artists and their works, which are reflecting it. The thesis does not attempt to assign one of the artist's works in one particular theme – artists highly diverse, so they can be attributed to several selected topics.The following working methods used in this thesis are: a descriptive-analytical, historical, comparative, comparative, survey, hermeneutical, psychoanalytical. After reviewing and summarizing why and how the artists reflect the Soviet era by those selected themes, is being developed simulation model of the exhibition, in which the theoretical material is gaining the visual aspects. Conclusion: All artworks in which artists reflect the Soviet era period they reflect themselves and their inner feelings, inner states. Creativity is a space in which they realize themselves.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125551
Affiliation(s): Menų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
neringa_kriksciunaite_md.pdf20.37 MBAdobe PDF   Until 2021-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

3
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.