Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125044
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Lincevičiūtė, Viktorija
Title: Šilavotas: naratyvai ir kultūrinės atminties vietos
Other Title: Šilavotas: narratives and places of cultural memory
Extent: 151 p.
Date: 26-May-2015
Keywords: Šilavotas;„Davatkynas“;paveldas;kultūrinė atmintis;naratyvai;Šilavotas;„Davatkynas“;heritage;cultural memory;narratives
Abstract: Kultūrinės atminties tyrimai suteikia galimybę plačiau pažinti bendruomenes. Šiuos tyrimus atlieka įvairių sričių specialistai. Menotyrininkai, kultūros paveldo specialistai taip pat domisi kultūrine atmintimi, nes ji suformuoja tai, kas vėliau tampa paveldu. Todėl pradedama vis labiau atsigręžti į nedidelių bendruomenių, periferijų gyventojų tapatumo problematiką. Gyvų pasakojimų – naratyvų nykimas kelia identiteto niveliacijos, „savęs patvirtinimo“ problemą. Aktyvėjantis multikultūriškumas tampa grėsme bendruomenių asimiliacijai. Todėl vienas iš būdų neleisti išnykti tam tikros vietos kultūrinei atminčiai – tai prisiminimų stimuliavimas, identiteto ir savivertės stiprinimas. Šiame darbe tiriama Šilavoto gyventojų kultūrinė atmintis ir jos formavimosi momentai, daug dėmesio skiriama gyventojų naratyvams. Praeities atsiminimai itin aktualūs todėl, kad jie atskleidžia, ne tik tai, kas svarbu šiandien, bet ir priežastis lėmusias nedidelės bendruomenės gyvenseną. Šilavotas – kaimas, Prienų rajone, kuris nuo XX a. pr. tapo parapijos centru. Šios vietovės gyventojai įsiliejo į aktyvų religinį ir visuomeninį gyvenimą. Tokį gyvenimo būdą įtakojo parapijos klebonai ir mokykloje dirbę mokytojai, kurie ilgainiui tapo nedidelės bendruomenės autoritetais. Tačiau išskirtinis ir ypatingą įtaką gyventojams turėjęs buvo kunigas Antanas Radušis. Šilavoto bendruomenė išsaugojo stiprų identitetą ir ryškų tapatumo jausmą, kuris atsiskleidžia jų pasakojimuose, religinėse, šeimos šventėse, svarbių įvykių minėjimuose. Pagal naratyvuose susiformavusias pagrindines temas susiklostė darbo tyrimų laukas. Šiame darbe ištirtos svarbios kultūrinės atminties vietos: Naujasodžio piliakalnis, Pažarsčio pilkapynas, Šilavoto Švč. Jėzaus širdies bažnyčia, Šilavoto kapinės ir mokykla. Itin svarbią vietą šilavotiškių atmintyje užima „Davatkynas“. Šilavotiškiai su čia XIX a. pab.-XX a. pab. gyvenusiomis moterimis, kurios atliko tarsi mediatorių vaidmenį, palaikė glaudžius ryšius. Šiuo metu tai Prienų krašto muziejus padalinys, kuriame išlikę sakralinio paveldo objektai liudija ne tik apie neformalaus vienuolyno veiklą, bet ir apie Šilavoto bendruomenės pamaldumo tradicijas. Aiškiai pastebima, kad šiandienės bendruomenės identitetas stiprus, tačiau yra grėsmė, kad jis gali nebūti toks ryškus ateityje arba visai sunykti. Todėl reikia stimuliuoti bendruomenės tapatumą. Tam gali padėti Šilavoto kultūrinio turizmo vystymas, todėl šiame darbe pateikti kultūrinio turizmo vystymo pasiūlymai. Viena iš kultūrinio turizmo formų galėtų būti meditatyvinis turizmas, kuris atspindėtų šią unikalią vietovę ir turėtų mažiausiai neigiamų pasekmių bendruomenės tapatumui.
Cultural memory studies provide a stronger possibility to know the community. These studies have been carried out by specialists in various fields. Art critics are also interested in the cultural memory effect, as it becomes the cultural heritage in a long run. Research on today's cultural heritage turns increasingly towards small communities, peripheral areas of identity problems. Live stories - narratives loss, raise the problem of identity leveling, the problem of self-approval. It is actively becoming a threat to multicultural community’s assimilation. One way to prevent the extinction of local cultural memory is stimulation of memories, identity and strengthening of self-worth. This study analysis Šilavotas’ cultural memory and its formative moments, focusing on narratives of the local community. The relevance of memories in this work is explained by their ability to reveal what is important today, what reasons led to the way the community lives and what will be important in the future. Šilavotas is a village in Prienai district. Since the early twentieth century it has been the parish center. The village people have enjoyed an active religious and social life. A significant impact on such activity has been made the parish priests and school teachers. Today we realized that these personalities have become authority, especially the first pastor Father Antans Radušis. Šilavotas community has preserved a strong identity. Vivid sense of identity revealed in stories, religion, family celebrations, events, commemorations. Research axis has been predetermined by the narratives of the emerging key themes. Sites of cultural memory importance are clearly explored on this work. These sites are the archaeological site - Naujasodis mound Pažarstis barrows, one of the most important places - St. Sacred Heart of Jesus Church, cemetery, school. Very important place in the memory of Šilavotas community is occupied by “Davatkynas“. People of Šilavotas formed and maintained close relationships with pious women who lived there from the XIX c. end until the end of XX c. Currently, “Davatkynas” is the unit of Prienai Regional museum. The sacred heritage remained in it testifies not only about the informal activities of the monastery, but also about devotional traditions of community in Šilavotas. Today‘s community identity is very strong. But there is a risk that it may not as strong in the future or it may face disappearance. Therefore, it is necessary to stimulate the identity of community. This may be achieved by the development of cultural tourism in Šilavotas. This Master's thesis presents offers for the development of cultural tourism. One of the forms of cultural tourism could be the tourism that reflects this unique location and that has the least negative impact on community identity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125044
Affiliation(s): Menų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.