Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125384
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Krušinskaitė, Giedrė
Supervisor: Milčiuvienė, Saulė
Title: Lietuvos nacionalinių teismų ir Europos Sąjungos teisingumo teismo bendradarbiavimas
Other Title: Cooperation of Lithuanian national courts and Court of Justice of the European Union
Extent: 46 p.
Date: 12-Jan-2016
Keywords: Bendradarbiavimas;nacionalinis teismas;prejudicinis sprendimas.;Cooperation;national court;preliminary ruling.
Abstract: Lietuvos nacionalinių teismų ir Europos Sąjungos Teisingumo bendradarbiavimo jurisprudencija – iš esmės nenagrinėta poveikio nacionalinei teisei požiūrio prasme. Taigi, nuosekliai analizuojant ESTT preliminarius sprendimus matyti, kad kreipimosi dėl prejudicinio sprendimo institutas yra pagalbinis įrankis taikant vienodą ES teisę. SESV 267 straipsnyje vartojama sąvoka „valstybės narės teismas“ turėtų būti suprantama, taip jog ji apima ir institucijas, kurios yra valstybių narių teismų sistemos dalimi, ir priklauso bendrosios ar specialiosios kompetencijos teismams. Teisingumo Teismo jurisprudencijoje nėra suformulavęs nacionalinio teismo apibrėžimo, tačiau yra išskyręs kriterijus, kuriuos turėtų atitikti institucija norinti kreiptis prejudicinio sprendimo. Dėl subjekto priskirimo nacionalinio teismams ESTT sprendžia kaskart gavęs kreipimąsi preliminaraus sprendimo. Nacionaliniai teismai naudodamiesi teise ar/ir pareiga kreiptis prejudicinio sprendimo įgyvendina bendradarbiavimo su ES Teisingumo Teismu mechanizmą. Šiuo mechanizmu siekiama užtikrinti vienodą ES teisės taikymą ir aiškinimą valstybėse narėse. Vienodas ES teisės taikymas ir aiškinimas grindžiamas Europos sąjungos teisės viršenybės doktrina, kuri reiškia, kad konkuruojant nacionalinės ir ES teisės normoms, pirmenybė suteikiama ES teisės normoms. Išnagrinėti ESTT preliminarūs nutarimai vienareikšmiškai patvirtiną šį faktą. Išanalizavus surinktą literatūrą, ES Teisingumo Teismo praktiką ir atitinkamą nacionalinių teismų jurisprudenciją, daroma išvada, kad nagrinėjamų teismų bendradarbiavimo mechanizmas neišvengiamai turi įtakos nacionalinės teisės pokyčiams. Kadangi šiuo nacionalinių teismų ir ESTT bendradarbiavimu siekiama palaikyti vienodą ES teisės taikymą visoje Bendrijoje, o siekiant šio tikslo neišvengiamai keičiasi prieštaringos nacionalinės teisės normos.
Cooperation jurisprudence of Lithuanian national courts and Court of Justice of the European Union – basically not analyzed the impact of national law sense. Therefore, consistent analysis preliminary rulings of the CJEU shows that institute of the preliminary ruling is an instrument for consistent application of the Community law. “National court” concept in National court Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) Article 267 should be explains that it includes that institutions which are part of judicial system of the Member State and belong to general or special law courts. In his jurisprudence The Court of Justice did not formulated a definition of “national court”, but he has identified criteria for the institution that want to use the preliminary reference procedure. Each time when CJEU receive the reference of a preliminary ruling, he decide is subject are tribunal or not. Cooperation mechanism between national courts and Court of Justice is implement when National courts use them right and/or obligation to reference of a preliminary ruling. The main aims of this mechanism is to ensure the uniform interpretation and application of the EU law in Member States. The uniform application and interpretation of EU law and is based by rule of law doctrine. This doctrine means that competing between national law and EU law, priority is given to EU law. The analysis of the CJEU preliminary rulings confirm this fact of priority. The analysis of the collected literature, practice of Court of Justice of the European Union and jurisprudence of national courts, concluded the issue that judicial cooperating have an inevitably impact to the changes of the national legislation. Therefore, the judicial cooperation main aim is to maintain uniform application of EU law throughout the all European Union. Seeking of this aim inevitably changing the contradictory rules of the national law. Over more than eleven years of membership in European Union, Lithuanian national courts get twenty five preliminary rulings, and especially their number has increased in recent years. There is no information about detail analysis of all these preliminary rulings and their impact to the national law. Therefore in this work will be present comprehensive analysis of the preliminary rulings. The object of investigation. The rules of the national law change. The investigation object is to find out the changes of Lithuanian national law. The hypothesis. The EU influences the national law. Objectives of the study: • Define the characteristics of the national institution which want to become entity of the preliminary ruling procedure. • Define entities which have discretion to seek a preliminary ruling. • Define entities which have an obligation to seek a preliminary ruling. • Evaluate whether binding of preliminary rulings for Lithuanian national courts ensure the uniform application of Community law in the specific case. After analyzing the literature, preliminary rulings of Court of Justice of the European Union and Lithuanian case law the fallowing conclusion was made: it is clear that uniform application of the EU law is ensured by changes of national law in that way it conform the unified EU law system.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125384
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
giedre_krusinskaite_md.pdf521.6 kBAdobe PDF   Until 2021-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.