Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125301
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Paplauskienė, Kordelija
Title: Vadovavimas socialiniame darbe: laviravimas tarp santykių ir užduoties
Other Title: Leadership in Social Work: Between Relationships and Task Orientation
Extent: 92 p.
Date: 25-May-2016
Keywords: Vadovavimas socialiniame darbe;vadovavimo stiliai;vadovavimo kultūra.;Leadership in social work;leadership styles;leadership culture.
Abstract: Vadovavimas tyrinėjamas jau daug dešimtmečių, stengiamasi parengti naudingų patarimų, tačiau neretai šioje srityje vis dar iškyla problemų. Siekiant veiksmingo socialines paslaugas teikiančių organizacijų darbo, labai svarbu, kaip organizuojamas personalas ir kokias vadovavimo funkcijas įgyvendina šių organizacijų vadovai. Vadovavimo principai ir ypatumai turi įtakos socialinio darbo organizacijos veiklos efektyvumui, socialinių darbuotojų pasitenkinimui darbu, veiklos rezultatams ir net kūrybingumui. Socialines paslaugas teikiančių organizacijų veiklos specifika apsunkina vadovų funkcijas. Socialinio darbo organizacijų vadovai turi ne tik atlikti įprastas vadybines funkcijas, bet ir valdyti sudėtingas krizines situacijas, susijusias su socialinėmis ir emocinėmis klientų būsenomis, taip pat pasirūpinti, kad paslaugos, atliepiančios klientų poreikius, būtų teikiamos profesionaliai ir kokybiškai. Šiame darbe atliktas kokybinis tyrimas, kuriame dalyvavo penki socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovai. Tyrimui pasirinktas pusiau standartizuoto interviu metodas, o interviu tekstas buvo analizuojamas remiantis Krysik ir Finn (2010) išskirtais teksto analizės žingsniais. Tyrimo tikslas – atskleisti, kaip socialinio darbo organizacijų vadovai subjektyviai konstruoja vadovavimo socialinio darbo organizacijai ypatumus. Tyrimo uždaviniai: 1) aprašyti vadovavimo socialiniame darbe kontekstą ir vadovavimo kultūros ypatumus; 2) atskleisti praktinius vadovavimo socialiniame darbe aspektus, analizuojant vadovų veiklos kryptis, darbuotojų skatinimo ir komunikacijos organizacijoje aspektus; 3) atskleisti vadovų subjektyvų savo kaip vadovų elgsenos supratimą ir įsivertinimą. Tyrimas atskleidė vadovavimo socialinio darbo organizacijoms kontekstą ir ypatumus. Vadovavimas šioms organizacijoms remiasi bendrais pagrindiniais vadybos principais, kurių taikymą šiose organizacijose sąlygoja teikiamų paslaugų pobūdis, paslaugų gavėjų charakteristikos ir kompleksinės situacijos, kuriose įstaigų vadovams ir darbuotojams tenka veikti. Vadovas turi laviruoti tarp darbinių užduočių pateikimo, jų įgyvendinimo kontrolės ir gebėjimo kurti, palaikyti bendradarbiavimu grįstus santykius bei bendradarbiavimo kultūrą. Darbe pateikiamos rekomendacijos socialinio darbo organizacijų vadovams ir šių organizacijų padalinių vadovams, socialinių darbuotojų rengėjams ir socialinio darbo tyrėjams.
Management is studied for many decades with making attempts to develop useful tips but still many problems often arise in this field. In pursuit of effective social service organizations work, it is important how the staff is organized and what management functions are implemented by these organizations’ leaders. Leadership principles and characteristics affect social work organization's operational efficiency, social workers satisfaction with their job, performance and even creativity. Social service organizations operating specifics complicates functions of the manager. Social work organizations’ managers must not only perform routine managerial functions, but also to manage complex emergencies related to social and emotional states of customers and also make sure that the service that meets the needs of customers is provided professionally and efficiently. The qualitative study was carried out in this work and five managers of the institutions providing social service participated in there. Semi-standardized interview method was chosen for the study and the text of interview was analyzed according to the steps of Krysik and Finn text analysis. The objective of the study – reveal how the managers of social work organizations subjectively construct the peculiarities of managerial work of social work organization. The tasks of the study: 1) describe the context of management in social work and peculiarities of managerial culture; 2) reveal the practical aspects of management in social work, analyzing the activities of the managers, employees promotion and communication aspects in the organization; 3) to disclose manager‘s subjective as manager‘s behavioural understanding and self-assessment. The study revealed the context and peculiarities of the managerial work of social work organizations. Management of these organizations are based on common basic management principles which application in these organizations determines the nature of the services provided, recipients of services characteristics and complex situations, which managers and employees have to face. The manager has to navigate between the operational tasks presentation, implementation of control and the ability to create, maintain collaborative relations and cooperation in culture. The thesis provides guidance for managers of social work organizations and heads the departments of these organizations, social workers promoters and social work researchers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125301
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

51
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.