Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125113
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Morkūnienė, Rūta
Title: Pozityvi socializacija kaip motyvas jaunimo mokyklos paauglių mokymuisi
Other Title: Positive Socialization As a Reason for Teenagers Learning at the Youth School
Extent: 73 p.
Date: 26-May-2016
Keywords: Paauglystė;jaunimo mokykla;pozityvi socializacija;motyvacija.;Adolescence;youth school;positive socialization;motivation.
Abstract: Paauglių mokymasis yra svarbus pažintinis procesas, lemiantis tolesnę gyvenimo sėkmę. Manoma, kad jaunimo mokyklas lankantys paaugliai yra sunkaus elgesio, stokojantys socialinių įgūdžių ir mokymosi motyvacijos. Tačiau ir šiose mokykloje yra paauglių, pasižyminčių sėkminga socializacija bei gerais mokymosi rezultatais. Paauglio asmenybė formuojasi veikiama jį supančios aplinkos. Pažinimas remiasi patirtimi, kurią paauglys gauna savo šeimoje, mokykloje. Patirtis, su kuria mokinys susiduria, daro įtaką jo mąstymui, vertybių sistemai, mokymosi procesui. Pasirinkta darbo tema atskleidžia, kad sėkmingas mokymasis įmanomas tada, kai mokinys gyvena ir mokosi socialioje aplinkoje. Kadangi šeimos, kuriose gyvena moksleiviai, dažnai negali užtikrinti tinkamų gyvenimo ir mokymosi sąlygų, tai turi padaryti jaunimo mokykla. Tačiau, ar to pakanka? Tyrimo problema. Ar mokykla yra pajėgi moksleiviui sudaryti visas sąlygas jo pozityviai socializacijai? Šiame magistriniame darbe analizuojama pedagoginės aplinkos ir namų aplinkos konkreti įtaka mokinių patirčiai. Ar jaunimo mokykla – kaip socializacijos institutas – pajėgi sudaryti sąlygas moksleiviui ieškoti savęs, savojo „aš“, ar sudaro galimybę ugdytis kūrybingumui atliekant įvairias veiklas? Tyrimo objektas – jaunimo mokyklose besimokančių paauglių socializacijos ir mokymosi sąsajos. Tyrimo tikslas – atskleisti pozityvios socializacijos įtaką jaunimo mokyklos moksleivių mokymosi procesui. Tyrimo uždaviniai: Atskleisti, kokią įtaką paauglių socializacijai turi mokymasis jaunimo mokykloje? Išsiaiškinti ir išanalizuoti, kokią įtaką socializacijos procesui turi paauglių vertybės? Atskleisti, kokią paauglių savivertei turi mokymasis jaunimo mokykloje? Tyrimo metodas – pusiau struktūruotas interviu bei neformalūs pokalbio elementai. Atliekant tyrimą buvo apklausti 5 moksleiviai, turintys skirtingas mokymosi ir elgesio patirtis, taip pat skiriasi gyvenimo patirtimi ir jų šeimos, kuriose jie gyvena. Tyrimo rezultatai. Jaunimo mokykla padeda vystytis pozityviai paauglių socializacijai. Geras mikroklimatas, esantis tarp mokytojų ir mokinių, padeda sukurti saugią aplinką, kurioje paaugliai gali tobulėti, dalyvauti įvairiose neformaliose veiklose, atrasti save. Mokykloje ugdomos bendrosios svarbiausios vertybės padeda paaugliams pritapti prie kitų mokinių, pagerinti mokymosi rezultatus, užtikrina geresnius mokytojų ir mokinių santykius.
Teenagers learning is an important cognitive process, which is conditioned the subsequent success of the life. Supposedly, teenagers from the youth schools are usually on their bad behaviour without incomplete social skills. They also haven’t got any motivation of their learning. Notwithstanding, there are some students, who can make boast of the successful motivation and the good results of learning. Teenager’s person formation is conditioned by ambient environment. Familiarity appeals to the experience which every teenager gets from his family and school. Student’s experience is under the influence of his thinking, value system and the process of learning. In this work it is analyzed that successful learning is possible when a student lives and teaches in the social sphere. Forasmuch as families can’t safeguard congenial circumstance of their children’s life and learning, the youth school must to do this. However, does it suffice us? The problem of the work - is the school fit to make the whole conditions for the stu-dent’s positive socialization? In this master’s work it is analyzed the influence of social and home environment on the student’s experience. Is the youth school able to make conditions for the students to have a look for theirselves? Does this institution permit of forming a child’s creativity when they do various activities? The subject of research - the teenager’s from the youth schools socialization and learning coherence. The aim of the work – to exhibit what the positive social influence is meaningful for the learning process for the youth school’s students. The goals of the work: To exhibit what influence has the learning got at the youth schools? To analyze what influence has the teenagers values got for the socialization process? To exhibit what influence for teenager’s self-esteem has learning at the youth school? The method of the work – it is used half-structured interview with shirt-sleeve elements of the conversation. 5 students with the different learning and behavior levels were polled and it is also has the differences between their families life, where these students live. The results of the work – the youth school helps to be in progress of the positive teenagers’ socialization. A good microclimate which is between the teachers and the students helps to develop the safety atmosphere, where these children can improve in self, participate in various shirt-sleeve activities, find them. The most important and general worth help teenagers to belong to the other students, to reform better results of the learning, to safeguard better rapport between the teachers and the students.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125113
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
ruta_morkuniene_md.pdf1.07 MBAdobe PDF   Until 2021-05-30View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.