Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125179
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Švabienė, Gerda
Title: Profesinio mokymo turinio moduliarizacijos iššūkiai
Other Title: Modularisation Challenges in Vocational Education
Extent: 88 p.
Date: 25-May-2016
Keywords: Modulinis mokymas;profesinio mokymo moduliarizacija;iššūkiai.;Modular education;vocational education modularisation;challenges.
Abstract: Modulinis mokymas yra sistemiškas ir lankstus mokymo būdas, atitinkantis šių dienų mokymo reikalavimus, atliepiantis darbo rinkos poreikius. Tačiau perėjimas nuo dalykais ir mokymo tikslais grindžiamų profesinio mokymo programų prie modulinio profesinio mokymo yra sudėtingas pokytis. Profesinio mokymo moduliarizacija yra naujas procesas, kurį įgyvendinančios profesinio mokymo įstaigos susiduria su įvairiais metodiniais, instituciniais ir teisiniais iššūkiais. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti profesinio mokymo moduliarizacijos iššūkius. Baigiamąjį darbą sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje analizuojami profesinio mokymo moduliarizacijos iššūkių metodologiniai aspektai, antroje dalyje pristatomi ir apibendrinami gauti tyrimo rezultatai. Tyrimo metu buvo atliktas kokybinis tyrimas. Duomenų rinkimo metodas – pusiau struktūruotas interviu, analizės metodas – kokybinė turinio analizė. Tyrimo rezultatai parodė, kad profesinio mokymo moduliarizacijos teikiamos perspektyvos ir nauda gerai suprantamos visiems tyrimo dalyviams. Jie teigiamai vertina modulinių mokymo programų įvairiapusiškumą, patrauklumą, mokymosi lankstumą, galimybę įsilieti į darbo rinką. Remiantis gautais tyrimo rezultatais nustatyta, kad profesinio mokymo įstaigos, vykdydamos modulinį mokymą, susiduria su metodiniais iššūkiais, kurie pasireiškia kaip aiškių reikalavimų, metodinių rekomendacijų, vieningo sutarimo tarp programų rengėjų ir vykdytojų nebuvimas, nereglamentuotas vertinimas. Pagrindinis ekonominis iššūkis profesinio mokymo įstaigai yra mokytojų darbo krūvio paskirstymas ir apmokėjimas. Profesinio mokymo įstaigos pasigenda: metodinės pagalbos rengiant ir vykdant programas; poįstatyminių teisės aktų ir teisinio reguliavimo reglamentuojant mokytojų darbo krūvio paskirstymą, dienynų pildymą, vertinimo sistemą ir kitus dalykus, svarbius rengiant ir vykdant modulines programas; modulinio mokymo proceso kontrolės ir bendradarbiavimo tarp profesinio mokymo įstaigų, valdžios institucijų bei socialinių partnerių.
Modular education is a systematic and flexible educational method that should adjust to the current education requirements as well as to the labor market needs. Transition from the vocational education programs, based on the subjects and education purposes, to the modular vocational education is a complex change. Modularisation in vocational education is a new process. By implementing modular education system, the vocational education institutions are facing various methodical, institutional and legal challenges. The aim of the study is to identify the modularisation challenges in vocational education. The sample of the research included 4 modular programs‘ compilers/ educational process organisers; 4 vocation teachers working with modular programs; 4 students studying according to the modular education programs; 2 social partners involved in the assessment of competences. Master thesis consists of two parts. The first part analyzes the methodological aspects of modularisation challenges in vocational education. The second part presents and summarises the results and findings of the research. The results were obtained by applying a qualitative study. The research was carried out using both a data collection method in a form of semi-structured interviews and an analytical method – in order to perform a qualitative analysis of the content. The results of this study demonstrated that the provided perspectives and benefits of modularisation in vocational education are understandable to all participants of the survey. The participants positively approached modular education programs due to their versatility, attractiveness, learning flexibility and the possibility to enter the labor market. Baesd on the results of the research, vocational education institutions, involved in modular education, encountered the methodological challenges that simultaniously emerge some obvious demands, methodological recommendations,unregulated valuation and the absence of unified common agreement between the organisers and the executors of the programs. The main economic challenge for vocational education institution is the teachers‘ workload allocation and payment. Vocational education institutions lack a methodological support during the programs‘ elaboration and implementation process. The secondary legislation and insufficient legal regulations impede the activities of vocational education institutions. The important activities include the teachers‘ workload distribution, assessment of student progress, valuation system, etc. Considering the lack of control in modular education process, that burdens the preparation and execution of modular programs, the insufficient cooperation between the vocational education institutions, public authorities and social partners accumulate the modularisation challenges in vocational education.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125179
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
gerda_svabiene_md.pdf1.25 MBAdobe PDF   Until 2021-05-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.