Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124872
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Sadauskaitė-Pocė, Monika
Title: Gamtos ir kultūros paveldo sintezė: nuo tradicijų tęstinumo ir išlaikymo vaistažolių ūkiuose iki galimybių integruotis į ekologinio turizmo rinką
Other Title: Natural and cultural heritage of synthesis: the continuity of traditions and maintenance herbal farms opportunities to integrate into the eco-tourism market
Extent: 84 p.
Date: 26-May-2015
Keywords: Ekologinis turizmas;nematerialus kultūros paveldas;vaistažolių ūkiai;tradicijos;Ecotourism;intangible cultural heritage;herbal farms;tradition
Abstract: Darnus turizmas yra vienas iš prioritetinių krypčių rengiant valstybės strategijas ar programas įvairiuose valdymo lygmenyse. Nuo darnaus turizmo yra neatskiriamas alternatyvus turizmas – ekoturizmas. Ši turizmo kryptis siejama su gamta, natūralumu. Ekologinis turizmas glaudžiai susijęs su ekologiniais ūkiais – vaistažolių ūkiais. Darbe analizuojama kokią įtaką kultūros ir gamtos paveldo apsaugai bei tradicijų tęstinumui Lietuvoje turi ekologinis vaistažolių ūkių turizmas, kurio galimybės Lietuvos turizmo rinkoje yra perspektyvios. Mūsų šalies kultūriniai, gamtiniai, aplinkos ištekliai, turi visas tinkamas sąlygas vystytis ekologiniam turizmui, tinkamai panaudoti ekologinio turizmo objektai skatintų ne tik vietinių, bet ir atvykstamąjį turizmą, kuris galėtų būti kur kas didesnis. Nagrinėjant ekologinius vaistažolių ūkius, stengiamasi išnagrinėti jų plėtrą Lietuvos turizmo rinkoje. Šio tikslo stengiamasi pasiekti išsamiai apžvelgiant ekologinį turizmą, nagrinėjant ekologinių ūkių padėtį ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Taip pat darbe nuosekliai analizuojamos vaistinių augalų rinkimo, apdorojimo bei gydymo tradicijos Lietuvoje. Stengiamasi atskleisti vaistažolių ūkių padėtį Lietuvos turizmo rinkoje. Atlikus mokslinį tyrimą išsiaiškinta, kad ekoturizmas pasaulyje žinomas nuo XIX a. I pus. Pagrindiniai ekologinio turisto keliavimo tikslai: gamtos saugojimas, išteklių tausojimas, vietos bendruomenių rėmimas, vietos ekonomikos kėlimas, vietinių papročių ir tradicijų gerbimas.Užsienio šalyse sparčiai plinta naujas ekologinio turizmo, kaip alternatyvaus turizmo galimybė, keliavimo būdas, tai lankymasis ir apsistojimas ekologiniuose ūkiuose. Kaimo turizmas kaip socialinis reiškinys ir alternatyva ūkinei veiklai, Lietuvoje prasideda 1994 metais. Tai vienas iš sparčiausiai augančių turizmo paslaugų sektorių visoje Lietuvoje. Kaimo turizmas turėtų būti veiksminga gamtos ir kultūros paveldo vertybių, kultūros ir tradicijų išsaugojimo priemonė, tačiau šiai dienai, tai nėra pasiekta.
Harmonious tourism is one of the priority directions of development of national strategies and programs in various levels of management. Tourism is an integral part of harmonious alternative tourism - ecotourism. This tourism direction is related to nature, naturalism. Eco-tourism is closely related to organic farms - herbal farms. The paper analyzes what influence does the cultural and natural heritage and continuity of traditions in Lithuania have to organic herb farm tourism, which in Lithuanian tourism market is promising. Our country's cultural, natural and environmental resources, has all the right conditions for the development of eco-tourism, appropriate use of eco-tourism attractions to encourage not only local, but also foreign tourism, which could be much higher. Examining the ecological herb farms, efforts have been made to examine the development of Lithuanian tourism market. This objective is being achieved by thoroughly reviewing eco-tourism, examining the situation of organic farms not only in Lithuania, but also abroad. Also the paper thoroughly investigates medicinal plant collection, processing and treatment traditions of Lithuania. Efforts are made to reveal the herbal farm tourism market situation in Lithuania. The study shows that ecotourism word wide is known since the nineteenth century first half. The main eco-tourist traveling objectives saving the nature, conserving resources, local community support, local economy improvement, local custom and tradition respect. In foreign countries rapidly is spreading new eco-tourism as an alternative tourism opportunity, way of traveling, visiting and staying in organic farms. Village tourism as a social phenomenon and alternative agriculture activity in Lithuania started in 1994. This is one of the fastest-growing tourism sector throughout Lithuania. Village tourism should be an effective nature and cultural heritage, culture and tradition conservation measure, but to this day, it is not achieved.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124872
Affiliation(s): Menų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

10
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.