Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125243
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Andziulevičiūtė, Justina
Title: Socialinių paslaugų teikimo valdymas: bendruomenių dalyvavimo Šakių rajono savivaldybėje atvejis
Other Title: Social Services Management: the Case of Community Participation in Šakiai District Municipality
Extent: 88 p.
Date: 23-May-2016
Keywords: Socialinės paslaugos;bendruomenė;decentralizacija;savivaldybė.;Social Services;community;decentralization;the municipality.
Abstract: Sparčiai senstanti Lietuvos visuomenė, didėjanti socialinė atskirti, lėmė tai, kad šiuo metu socialinių paslaugų poreikis yra ypač didelis periferijoje. Todėl, Lietuvos Vyriausybė sutelkė dėmesį į socialinių paslaugų teikimą, organizavimą bei efektyvumą. Šakių rajono savivaldybė bendradarbiaudama su bendruomene ir Nevyriausybinėmis organizacijomis teikia socialines paslaugas gyventojams. Atsižvelgiant į minėtus faktus, ir į tai, jog dažniausiai socialinių paslaugų valdymas yra nagrinėjamas didžiųjų miestų perspektyvoje, darbe pasirinkta analizuoti socialinių paslaugų teikimo valdymą Šakių rajono savivaldybėje įtraukiant bendruomenes. Darbo tikslas — ištirti socialinių paslaugų teikimo valdymą savivaldos lygmenyje, analizuojant Šakių rajono savivaldybės ir bendruomenės dalyvavimo atvejį. Darbo tikslui įgyvendinti iškeliami tokie uždaviniai: 1. Išanalizuoti socialinių paslaugų teorines prielaidas: sampratą, klasifikaciją, decentralizaciją, NVO vaidmenį. 2. Išanalizuoti socialinių paslaugų reglamentavimą Lietuvoje, identifikuojant deklaruotus organizavimo prioritetus; 3. Išnagrinėti socialinių paslaugų teikimą ir organizavimą savivaldybės lygmenyje; 4. Nustatyti socialinių paslaugų poreikio bei teikimo infrastruktūrų situaciją Šakių rajono savivaldybėje; 5. Nustatyti bendruomenių dalyvavimą teikiant socialines paslaugas Šakių rajono savivaldybėje. Darbe naudojami mokslinės literatūros, dokumentų bei teisės aktų analizės metodai. Atliktas kokybinis tyrimas, kurio metu, pusiau struktūruoto interviu būdu apklausti ekspertai, įgyvendinantys arba prisidedantys prie socialinių paslaugų valdymo Šakių rajono savivaldybėje. Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad socialinių paslaugų teikime pasigendama bendradarbiavimo tarp trečiojo sektoriaus ir vietos savivaldos lygmens institucijų, kuris padėtų gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir efektyvumą. Pastebėta tendencija, jog vietos savivaldos institucijos netaiko prevencijos, o tik stengiasi likviduoti socialinių paslaugų problemų padarinius.
Rapidly ageing society and increasing social exclusion are decisive factors in rise of demand for Lithuanian social services, especially in periphery areas. Therefore the Lithuanian Government shifted its focus towards provision of social services, from organizational and efficiency point of view. Šakiai District Municipality in cooperation with its community and non-governmental organizations are providing social services to the population. In addition to the statements above and the fact that in most cases management of social services is view in the big city perspective; the author chose to analyze the management of social services in Šakiai District Municipality. Aim of the thesis is to explore the provision of social services management at the municipal level, by analyzing the case of Šakiai Municipality and its community involvement. Thesis objective and aim raised the following tasks: 1. Analyze foreign and Lithuanian author scientific literature, highlighting theoretical assumption of social services: concept, classification, decentralization, the role of NGO’s 2. Analyze the social services regulation in Lithuania by identifying declared organizational priorities. 3. Examine the provision and organization of social services at municipal level. 4. Determine the need for social services and the provision of infrastructure at Šakiai district Municipality. 5. Investigate into involvement of social services provision at communities’ level. The analysis method of scientific literature and legislative documents is in use making this paper. In addition to that qualitative research is conducted; consisting of semi-structured interviews of experts who are involved in making or contributing to social services in Šakiai District municipality. Investigation revealed the lack of cooperation between the third sector and the local government, which would help to improve access to social services and efficiency. Author noted a trend of government’s lack of preventative action against the cause not only the focus on the symptom.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125243
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
justina_andziuleviciute_md.pdf1.76 MBAdobe PDF   Until 2021-05-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.