Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124996
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kasevičiūtė, Akvilė
Title: Vidutinio amžiaus darbuotojų karjeros planavimo veiksniai ikimokyklinio ugdymo įstaigose
Other Title: Career Planning Factors for Middle-Aged Employess in Pre-primary Schools
Extent: 73 p.
Date: 1-Jun-2010
Keywords: karjera;karjeros planavimas;karjeros valdymas;karjeros veiksniai;vidutinio amžiaus darbuotojas;career;career planning;career management;career factors;middle-aged employee
Abstract: Vidutinio amžiaus darbuotojai neretai susiduria su sunkumais prisitaikant besikeičiančioje darbo rinkoje. Ši žmonių grupė vis labiau paliečiama rizikos dėl savo amžiaus. Vakarų pasaulyje tokią socialinę grupę formuoja didėjantis visuomenės vidutinis amžius. Šio amžiaus žmonės gana neobjektyviai suvokia savo padėtį ir darbo rinkos situaciją, daugeliui šio amžiaus darbuotojų sunku prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių. Dažnai vidutinio amžiaus darbuotojas susiduria su daug sunkumų ir trukdžių, kurie trukdo sėkmingai planuoti karjerą. Tai susiję su paties asmens ir visuomenės nuostatomis dėl individo amžiaus, nepakankama profesinio informavimo idėjų sklaida visuomenėje, menka vidutinio amžiaus asmenų profesinio tobulėjimo motyvacija ir panašiomis problemomis. Vidutinio amžiaus asmenų karjeros planavimą teigiama ar neigiama prasme įtakoja daugelis veiksnių. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbantis vidutinio amžiaus sulaukęs personalas nėra jokia išimtis. Šiame darbe keliamas klausimas, kokie veiksniai įtakoja vidutinio amžiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų karjeros planavimą? Iškeltas darbo tikslas – atskleisti vidutinio amžiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų karjeros planavimo veiksnius. Šiam tikslui pasiekti numatyti uždaviniai : apibūdinti pagrindines karjeros projektavimo teorijas ir atrasti jų sąsajas su ikimokyklinio ugdymo įstaigų vidutinio amžiaus personalo karjeros planavimu; apibūdinti vidutinio amžiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų personalo karjeros planavimo sampratą; atskleisti vidutinio amžiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų personalo karjeros planavimo patirtį; nustatyti pagrindines vidutinio amžiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų personalo karjeros planavimo problemas; nustatyti pagrindinius vidutinio amžiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų personalo karjeros planavimo motyvus. Tyrimo objektas - vidutinio amžiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų karjeros planavimo veiksniai. Tyrimas buvo atliktas pasitelkus kokybinį ir kiekybinį metodus. Parengti tyrimo instrumentai – atviras klausimynas bei anketa. Tyrimas vykdytas 2009- 2010 metų spalio – gruodžio ir vasario - kovo mėnesiais. Tyrime dalyvavo 109 ikimokyklinėse įstaigose dirbantys vidutinio amžiaus darbuotojai. Tyrimo metu gauti duomenys padėjo nustatyti pagrindinius veiksnius, įtakojančius vidutinio amžiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų karjeros planavimą. Atlikus mokslinės literatūros analizę bei remiantis kokybinio ir kiekybinio tyrimų duomenimis, buvo pateiktos išvados, kuriose atsiskleidė vidutinio amžiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų karjeros planavimo veiksniai.
Middle-aged workers belong to the group which meet with difficulties to compete in the labour market. This social group is increasing because of the aging population in Europe. Middle-aged employees often are not fully aware of their situation in the labour market situation, which makes for many middle-aged persons difficult to adapt to the changes in the labour market. Middle-aged employees often meet with many difficulties and obstacles that hinder successful career planning. This relates to personal and public attitudes to the individual's age, lack of career information dissemination ideas in society, poor middle-aged employees motivation of professional development and related issues. The career planning for middle-aged employees is influenced by many internal and external factors. Middle-aged employees working in pre-primary schools make no exception. In this paper the question is raised, what factors affect the career planning of middle-aged employees in pre-primary schools. The aim of the paper is to identify career planning factors for middle- aged employees in pre- primary schools. To achieve the aim, the following tasks were formulated: to describe the basic theories of career planning and discover how they connect with the middle-aged staff career planning in pre-primary schools, to describe the career planning concept of middle-aged employees in pre-primary schools, to reveal the career planning experience of middle-aged employees in pre-primary schools, to define basic career planning issues of middle-aged employees in pre-primary schools, to define the main career planning considerations of middle-aged employees in pre-primary schools. The research object is career planning factors for middle-aged employees in pre- primary schools. The research was done using qualitative and quantitative methods: interview and survey. Research was done during October - December and February - March in 2009 - 2010. The study included 109 middle-aged employees working in pre- primary schools. The result of this research helped to identify the main factors affecting the career planning of middle-aged employees in pre-primary schools. The analysis of scientific literature and qualitative and quantitative research data helped to make conclusions, which revealed the main career planning factors for middle-aged employees in pre-primary schools.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124996
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.