Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125130
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kržčonavičius, Linas
Title: Blaivybės motyvai prieš ir po Minesotos programos: specialisto požiūris socialinio darbo kontekste
Other Title: Motives of Soberness Before and After Minnesota Treatment : Specialists‘s Perspective in Context of Social Work
Extent: 94 p.
Date: 24-May-2016
Keywords: Blaivybė;motyvai;specialistas;požiūris.;Minnesota treatment;soberness;motives;specialist.
Abstract: Priklausomybių tematika mokslinėje literatūroje yra populiari. Atlikta daug tyrimų, susijusių su alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimu bei jo padariniais asmeniniame ir socialiniame gyvenime. Blaivybės motyvai tyrinėjami mažiau aktyviai, nors pripažįstama, kad nustojus vartoti alkoholį, elgesio būdai ir vertybės nesikeičia pačios savaime. Siekiant teigiamų pokyčių, reikia atrasti priežastis, paskatinusias ieškoti blaivybės. Tačiau Lietuvoje trūksta tiek motyvavimo gydytis mechanizmų, tiek palaikymo priemonių, padedančių išlaikyti blaivybę, grįžus po reabilitacijos. Šiame kontekste socialinis darbas, grindžiamas žmogaus įgalinimo perspektyva, gali būti pagrindas, padedantis priklausomybę turinčiam asmeniui atrasti ir išlaikyti blaivybės motyvus. Minėtai problematikai ir skirtas baigiamasis magistro darbas. Tyrimo tikslas – atskleisti blaivybės motyvų ir elgesio pokyčius bei jų išsaugojimo galimybes, plėtojant psichosocialinę pagalbą. Tyrimo uždaviniais siekiama atskleisti psichosocialinės pagalbos specialistų veiklos ypatumus ir motyvaciją darbui Minesotos programoje; jų požiūrį į priklausomo asmens blaivybės motyvus prieš ir po Minesotos programos bei požiūrį į blaivybės išsaugojimo galimybes. Atsižvelgiant į tiriamo reiškinio ypatumus ir tyrimo tikslą pasirinktas kokybinis tyrimo tipas. Duomenų rinkimui naudotas pusiau standartizuotas interviu. Tyrime dalyvavo penki specialistai, dirbantys Minesotos programoje: trys socialiniai darbuotojai ir du psichologai. Duomenų analizei pasirinktas turinio (content) analizės metodas. Analizės rezultatai interpretuojami, remiantis konceptualiomis teorinėmis nuostatomis, aptartomis pirmoje darbo dalyje. Tyrimas atskleidė, stiprią tyrimo dalyvių motyvaciją, sąlygojančią palaikančios organizacijos aplinkos kūrimą ir priklausomų asmenų blaivybės motyvų pokyčius. Specialistai pastebi, kad dalyvauti Minesotos programoje asmenis skatina dažniau išoriniai motyvai (sveikatos sutrikimai, pažeisti santykiai šeimoje, artimųjų ir bendruomenės reikalavimai, grėsmė prarasti vaikus, darbą, profesinę veiklą, finansinės, emigracijos problemos, netektys). Programos vyksmo metu, specialistų požiūriu, ypač sustiprėja priklausomų asmenų vidinė motyvacija blaivybei, nes gerėja asmenų emocinė būsena, atsiranda vidinė ramybė, didėja savivertė, keičiasi vertybės, plečiasi interesų ratas, atrandamas tikėjimas ir įgijamos žinios apie ligą. Tačiau apibendrinus tyrimo rezultatus išryškėjo tęstinės socialinės pagalbos programų poreikis, palaikant ir pastiprinant siekį išsaugoti blaivybę po Minesotos programos.
The problem of addictives is very popular in a scientific literature. Many researches have been done especially related to consumption of alcohol and its consequences in bothprivate and social life. Motives of soberness are not studied very actively, however, it is aknowledged that when the consumption of alcohol is stopped, behaviour and virtues cannot change automatically. In order to have positive changes a person needs to discover the reasons that have encouraged him or her to search for soberness. There is a lack of motivation to take the treatment as well as remain sober after rehabilitation in Lithuania. Social work orientated to the perspective of person’s empowerment may be a key, which helps for individuals with addictiveness to find the right motives of soberness. This research is dedicated to the problem mentioned. The purpose of this research is to reveal the change of motives of soberness and their maintainance refering the apporaches of psychosocial help specialists. Psychosocial help specialists’ work featrues and motivation for work in Minnesota Treatment as well as their approach towards possibilities to remain sober after the treatment were revealed in this research. Considering the features of this problem, the quality type of research was chosen. In order to collect data five specialists (three social workers and two psychologists) working with Minnesota Treatment were asked to participate in partly standarized interviews. For data analysis the method of conted was applied. The results of analysis were interpreted by conceptual theoretical provisions indicated in the first part of this work. This research has revealed a strong motivation of specialists who work with Minnesota Treatment. Their motivation has a significant influence on a change of people motives of soberness. According to specialists, many people are encouraged to take Minnesota Treatment by external circumstances, for instance, health issues, damaged relationships with a family, encouragement of relatives, threat to lose their children, work related problems, financial issues, problems related to emigration, encouragement from the local community, and bereavements. Specialists revealed that during the treatment internal motivation for soberness becomes very strong because the emotional condition of people becomes stronger and they are able to find the interpeace. People grow their self-confidence, retrieve virtues, expand their circle of interests, discover faith, and gain the necessary knowledge about the ailment. However, a need for social help to stay sober after the treatment remains extremely necessary.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125130
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.