Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125140
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Valančius, Vaidas
Title: Nevyriausybinės socialinio darbo organizacijos veiklos dimensijos: vadovo patirtis
Other Title: Non-governmental Social Work Organization Activity: Leader's Experience
Extent: 82 p.
Date: 19-May-2016
Keywords: Nevyriausybinė organizacija;socialinis darbas;organizacija;vadovas.;Non-governmental organisation;social work;organisation;leader.
Abstract: Nevyriausybinės organizacijos (toliau NVO) suprantamos kaip organizacijos, užsiimančios skurdo ir atskirties mažinimu bendruomenėje ir dėl to glaudžiai yra susijusios su socialinio darbo profesija. NVO siekia sukurti saugias socialines sąlygas socialinės atskirties asmenims. Daugėja organizacijų, kurios nuo Lietuvos nepriklausomybės pradžios inicijuoja ir įgyvendina alternatyvias skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programas. Pastaruoju metu NVO akcentuoja geresnės paslaugų kokybės siekį, grindžiamą vadovų, darbuotojų, savanorių ir klientų bendradarbiavime, efektyvia tarpusavio komunikacija, nuolatinio mokymosi, aiškių tikslų ir pasitikėjimo svarbos suvokimu. Bendradarbiavimo ir pasitikėjimo tema tampa ypatingai aktuali, valstybei vis labiau atsitraukiant nuo socialinių problemų sprendimų ir atsakomybę deleguojant bendruomenėms. Šių pokyčių kontekste NVO bei jų vadovų veikla tampa ypatingai kompleksiška, reikalaujanti profesionalumo vadybos ir socialinio darbo srityse. Ši problematika Lietuvoje menkai tyrinėta. Todėl magistro darbas skiriamas NVO veiklos paskirties ir šios veiklos dimensijų analizei kaitos kontekste. Tyrimo problema gali būti apibūdinama, siejant NVO paskirties ir veiklos specifiškumą, vidinę ir išorinę komunikaciją, daugiadimensinį vadovo veiklos pobūdį bei visų veiklos dalyvių motyvaciją siekti stabilumo. Tyrimo objektas: vadovo konstruojama nevyriausybinės organizacijos veikla, siekiant organizacijos stabilumo. Tyrimo klausimas: kaip vadovai konstruoja nevyriausybinės organizacijos veiklą? Tyrimo tikslas – atskleisti vadovo konstruojamos nevyriausybinės organizacijos veiklos dimensijas, siekiant organizacijos stabilumo. Uždaviniai: 1) Aptarti, kaip nevyriausybinių organizacijų vadovai konstruoja organizacijos veiklos stabilumo parametrus; 2) Atskleisti, kaip nevyriausybinių organizacijų vadovai plėtoja vidinius ir išorinius organizacijos ryšius; 3) Rekonstruoti, kaip nevyriausybinių organizacijų vadovai reflektuoja savo vadybinius gebėjimus. NVO veiklos dimensijų analizei pasirinktas kokybinis tyrimas, atliktas vadovaujantis konstravimo paradigma. Duomenų rinkimui naudotas pusiau struktūruotas interviu. Tyrime dalyvavo 5 nevyriausybinių organizacijų vadovės, vadovaujančios organizacijoms, teikiančioms socialinio darbo paslaugos. Duomenų analizei naudotas temų analizės metodas, rezultatai interpretuojami vadovų patirties rekonstravimą pagrindžiant konceptualiomis teorinėmis nuostatomis. Tyrimas atskleidė, kad tyrime dalyvavusios NVO išgyvena rengdamos ir įgyvendindamos projektus. Pagrindinis iššūkis, kurį patiria organizacijos vadovas – nepakankamas finansavimas, dėl kurio darbuotojų atlyginimai menki, ir ne visada organizacija turi galimybes užtikrinti darbo vietas. Kitas NVO veiklos finansavimo būdas – juridinių ar fizinių asmenų parama. Parama dažniausiai yra fragmentinė, remiamos tos veiklos, kurios tiesiogiai susijusios su paslaugų gavėju, jo situacijos gerinimu, o ne su organizacijos vystymu. Ypač retai paramą iš verslo sektoriaus jaučiasi gaunančios tos organizacijų vadovės, kurių vadovaujamos nevyriausybinės organizacijos įsikūrusios mažuose, atokiuose nuo centrų miesteliuose. Tik vienu atveju tyrimo dalyvė nekalbėjo apie tai, kad organizacija išgyvena periodus, kai neturi jokių finansinių šaltinių. Tai atvejis, kai paslaugos gavėjai mokėjo už gaunamas paslaugas. Visos kitos organizacijos vadovės dėl lėšų trūkumo priverstos savanoriauti pačios ir skatinti darbuotojus pakeisti savo statusą į savanorio.
Non-governmental organisations (further NGO) usually are referred as organisations which engage in reducing poverty and social exclusion in community and state; thus, they are closely related to social work profession. At present the purpose of the NGO is to develop safe social environment for the individuals experiencing social exclusion. The number of organisations which seeks for and implement alternative poverty and social isolation reduction programmes increases. Since the beginning of Lithuanian independency NGO developed alternative and innovative social work services in order to develop their better quality for the recipients. The collaboration and trust topic becomes particularly urgent as the state more and more steps back from social problems and delegates the responsibility to communities. In this context the activities of NGO and their leaders become more comprehensive and professionalism problem more complex. This master work is dedicated to study the problems in NGO activities and analyse the dimensions of these activities in the context of change. Research problem may be described by relating the specificity of NGO social mission and activities, internal and external communication, multidimensional nature of the leader activities and motivation of all participants in activities when striving for stability. Object – non-governmental organisation's activities constructed by the leader aiming for the stability in the organisation. Research question – how the leaders construct the activities of non-governmental organisation? Aim of the research – reveal the dimensions of the organisation's activities constructed by the leader when striving for the stability in organisation. Tasks: 1. Describe how the leaders of non-governmental organisations construct the parameters of stability in organisation's activities; 2. Reveal how the leaders of non-governmental organisations develop external and internal relations; 3. Reconstruct how the leaders of non-governmental organisations reflect their managing capabilities. The qualitative study was executed using semi-structured interview. In this study 5 NGO leaders have participated. The data analysis uses topic analysis method. The NGOs which have participated in the study survives by implementing the project; they spoke about the main challenge – that the salaries of the staff are insufficient and after completing the project, the organisation has no resources to secure the workplace. It there are no subjective reasons which could emerge due to changes in the trends of organisation’s activities, as the organisations implement national level social policy projects related to the same clearly defined client group, but because of external factors the organisation fails to secure continuous salaries for their staff. Other methods to finance NGO such as support from individuals or legal entities are fragmentary as they support the activities which are directly related to the recipient of services, but not to the needs of organisation. The leaders of NGO located in small towns away from cities feel that they are rarely supported by business sectors. Only in one case the participant of the study didn’t mention the fact, that organisation goes through the periods without any financial resources, when service recipient has to pay for the services received, all the leaders of organisations because of the lack of financial resources are forced to volunteer themselves and encourage their staff to change their work status into volunteering.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125140
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
vaidas_valancius_md.pdf1.11 MBAdobe PDF   Until 2021-05-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.