Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124829
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Česnavičienė, Vilija
Title: Tautiškumo ir ideologijos apraiškos gintaro dirbiniuose XX a. istorinių įvykių fone
Other Title: Apperances of nationalizm and ideology of amber works in background of historical changes in XX century
Extent: 110 p.
Date: 31-May-2012
Keywords: gintaras;amatai;tautiškumas;ideologija;dailės kombinatai;amber;handicraft;nationalism;ideology;art products plants
Abstract: Kiekvienas istorinis laikmetis įneša savus pokyčius, kurie stebimi ne tik mūsų gyvenime, bet atsispindi ir dailėje, ir literatūroje ir kitose gyvenimo srityse. Analizuojant gintaro dirbinių raišką XX a. istorinių pokyčių fone, taip pat regimi tam tikri poslinkiai. Nors XX a. pirmojoje pusėje gintaro stilistika kito lėtai, tačiau akivaizdu, kad pažangūs šio laikotarpio pokyčiai paliko ryškų pėdsaką taikomojoje dailėje, nes tuomet pradėtos gaivinti lietuviškosios tradicijos ir liaudies amatai, aktyviai plėtoti audimo, baldininkystės, drožybos ir kitose srityse. Šiuo periodu steigtos dailės draugijos, amatų mokyklos, liaudies menu susidomėjo dailininkai, rengtos tautodailės parodos, kuriose nuolat pabrėžiamas tautiškumo aspektas. Šie pokyčiai skatino puoselėti patriotinius jausmus ir tautinę ideologiją ne tik dailės ir tautodailės dirbiniuose, bet ir kasdienėje aplinkoje. Lyginant su kaimyninių šalių gintaro produkcija, lietuviškoji gintaro dirbinių stilistika kito lėtai, nes didesnis dėmesys vis dar buvo skiriamas utilitariajai dirbinio paskirčiai, tačiau pamažu pradėjo reikštis modernumo bruožai. Didesni pasikeitimai gintaro dirbinių kūrimo srityje matomi sovietmečio periodu. Pirmiausia tuo metu pradėtas formuoti visiškai naujas, su lietuviškomis tradicijomis nederantis socialistinio realizmo stilius. Įkūrus Dailės fondą, pradėta pramoninė dailės dirbinių gamyba. Visose dailės srityse pirmiausia atsispindėjo sovietinė ideologija, dirbiniams taikyti specifiniai reikalavimai, vykdomi įvairūs konkursai, nuolat ieškoma naujų dailės propagavimo formų, o ir dailė naudota kaip propagandos priemonė. Bene didžiausi teigiami pokyčiai pradėjo reikštis XX a. 6-7 deš., pradėjus kurti profesionaliems dailininkams, kurie į šią sritį įnešė daug naujovių, tai – naujas požiūris į gintarą, jo fizinių savybių kaip reikšmingos meninės raiškos priemonės panaudojimas. Profesionalių dailininkų kūrybiškumas ne tik suteikė gintarui naują vertę, bet ir pradėjo formuoti naują gintarinio papuošalo sampratą.
Each historical period brings in its own changes that we can see not only in our everyday life, but in the art, literature and other fields of life as well. Analysis of the expression of amber articles in the reflection of the 20th century historical changes revealed some displacements. Despite that fact that in the first decades of the 20th century amber articles stylistics changed slowly, the remarkable influence of this progressive period on the applied arts has been seen. This was the period when Lithuanian customs and folk handicraft were recovered in the fields of weaving, furniture making, and carving. The Fine Arts Societies, handicraft schools were established and the artists discovered the folk art. The folk art exhibitions were arranged. During those exhibitions the aspect of nationality was emphasized strongly. Particular changes promoted to foster patriotic feelings and national ideology not only in the folk art but in the everyday life as well. In a comparison with neighboring countries amber production, Lithuanian amber articles stylistics changed slowly as the emphasis was based on utilitarian article function. However the modern features started to appear. Significant changes in the field of amber articles creation were made in Soviet period, but the new socialist realism style didn‘t fit Lithuanian customs. When the Art Fund was established, the industrial production of art articles started. In all areas of art primarily reflected the ideology of Soviet, the specific requirements for the articles were applied, various contests arranged. Also there was searched for new ways to propagate art and the art itself was used as the propaganda tool. Perhaps the biggest positive changes appeared in 50s and 60s of XX century, when professional artists started to work with amber. They brought significant artistic changes such as: new approach to amber and usage of its physical properties as artistic expression tools. Creativity of professional artists not only provided the new value for amber, but started to model new conception of amber apparel.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124829
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

24
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.