Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125006
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Pydyk, Anastasija
Title: Paramos studentams, turintiems specialiųjų poreikių, administravimas Lietuvoje
Other Title: Administration of support for students with special needs in Lithuania
Extent: 119 p.
Date: 27-May-2015
Keywords: Administravimas;studentai turintys specialiųjų poreikių;valstybės parama;aukštosios mokyklos parama;Administration;students with special needs;public support;higher education institutions support
Abstract: Lietuvai atgavus nepriklausomybę jos visuomenė pradėjo labai sparčiai vystytis. Asmenys, turintys specialiųjų poreikių, anksčiau laikyti atskirtąja nuo visuomenės grupe pradėjo aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, taip pat ir aukštojo mokslo sistemoje. Tačiau jų dalyvavimui aukštojo mokslo sistemoje turi būti sudarytos tam tikros sąlygos. Kad aukštasis mokslas būtų prieinamas studentams, turintiems specialiųjų poreikių, valstybė ir aukštosios mokyklos turi sudaryti sąlygas bei teikti specifinę paramą šiems studentams. Pagrindinis šio darbo tikslas ištirti ir nustatyti paramos studentams, turintiems specialiųjų poreikių, paramos teikimo ir administravimo probleminius aspektus bei paramos teikimo tobulinimo galimybes Lietuvoje. Šiam tikslui įgyvendinti pasirinkti šie uždaviniai: išanalizuoti paramos administravimo Lietuvoje teorinį aspektą; išnagrinėti Lietuvoje veikiančią paramos studentams, turintiems specialiųjų poreikių, tarpinstitucinę sąveiką; nustatyti sąsajas tarp teikiamos paramos ir aukštojo mokslo prieinamumo studentams turintiems specialiųjų poreikių bei įvertinti galimybes keisti administravimo mechanizmą. Pirmoje darbo dalyje analizuojama naujosios viešosios vadybos įtaka paramos teikimui, atliekama paramos sampratos analizė, nagrinėjama viešojo administravimo svarba teikiant paramą. Antroji darbo dalis skirta analizuoti paramos sampratai bei jos administravimo teisiniam reglamentavimui, išskiriant paramos specialiųjų poreikių turintiems studentams klasifikacijas bei teikimo priemones, įvertinamas teikiamos paramos tarpinstitucinis kontekstas. Trečioji dalis skirta empiriniam tyrimui, kuriuo siekiama atskleisti paramos studentams, turintiems specialiųjų poreikių, administravimo problematiką bei įvertinti galimybes keisti paramos teikimo mechanizmą. Tyrimo analizė atskleidė kokie veiksniai daro įtaką asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, įsitraukimui į aukštojo mokslo sistemą, taip pat atskleidė požiūrį į teikiamą paramą bei teikiamos paramos administravimą. Išanalizavus paramos studentams, turintiems specialiųjų poreikių, administravimą Lietuvoje galima teigti, kad pagrindinė paramos priemonė, kurią naudoją valstybė – finansinė parama, tačiau ši priemonė neužtikrina pilnavertiško neįgaliųjų įsitraukimo į aukštojo mokslo sistemą. Aukštųjų mokyklų, skirtingai nuo valstybės, parama orientuota į socialinę sritį, kuri apima aukštosios mokyklos infrastruktūros bei studijų proceso pritaikymą bei kitas paslaugas. Nustatyta tarpinstitucinio bendradarbiavimo schema parodė, kad didžiąją dalį paramos administravimo darbų atlieka aukštosios mokyklos. Jos teikia informaciją valstybinėmis institucijos apie studentus, turinčius specialiųjų poreikių jų aukštosiose mokyklose bei administrauoja šiems studentams teikiamą valstybės paramą.
After Restoration of Independence of Lithuania, it‘s society started develop rapidly. Persons with special needs, before restoration of independence were separated from society, however after the Act of Restoration, they actively began participating in society‘s life, as well in system of higher education. However for participation in system of higher education, there should be certain conditions. To make higher education accessible for students with special needs, country and higher education institutions must provide specific support with certain conditions for these students. The main aim of work is to investigate and determine problem aspects in administration of support for students with special needs and opportunities to develop the support in Lithuania. Following tasks are needed to implement the goal: to analyze theoretic aspect of administrative support in Lithuania; examine the provision and administration of support for students with special needs also legal regulation of provision and participation of support in system of higher education in Lithuania; examine inter-institutional interaction in support for students with special needs in Lithuania; establish connection between support and accesibility of higher education for students with special needs, estimate the possibilities of changing the administrative mechanism. The first part of thesis analyses concept of support, influence of new public management for provision of support and importance of public administration in providing support. Second part is designated to analyse the concept of support and its legal regulation, distinguishing classifications and provision tools of students with special needs, evaluated the support in inter-institutions context. Empirical study is done in a third part of thesis, in which it is objected to reveal the issues in administration and assess the possibilities for changing the support mechanism. Analysis of studies shows the factors that affects people with special needs in involviness in higher education, however it shows attitude in this support and its administration. It can be said after my studies, that administration of support for students with special needs in Lithuania, is based on one main support tool – financial support, nevertheless this tool doesn‘t guarantee well-balanced involvement of disable people in higher education. Higher education institutions, unlike state, provides support which is focused into a social sphere, it includes infrastructure of high school and the application of learning process with other services. The set of scheme of inter-institutional cooperation shows, that the most of administrative support work is done by high schools. High schools provides information to institions about students with special needs, while administrates the support which is given by state.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125006
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

10
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.