Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125321
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Jankauskaitė, Vaida
Title: ES įmonių socialinės atsakomybės politika: Lietuvos atvejo analizė
Other Title: EU policy on Corporate Social Responsibility: A case study of Lithuania
Extent: 70 p.
Date: 2-Jun-2010
Keywords: įmonių socialinė atsakomybė;ĮSA;darnus vystymasis;viešoji politika;Europos Sąjunga;Corporate Social Responsibility;CSR;sustainable development;public policy;European Union
Abstract: Ekonominiai, technologiniai ir socialiniai pokyčiai, klimato kaita, pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės, spartus gamtos išteklių mažėjimas bei kitos šiuolaikinės visuomenės probleminės sritys verčia iš naujo peržvelgti valstybės reguliuojančio vaidmens klausimus, o diskusijos apie verslo ir visuomenės sąsajas intensyvėja. Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) ir kitos savanoriškos verslo iniciatyvos atlieka svarbų vaidmenį, siekiant užtikrinti darnų vystymąsi. Verslas yra pagrindinis ekonomikos variklis, todėl jo vykdomos socialiai atsakingos veiklos yra pagrindiniai instrumentai užtikrinant darnų vystymąsi vietiniame, regioniniame ir globaliniame lygmenyje. Viešasis sektorius atlieka svarbią funkciją ĮSA veiklų skatinime, tačiau iki šiol Lietuvoje egzistuoja vos kelios studijos vertinančios valstybės vaidmenį šios politikos skatinime. Darbe siekiama išanalizuoti Lietuvos ĮSA politikos įgyvendinimą remiantis mokslinės literatūros, dokumentų analizės ir kiekybinio tyrimo metodais. Darbo pradžioje buvo atlikta įmonių socialinės atsakomybės reiškinio apžvalga, pristatant ĮSA sampratą, pagrindinius principus bei aspektus, taip pat ĮSA raidos etapus bei šiuolaikines teorijas. Tolesnėse darbo dalyse nagrinėjami pagrindiniai ĮSA politikos formavimo žingsniai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, apžvelgiant pagrindinius dokumentus bei iniciatyvas. Taip pat pateikiami pagrindiniai ĮSA įgyvendinimo instrumentai bei trumpa ES šalių narių patirtis ĮSA politikos įgyvendinime. Galiausiai atliekamas kiekybinis tyrimas, kuriuo siekiama ištirti Lietuvos įmonių įsitraukimo į ĮSA veiklas lygį, tendencijas bei dinamiką. Išanalizavus mokslinę literatūra, teisės aktus ir dokumentus paaiškėjo, kad ĮSA naujai kylantis reiškinys viešojoje politikoje. Europos Sąjunga pabrėžia ĮSA svarbą siekiant užtikrinti darnų vystymąsi bei vienas svarbiausių instrumentų įgyvendinant strateginius ES tikslus. ES pripažįsta įmonių socialinės atsakomybės veiklas kaip savanorišką verslo iniciatyvą, tačiau pabrėžia, jog viešojo sektoriaus vaidmuo skatinant tokias veiklas yra ypatingai svarbus. Lietuvoje ĮSA yra nauja ir neišplėtota sritis, kurioje valstybės institucijos bei verslo įmonės žengia pirmuosius žingsnius. Atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvos įmonės suvokia ĮSA reiškinį plačiąją jo prasme, akcentuodamos šio reiškinio svarbą aplinkos apsaugos, santykių su vietos bendruomene ir darbuotojais bei skaidrios veiklos srityse. Tačiau, valstybės politika ĮSA klausimu įmonėms lieka neaiški. ĮSA plėtra stabdo informacijos apie šių veiklų naudą trūkumas bei miglota valstybės ateities pozicija ĮSA klausimais.
Economic, technological, and social change, climate change, global economic and financial crisis, rapid decline of natural resources and other issues of modern society makes to re-review the regulatory role of the state. Debates on business and society interface are increasing. Corporate Social Responsibility (CSR) and other voluntary business initiatives, play an important role in ensuring sustainable development. Business plays the crucial role in economic engine, and its ongoing Corporate Social Responsibility activities are the main tools for ensuring sustainable development at local, regional and global level. The public sector plays an important role of CSR promotion. However, there are still very few studies in Lithuania, assessing the role of the state's policy to encourage such activities. This thesis aims to analyze Lithuanian CSR policy based on scientific literature, data analysis and quantitative research method. The first section presents an overview of CSR concept and its main principles, as well as CSR evolution and modern theories. The following sections deal with the main steps of CSR policy in the EU and Lithuania, reviewing key documents and initiatives. The paper also presents main instruments for implementation of CSR and a brief experience of the EU member states in implementing CSR policies. Finally, a quantitative study is carried out to investigate the level and main trends of Lithuanian companies’ engagement in CSR activities. The analysis of scientific literature, legal acts and documents showed CSR to be a newly emerging phenomenon in public policies. European Union highlights the importance of CSR in ensuring sustainable development and names CSR as one of the most important instruments in implementing EU strategic objectives. EU recognizes corporate social responsibility activities as a voluntary initiative, but stresses the importance of public sector's role in promoting such activities. In Lithuania, CSR is a new and underdeveloped area in which public authorities and businesses take their first steps. The carried out survey showed that Lithuanian companies perceive CSR phenomenon in its wider sense, emphasizing the significance of environmental protection, relations with the local community and workers and transparent activity. However, state‘s policy on CSR remains unclear. The development of CSR is held back by the lack of information on CSR and by vague state‘s position on CSR issues.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125321
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

7
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.