Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125268
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Raščiuvienė, Ingrida
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Neužmiršti, bet palikti sau: vaiką globojančių šeimų patirtis
Other Title: Not to Be Forgotten but Left for Themselves: Experience of Foster Parents
Extent: 75 p.
Date: 25-May-2016
Keywords: Vaiko globa;globėjai;globa šeimoje;parama globėjams.;Child care;foster parents;foster care in family;support for foster parents.
Abstract: Nors Lietuvos internetiniuose portaluose publikuojami straipsniai, reklamos skatinančios pasiimti vaiką globoti į savo šeimą, tačiau atsižvelgiant į tėvų globos netekusių vaikų skaičių, globėjų vis dar trūksta. Tad kyla klausimas, kokios motyvacijos vedami globėjai nusprendžia globoti tėvų globos netekusius vaikus bei kokie yra globėjų poreikiai paramai? Tai išsiaiškinus būtų galima imtis atitinkamų priemonių, kurios motyvuotų asmenis ar šeimas tapti globėjais. Tyrimo klausimas - kokie globos procesą sąlygojantys veiksniai atsiskleidžia vaiką šeimoje globojančių globėjų pasakojimuose ir kaip šie veiksniai sąveikauja tarpusavyje? Tyrimo objektas - vaiko globą šeimoje sąlygojantys veiksniai ir jų sąveika. Tyrimo tikslas - atskleisti vaiko globos procesą šeimoje sąlygojančius veiksius ir jų sąveiką, remiantis globėjų patirtimi. Tyrimo uždaviniai: 1) atskleisti vaiko globos procesą šeimoje sąlygojančius struktūrinius veiksnius; 2) atskleisti, kaip globos procesą šeimoje sąlygoja vidinės ir išorinės motyvacijos šaltiniai; 3) aprašyti globėjams teikiamos paramos galimybes ir poreikį pokyčiams, remiantis kritinės teorijos požiūriu. Tyrimo metu remtasi konstruktyvistine ontologija ir subjektyvistine – interpretuojamąja epistemologija. Globėjams teikiamos paramos pokyčiai analizuoti kritinio socialinio darbo požiūriu. Duomenys rinkti naudojant pusiau struktūruoto interviu metodą su nestruktūruoto interviu intarpais. Tyrime dalyvavo septynios globėjos globojančios vaiką. Šiame tyrime tyrimo dalyviai buvo atrenkami „sniego gniūžtės“ imties sudarymo būdu. Tyrimas atskleidė, kad pokytis globėjo šeimoje, kuris įvyksta tapus vaiko globos sistemos dalimi, ne visada yra paremtas mokymais, skirtais globėjams, tačiau visada susijęs su formalių dokumentų tvarkymu ir atsiskaitomybe. Altruizmas ir giminystės ryšiai atsiskleidė kaip vidinis motyvacijos šaltinis sąlygojantis globėjų šeimą prisiimti atsakomybę globoti vaiką. Globėjų sprendimas globoti vaiką būna apsvarstytas bei racionaliai apgalvotas su visais šeimos nariais. Šiems vidiniams motyvacijos šaltiniams yra svarbūs tokie išoriniai motyvacijos šaltiniai, kaip vaiko teisių apsaugos specialistų, socialinių darbuotojų, giminių, psichologų pagalba ir parama bei savitarpio pagalbos grupės. Būtinų nemokamų ir kokybiškų paslaugų prieinamumas globėjams, atsiskleidė kaip pokytis, kuris yra būtinas vaiko globos sistemos pertvarkai. Šių paslaugų prieinamumas ir pobūdis turi būti derinamas su finansine parama globėjų šeimoms. Tyrime atsiskleidė globėjų skaudūs išgyvenimai, patiriami dėl neigiamo visuomenės požiūrio į globėjų šeimas ir globojamus vaikus.
Although there are many articles and advertisements published in Lithuanian portals promoting to take a child to a family, but given the number of children without parental care, there is still a lack of foster parents. The question is, what motivates the foster parents to decide to take care of a child without parental care and what are the foster parents ‘needs for support? By finding out these issues, it would be possible to take appropriate measures that would motivate persons or families to become foster parents. The question of this research was what factors influencing the process of a child custody are revealed in foster parents’ stories and how these factors interact with each other? The object of the research – the factors influencing child care and their interactions. The purpose of the research is to reveal the factors influencing the process of a child custody in a family and their interaction based on foster parents’ experience. The objectives of the research: 1) to reveal the structural factors influencing the process of a child custody in a family; 2) to reveal how internal and external sources of motivation influence the process of a child custody in a family; 3) to describe the possibilities of support for foster parents and the need for change based on critical theory. The research was based on constructionist ontology and subjective – interpretive epistemology. Changes of support for foster parents were analyzed on a perspective of a critical social work. The data were collected using a semi-structured interview with unstructured interview inserts. Seven foster families participated in the research. All participant was selected using the snowball sampling method. The research revealed that the change in a foster family, which becomes a part of the child custody system, is not always based on trainings for foster parents, but it is always related to formal documentation and accountability. Altruism and family ties revealed as an internal source of motivation influencing the foster family to take responsibility to take care of a child. The foster parents’ decision to take care a child is considered and thought out rationally with the whole family. The external sources of motivation such as child protection specialists, social workers, relatives, psychological assistance and support and mutual assistance groups are important to these internal sources of motivation. Availability of free and high-quality services for foster parents revealed as the change, which is necessary for the child custody system reform. The availability and nature of these services must be combined with the financial support for foster parents. The research revealed the painful foster parents’ experience due to the negative attitude of society to foster families and foster children.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125268
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

102
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.