Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125197
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Švedaitė, Kristina
Title: Miesto ir NVO bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas
Other Title: The Collaboration of Municipality and NGO in the Provision of the Social Services
Extent: 83 p.
Date: 25-May-2016
Keywords: Bendruomenė;socialinės paslaugos;savanoris;nevyriausybinė organizacija.;Community;social services;volunteer;non-governmental organization.
Abstract: Šiuolaikinėje visuomenėje ypač išryškėjo socialinių problemų įvairovė ir gausa.Šių problemų sprendimui svarbios teikiamos socialinės paslaugos.Miesto savivaldos ir nevyriausybinių organizacijų tikslas yra sutelktas į vietos bendruomenės poreikių tenkinimą.Socialinių paslaugų teikimas yra nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldos funkcija. Gerovės valstybės kūrimui svarbus miesto savivaldos ir NVO bendradarbiavimas.Savanoriška veikla NVO svarbi kaip priemonė, padedanti spręsti socialinius klausimus ir skatinanti piliečių aktyvų dalyvavimą valdyme. Todėl miesto ir NVO bendradarbiavimo galimybių vertinimas savanorystės aspektu yra svarbus socialinių paslaugų plėtrai bendruomenėje. Tyrimo objektas: NVO ir miesto bendradarbiavimas mieste. Tyrimo tikslas: atskleisti miesto ir NVO bendradarbiavimo galimybes teikiant socialines paslaugas. Tyrimo uždaviniai: Išryškinti savanorystės motyvus ir asmenines naudas. Atskleisti dalyvavimo NVO veikloje reikšmę miesto bendruomenei. Apibūdinti NVO ir VO bendradarbiavimo situaciją mieste. Atskleisti miesto ir NVO bendradarbiavimo problemas ir galimybes. Tyrimo išvados: tyrimo metu nustatyta, kad dalyvauti savanoriškoje veikloje savanorius skatina altruistiniai ir veiklos reikalingumo, pripažinimo, socialinio kapitalo kūrimobei savirealizacijos motyvai. Tyrime dalyvavę savanoriai asmenines savanoriškos veiklos naudas įvardino kaip įgytą patirtį, ugdomas asmenines savybes, praktinius darbo įgūdžius, užmegztus kontaktus bei ryšius, atsiveriančias įsidarbinimo galimybes. Savanoriškos veiklos nauda miesto bendruomenei atsiskleidžia per individualią socialinę pagalbą miesto gyventojams, visuomenės moralinių nuostatų formavimą, naudą savanorius priimančioms organizacijoms ir miesto lėšų taupymą, savanorių iniciatyvumą ir antreprenerystės sklaidą socialinių paslaugų teikimo srityje. NVO ir jose dirbantys savanoriai tenkina bendruomenės socialinius poreikius, ypač pabrėžiamas paslaugų šeimai aktualumas. NVO ir VO bendradarbiavimą atskleidė NVO ir savivaldos institucijų, religinių bendruomenių, verslo organizacijų ir politinių partijų santykių vertinimas savanorių požiūriu. Didžiausią palaikymą NVO gauna iš religinių bendruomenių, tuo tarpu santykiai su verslo organizacijų bei politinių partijų atstovais vertinami nevienareikšmiškai, priklausomai nuo konkrečios savanorių patirties. Tyrimo dalyviai pabrėžė paternalistinį savivaldos institucijų požiūrį į NVO veiklą socialinių paslaugų teikimo srityje, biurokratiškumą, pastebėjo, kad NVO veiklos sėkmė ir plėtra priklauso nuo savivaldybės požiūrio į NVO. Tyrimo dalyviai nurodė, kad pagrindinės miesto ir NVO bendradarbiavimo problemos susiję su tarpinstitucinio bendravimo ir bendradarbiavimo stoka, NVO atstovų kompetencijos trūkumais, menku vietos bendruomenės įsitraukimu į savanoriškas veiklas. Tyrimo dalyviai tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir NVO organizacijos pasirengimą savanorių priėmimui išskyrė kaip svarbiausias NVO ir miesto bendradarbiavimo vystymo galimybes.
The diversity and abundance of social problems is highlighted in modern society. The social services are important solving theese problems. Municipality and non-governmental organizations are focused on the needs of local community. The colaboration of municipality and NGO is important for the state welfare creation providing high quality social services. Volunteering in NGO helps to solve social questions and promote active citizens participation in city management. It shows what is important for society, what are main problems and expectations. So it is very important to evaluate possibilities of municipality and NGO colaboration for the social services development in community. The object of the research: municipality and NGO colaboration. The aim of the research: to reveal possibilities af municilapity and NGO colaboration providing social services. The objects of the research: to highlihgt motives and personal benefits of volunteering. To reveal meaning of NGO activity for the city comunity. To discuss NGO and municipality colaboration situation in the city. To reveal problems and possibilities of NGO and municipality colaboration. The results of the research: the main motives of volunteers are altruistic, operational necessity, recognition, social capital development and self-realization. The volunteers termed their personal benefits as gained experience, developed personal qualities and practical skills, the open contacts and connections, opening up job opportunities. The benefit of volunteering for city community reveals as individual social support for citizens, forming public morality, benefit of the hosting organizations and the savings of city, initiativity of volunteers and antrepreneurship in social services area. NGO and volunteers satisfy social needs of community, especially important are family services. The attitude of volunteers reveals NGO and municipality colaboration in the light of relationships between NGO, municipality institutions, religious communities, business organizations and political parties. The greatest support NGO gets from religious communities, relationships with business organizations and political parties are ambiguous, they depends on the volunteers experience. The participants of the research emphasized the pathernalistic attitude of local authorities towards NGO and bureaucracy. The participants noted that success of NGO activity depends on municipality aproach to NGO. Survey participant indicated that problems of NGO and municipality colaboration are related with the lack of inter-institutional communication and collaboration, the lack of NGO’s competence and poor local community involvement in voluntary activities. The inter-institutional collaboration and NGO’s preparing to accept the volunteers are the main possibilities for the NGO and municipality collaboration development.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125197
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
kristina_svedaite_md.pdf914.71 kBAdobe PDF   Until 2021-05-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

3
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.