Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125521
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Šurkutė, Indrė
Title: XVII–XVIII amžiaus nukryžiuotojo altoriai Lietuvoje: atvaizdo prasmės retabulo ikonografijos kontekste
Other Title: The 17th – 18th Century Altars of the Crucified Christ in Lithuania: Image Meanings in the Context of the Retable Iconography
Extent: 272 p.
Date: 16-Dec-2016
Keywords: Nukryžiuotasis;retabulas;ikonografija;barokas.;Crucifixion;retable;iconography;Baroque.
Abstract: Disertacijoje analizuojama Lietuvos dailėje iki šiol kaip visuma netyrinėta reikšmingiausio krikščioniškojo siužeto ikonografija – Nukryžiuotasis Jėzus Kristus. Pirmą kartą sistemingai išnagrinėjus XV–XVIII a. nukryžiavimo kompozicijų ypatumus Lietuvos vaizduojamojoje dailėje, buvo išskirti šių atvaizdų ikonografiniai tipai ir, jais remiantis, sudarytas katalogas. Išskirtinis dėmesys šiame darbe teikiamas altoriniams atvaizdams, kurių prasmės įvairialypiškumas gali būti suvokiamas tik autentiškoje aplinkoje – jiems skirtuose retabuluose. Altorinio atvaizdo ir retabulo dekoro programos sąveika Lietuvos bažnytinės dailės tyrimuose nagrinėjama pirmą kartą. Nustatyta abipusė jų tarpusavio įtaka kompoziciniuose, ikonografiniuose ir prasminiuose lygmenyse. Liturginiame ir vizualiniame kontekste nukryžiavimo kompozicija galėjo būti suvokiama kaip eucharistinio Kristaus Kūno iliustracija, kaip visos Kristaus kančios, patirtos ant Golgotos kalno, sudabartinimas ir kaip asmeninis tikinčiojo dalyvavimas Atpirkėjo aukos įvykyje. Pasirinktų penkių XVII-XVIII a. retabulų atvejų studijos atskleidžia Nukryžiuotojo atvaizdo prasmių kaitą skirtingame ikonografiniame kontekste. Idėjinės šių altorių dekoro programos plėtoja Įsikūnijimo, Kryžiaus aukos, Bažnyčios įsteigimo, šventųjų kankinių išaukštinimo ir Paskutiniojo teismo dienos temas.
The doctoral dissertation focuses on the iconography of the most significant Christian subject, i.e., the Crucified Jesus Christ, which has not been explored in the Lithuanian art as a whole yet. After the 15th – 18th century compositions of the Crucified Christ had been analysed, they were systematised according to the iconographic types which provided the basis for the compilation of a catalogue. In the dissertation a special attention is devoted to the altar images of the crucified Christ the versatile meaning of which can be understood only in their authentic environment, i.e., in their retables. The examination of the interplay of the retable and the altar image is the first undertaking of such a scope in the research of the Lithuanian ecclesiastical art. The mutual influence in their compositional, iconographic and semantic levels has been found. The composition of the Crucifixion in its liturgical and visual context could be perceived as the illustration of the Eucharistic Body of Christ, as the whole passion of Christ on the Golgotha made present and as a personal participation of a believer in the act of the Redeemer sacrifice. The case study of the five 17th – 18th century altars reveal the meaning shift of Crucifixion image in different iconographic context. The ideological programs of these altar decorum develop the themes of the Incarnation, the sacrifice of the Cross, the foundation of the Church, the exaltation of saint martyrs and the Last Judgment day.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125521
Affiliation(s): Menotyros katedra
Menų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

121
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.