Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125426
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Butėnas, Ričardas
Title: Bendrųjų ir profesinių vertybių internalizavimas rengiant bendrosios praktikos slaugytojus koleginėse studijose
Other Title: Internalization of general and vocational values while training general practice nurses in college level studies
Extent: 170 p.
Date: 6-Nov-2015
Keywords: Bendrosios ir profesinės vertybės;vertybių internalizavimas;slaugytojų rengimas;kompetencija.;GPN;nursing;multidisciplinary competencies.
Abstract: Bendrosios praktikos slaugytojų (toliau – BPS) profesinis rengimas ir ugdymas Lietuvoje yra sutelktas kolegijose bei universitetuose. Šiose aukštojo mokslo institucijose, bendrosios praktikos slaugos studijų programoje studijuojančių studentų įgyjamos kompetencijos, sudaro prielaidas klinikinei veiklai, nes didžiąją slaugytojų veiklos dalį sudaro sudėtingos situacijos ir problemos, kurioms suvaldyti ar išspręsti nepakanka vien techninių įgūdžių. Vadinasi slaugytojams būtinas platus išsilavinimas, apimantis multidisciplinines kompetencijas: žinias, gebėjimus, holistinį požiūrį, asmenines savybes, vertybes, etinius principus ir vertybinį ugdymą. Disertacinio tyrimo tikslas: aprašyti bendrųjų ir profesinių vertybių internalizavimo procesą suformuojant bei pagrindžiant šio proceso struktūros schemą slaugytojų rengime, remiantis slaugą studijuojančių studentų, slaugytojų praktikų ir dėstytojų patirtimis. Tikslui pasiekti disertaciniame tyrime taikytas mišraus tyrimo dizainas, kuris remiasi nuoseklia kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodų derinimu. Dizaino tipas nuoseklus aiškinamasis, kuris charakterizuojamas kiekybinių duomenų rinkimu bei analize, po kurios seka kokybinių tyrimų rinkimas ir analizė. Remiantis grindžiamosios teorijos struktūros parametrais sukurtas BPS programoje kolegijose studijuojančių studentų, jiems dėstančių dėstytojų ir slaugytojų vertybių internalizavimo modelis. Disertacinio tyrimo rezultatai inkorporuoja disertacinio darbo praktinį reikšmingumą. Atlikta lyginamoji bendrųjų ir profesinių vertybių analizė tarp skirtingų mokslų sričių bei krypčių, atskleidė, kad dalis bendrųjų ir profesinių vertybių filosofijoje, sociologijoje, psichologijoje, edukologijoje, teologijoje, teisėje, koreliuoja su slaugoje išskirtomis vertybėmis. Sukurtas studentų, dėstytojų ir slaugytojų klasteris, kuris atskleidė tyrimo dalyvių bendrųjų ir profesinių vertybių vertinimus. Atliktos faktorinės analizės rezultatai leido išskirti bendrųjų ir profesinių vertybių raiškos ypatumus ir charakteristikas, kurie atskleidė, jog tarp skirtingų respondentų grupių egzistuoja skirtingos tiriamųjų nuomonės ir vertybinės orientacijos. Šiuo atveju idealiniame modelyje išskirti du faktoriai kiekvienoje respondentų imtyje, tokiu būdu visi teiginiai priskiriami konkrečiam faktoriui, o išskirti faktoriai nusako teiginių tarpusavio ryšį. Kokybinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad Lietuvos kolegijose BPS studijuojantiems studentams bendrųjų ir profesinių vertybių internalizavimą sąlygoja tokie veiksniai: ugdymo veikėjų autoritetas, profesinės slaugos praktikos, teorinės paskaitos, vertybių pritaikomumas situacijų valdyme ir sprendimų priėmime. Nustatyta, jog studijų aplinka kurioje vyksta įvairios interakcijos tarp studijų proceso dalyvių, sudaro palankią edukacinę terpę bendrųjų ir profesinių vertybių internalizacijai. Dėstytojai, kartu su slaugytojais praktikais kaip pagrindiniai vertybių perdavėjai, integruodami BPS studijų procese tikslines teorines temas į praktikas, padeda internalizuoti slaugą studijuojantiems studentams bendrąsias ir profesines vertybes. Tyrimo rezultatai sudaro prielaidas Lietuvos kolegijų administraciniam ir akademiniam personalui kartu su socialiniais dalininkais, rengiant naujas ar tobulinant esamas BPS programas identifikuoti vertybes ir integruoti jas į studijų programas.
In Lithuania, vocational training and education of general practice nurses (hereinafter – GPN) is concentrated in colleges and universities. The competencies in nursing acquired through study programs in the institutions of higher education ensure the preconditions for clinical activities, as difficult situations and problems comprise a significant part of nursing activities; to control or resolve them requires more than simply technical skills. Hence, nurses require extensive training comprising multidisciplinary competencies, such as knowledge, skills, a holistic approach, personal qualities, values, ethical principles and value building. The aim of the doctoral thesis is to describe the process of internalization of general and vocational values framing and substantiating the scheme of this process in nurses’ training based on the experience of nursing students, nurse practitioners, and lecturers. The results of the conducted research incorporate the practical significance of the doctoral thesis. The results of the qualitative analysis revealed that the internalization of general and vocational values of the GPN students studying in Lithuanian colleges is determined by such factors as eminent people in education, professional practices in nursing, theoretical lectures, and applicability of values in the management of emergency situations and decision-making. It was established that a learning environment, involving various interactions among the participants in the study process, provides a favorable educational environment for the internalization of general and vocational values. Lecturers, along with nurse practitioners, as the main communicators of values, integrating the target theory into practice in the GPN study process, help nursing students to internalize general and vocational values. The results of the research create preconditions for administrative and academic staff of Lithuanian colleges together with stakeholders to identify values and integrate them into the curriculum when developing new or improving the existing GPN study programs. The research of the present doctoral thesis applies a composite study design based on the consistency of the quantitative and qualitative research methods. The type of design is consistent and explanatory, characterized by the quantitative data collection and analysis, and followed by the compilation of the qualitative research and analysis. The comparative analysis of general and vocational values in different scientific fields and areas has revealed that some general and vocational values in philosophy, sociology, psychology, education science, theology, law, and nursing correlate with values identified in nursing.The results of factor analysis distinguished the peculiarities and characteristics of general and vocational values, which revealed that different groups of respondents maintain different opinions and value orientations. In this case, in the ideal model, two factors were distinguished in each sample of respondents, thus all the statements are attributed to a specific factor and these particular factors describe the relationship between statements. The analysis of data collected during the qualitative research showed the lecturers and students’ internalized general and vocational value orientation towards the theoretical and practical dimensions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125426
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

73
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.