Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125491
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Petrauskaitė, Eglė
Supervisor: Bilius, Mindaugas
Title: Teisės į nešališką teismą (baudžiamajame procese) užtikrinimo problemos Lietuvos Respublikos teismų praktikoje
Other Title: The Analysis of the Problems in the Lithuanian Case Law Assuring the Right to the Impartial Trial in the Criminal Procedure
Extent: 53 p.
Date: 2-Jun-2016
Keywords: Teismo nešališkumo principas;nušalinimas;baudžiamasis procesas;kitos aplinkybės, keliančios abejonių teismo nešališkumu.;Judicial impartiality principle;recusal, criminal procedure;any other circumstances that raise doubts as to the court’s impartiality.
Abstract: Nuo 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos baudžiamojo proceso kodeksas, kurio 58 straipsnis reglamentuoja nušalinimo pagrindus. To paties BPK 58 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, kad nušalinimo pagrindu gali būti ir kitokios proceso dalyvių nurodytos aplinkybės, keliančios pagrįstų abejonių teismo nešališkumu, tokiu būdu įstatymų leidėjas nustatė nebaigtinį nušalinimo pagrindų sąrašą. Tokia įstatymo leidėjo pozicija suprantama, kadangi neįmanoma numatyti visų galimų teismo suinteresuotumo atvejų. Atsižvelgiant į tai, įstatymų leidėjas suteikė galimybę proceso dalyviams nurodyti kitokias aplinkybes, jiems keliančias pagrįstų abejonių teismo nešališkumu. Taigi, baigiamajame darbe nagrinėjamas konkretus aspektas, būtent teismo nešališkumo užtikinimo problemos, kuomet nušalinimas teismui yra pareikštas dėl kitų aplinkybių, keliančių abejones teismo nešališkumu, remiantis Lietuvos BPK 58 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu. Siekiant apibrėžti teismo nešališkumo sampratą, pirmoje dalyje analizuojami teisės filosofų bei mokslininkų darbai, taip pat tarptautiniuose dokumentuose ir Europos žmogaus teisių teismo praktikoje įtvirtinti standartai. Nagrinėjama, ar tarptautinėje praktikoje suformuoti standartai ir kertiniai teismo nešališkumo sąvokos turinio elementai yra akceptuoti nacionaliame lygmenyje, kokia teismo nešališkumo principo samprata įtvirtina Lietuvoje. Antrojoje dalyje nagrinėjamos teisės į nešališką teismą užtikrinimo priemonės - nušalinimo ir nusišalinimo institutai. Jų turinys ir probleminiai reglamentavimo aspektai atskleidžiami lyginant Lietuvos ir užsienio valstybės baudžiamojo proceso įstatymo normas. Trečioje darbo dalyje nagrinėjama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų praktika ir analizuojami atvejai, kai proceso dalyviai abejones dėl teismo nešališkumo išreiškė nurodydami kitokias, baudžiamojo proceso įstatyme neapibrėžtas, aplinkybes. Kasacinio teismo išaiškinimai analizuoti remiantis teorine prieiga. Atliktas tyrimas parodė, kad asmens teisės į nešališką teismą baudžiamajame procese užtikrinimo problemas lemia kasacinio teismo praktikoje pernelyg susiaurintas nu(si)šalinimo kaip teisės į nešališką teismą užtikrinimo instituto aiškinimas, kuris neatitinka nacionalinio reglamentavimo, teisinėje literatūroje ir tarptautiniuose dokumentuose įtvirtintų standartų. Darbo pabaigoje pateikiamos apibendrinamosios išvados bei rekomendacijos. Baigiamojo
Since 1 May 2003 a new recast of the Code of Criminal Procedure has been in force with Article 58 that governs the grounds for recusal. Subparagraph 4 of paragraph 1 of Article 58 of the same CCP sets forth that the grounds for recusal may also include other circumstances invoked by the participants to the proceedings that raise doubts as to the court’s impartiality. This way, the legislator has established a non-definitive list of grounds for recusal. Such legislator’s approach is understandable because it is impossible to establish all cases when a court might have an interest. In the light of this, the legislator provided the participants to the proceedings with the option of invoking other circumstances that give rise to justifiable doubts as to the court’s impartiality. Therefore, the final work examines this specific aspect, namely the problems in connection with ensuring the court’s impartiality where a recusal of the court is made owing to other circumstances that raise doubts as to the court’s impartiality on the basis of subparagraph 4 of paragraph 1 of Article 58 of the CCP of the Republic of Lithuania. The purpose of the work is to analyze the legal literature and the Lithuanian case law on purpose to determine the concept of judicial impartiality and set the problems in connection with ensuring the individual’s right to an impartial trial in the Lithuanian court’s of cassation where a recusal of the court is made owing to other circumstances that raise doubts as to the court’s impartiality. In order to define the concept of the ‘court’s impartiality’, the works of philosophers and scholars of law as well as standards enshrined in international documents and the case law of the European Court of Human Rights are analysed in the first section. It is examined whether the standards and key elements of the contents of concept of the ‘court’s impartiality’ formed in the international case law have been accepted on a national level and what concept of the court’s impartiality is established in Lithuania. It was determined that the judicial impartiality concept consists of two alternative elements - objective and subjective. Subjective judicial impartiality content element is associated with an internal, personal judge view. Meanwhile, the objective or structural judicial impartiality concept element means that the court has to avoid the impression that one of the party is or may be favorable or hostile or that the court is interested in the result of the case.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125491
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.