Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125249
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Motiejaitienė, Asta
Title: Vyrų ir moterų gyvenančių santuokoje požiūris į santuokinį lytinį aktą
Other Title: Approach of men and women living in marriage to marital sexual intercourse
Extent: 77 p.
Date: 14-Jan-2016
Keywords: Požiūris;santuokinis lytinis aktas;lytiškumas;Approach;marital sexual intercourse;sexuality
Abstract: Intymus sutuoktinių poros gyvenimas jau ne vienerius metus bene daugiausiai diskusijų kelianti tema. Per santuokinį lytinį aktą žmonės geriau pažįsta vienas kitą. Meilė išreikšta per sutuoktinio kūną pasiekia pačią asmens paslaptį. Dovanodami save vienas kitam, sutuoktiniai atsiveria naujos gyvybės atėjimui. Tačiau „giminės palaikymo“ instinktas yra toks galingas, jog užvaldęs žmogaus mintis, gali visiškai užgožti meilės prasmę, nuasmeninti patį žmogų iki gyvuliškos prigimties ir gražus savęs dovanojimo aktas virsti prievartiniu, primestu santuokos panaudojimu. Lytiškumo pozityvi raiška tampa neįmanoma, jei šis instinktas prisidengiant sutuoktinio teisėto pageidavimo skraiste tenkinamas neatsižvelgiant į jo ar jos poreikius ir toks aktas nėra tikras meilės aktas. Šio tyrimo problema − išsiaiškinti šiuo metu dominuojantį vyrų ir moterų gyvenančių santuokoje požiūrį į santuokinį lytinį aktą. Tyrimo tikslas − atskleisti vyrų ir moterų gyvenančių santuokoje požiūrį į santuokinį lytinį aktą. Tyrimo objektas − požiūris į santuokinį lytinį aktą. Išsikelti tyrimo uždaviniai: 1. Apibrėžti santuokos sampratą, santuokos sudarymo prielaidas, savybes; 2. Aprašyti santuokinio lytinio akto sampratą ir reikšmę santuokoje; 3. Nustatyti vyrų ir moterų, gyvenančių santuokoje, žinių, vertybių bei įgūdžių lemiamą požiūrį į santuokinį lytinį aktą. Darbe naudota literatūros šaltinių analizė, kiekybinis tyrimo metodas, duomenų analizė. Išvados: 1. Svarbiausiu santuokos sudarymo motyvu laikoma meilė. Jausminis santuokos pagrindas didina tikimybę, kad pasikeitus jausmams, sutuoktiniai lengviau rinktūsi skyrybas; 2. Lytiškumas ir seksualumas įvardinamas kaip tas pats, tuo tarpu skirtumas tarp šių sąvokų yra esminis: lytiškumas – tai asmenybės sandara, vienas iš jos būties raiškos būdų, o seksualumas – lytiškumu pagrįsta lyties raiška; 3. Vyrai ir moterys gyvenantys santuokoje neturi konkrečių tvirtų vertybinių nuostatų. Teikdami, kad santuoka sudaroma visam gyvenimui lygiagrečiai pateikia, kad jei meilė praėjo, santuoką galima nutraukti; 4. Kontracepcijos naudojimas pateisinamas kaip praktiškas, šiuolaikinis reiškinys. Toks požiūris pateisinamas ir tarp religiją praktikuojančių sutuoktinių; 5. Vyrų ir moterų žinios apie santuokinį gyvenimą yra gana išsamios, tačiau gyvenime pritaiko tik tai, kas jiems yra patogiau, prisidengdami šiuolaikiniu gyvenimo „modernumu“.
Intimate life of married couples is the most controversial topic for years. During marital sexual intercourse people getting to know each other better. Love expressed through the spouse's body reaches a secret of a person. The married couples are open for coming of a new life by giving themselves to each other. The instinct of “family extension\" is so powerful that overpowered human mind can completely drown the meaning of love, depersonalize himself to an animal nature and the beautiful giving act of himself becomes a coercion tool of marriage. Positive expression of sexuality is not possible if the instinct is satisfied by ignoring his or her needs and that act is not a true act of love when it’s covered by spouse’s “legitimate wish”. The problematics of research - to find out current dominating approach to marital sexual intercourse of married men and women. The aim of research - to reveal the approach to marital sexual intercourse of married men and women. The object of research - an approach to marital sexual intercourse. The following objectives of the research: 1. to define the concept of marriage, marriage assumptions, features; 2. to describe the conception and meaning of the marital sexual intercourse of marriage; 3. to define decisive approach of knowledge, values and skills to marital sexual intercourse of married men and women. In this dissertation there was used literature analysis, quantitative research method, data analysis. Outcomes: 1. The most important motive of a marriage is love. Sensual basis of marriage increases the likelihood to the couples to choose divorce more easily if there would be any changes in the feelings; 2. Sexual complementarity and sexuality is identified as same meaning even though these concepts are different fundamentally: sexual complementarity is a structure of personality, one of its ways of expression of being, and sexuality - gender expression based on sexual complementarity; 3. Married men and women has no specific provisions. It is stated that marriage is for the whole life, but in parallel marriage can be terminated if love passes by; 4. The use of contraception is specified as consistent with the moral, marital ethical norms. Such approach is justified between spouses that are practicing their religion too; 5. Men's and women's knowledge about marital life is quite detailed, but in real life adapting only what is more convenient for them hiding themselves behind “modernity“ of these days life.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125249
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

66
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.