Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124828
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Černevičiūtė, Nomeda
Title: Mentoriaus ir studento sąveikos mokomosios socialinio darbo praktikos procese analizė: mentoriaus perspektyva
Other Title: Analysis of the interaction between mentor and student in process of social work practice: mentor's perspective
Extent: 60 p.
Date: 29-May-2012
Keywords: mentorystė;sąveika;mokomoji praktika;mentoring;interaction;practice
Abstract: Tiriant mentoriaus ir studento sąveiką mokomosios socialinio darbo praktikos procese yra svarbu atsižvelgti į mentoriaus pasiruošimą (kompetencijas) bei atliekamus vaidmenis, taip pat vadovavimo stilių, kurį jis pasirenka dirbdamas su studentu. Taip pat svarbu apžvelgti ir studento pasiruošimo praktinei veiklai galimybes. Analizuojant mentoriaus ir studento sąveiką praktikos procese galima įžvelgti studijų kokybės aspektą – mokymąsi praktikos procese, kuris lemia studentų pasiruošimą savarankiškai profesinei veiklai. Todėl mentoriaus vaidmuo ir motyvacija labai svarbūs. Tikslas – išanalizuoti mentoriaus ir studento sąveikos aspektus mokomosios socialinio darbo praktikos procese, išryškinant sąveikos turinį. Buvo atliktas kokybinis tyrimas (pusiau struktūruotas interviu). Tyrimo dalyviai buvo pasirinkti darant prielaidą, jog skirtingų specifikų socialinio darbo organizacijose atsiskleis skirtingi mentorystės bei mokomosios socialinio darbo praktikos aspektai, kas leis mentoriaus ir studento sąveiką apžvelgti įvairiais aspektais. Pasirinktos tokios organizacijos, kuriose socialinio darbo praktiką atlieka studentai iš Vytauto Didžiojo universiteto. Tyrime dalyvavo po vieną mentorių iš vienos organizacijos. Iš viso tyrime dalyvavo 7 mentoriai. Tyrimo dalyviams buvo pateikti klausimai, susiję su mentoriaus kompetencijomis, studentų išankstiniu pasiruošimu bei mentoriaus ir studento sąveika mokomosios socialinio darbo praktikos procese. Tyrimo rezultatai parodė, jog studentų išankstinis pasiruošimas praktikai yra ne mažiau svarbus nei mentoriaus kompetencijos, kadangi praktikos procese, mentoriaus ir studento sąveikos metu vyksta abipusis mokymosi procesas. Pagrindiniai reflektyvaus mokymo(si) aspektai yra motyvacija, įgalinimas, išankstinis pasiruošimas, konkrečių tiklsų išsikėlimas. Tyrimo duomenys gali būti panaudoti siekiant pagerinti mokomosios socialinio darbo praktikos kokybę bei pažvelgti į ją mokytojo ir besimokančiojo sąveikos aspektu. Tyrimas aktualus siekiant atskleisti praktikos vietose dirbančių socialinių darbuotojų (mentorių) perspektyvą mokomosios socialinio darbo praktikos kentekste bei jų pasiruošimą vadovauti praktikai.
Study of interaction between mentor and student teaching in social work practice is an important consideration in the process of mentor preparation (competencies), and roles, as well as leadership style, which he chooses in the student. It is also important to review the student's preparation and practical work opportunities. Analyzing the interaction between mentor and student can see the process of practice quality aspect - learning practices in the process that determines the students' preparation for self employment. Therefore, the role of mentor, and motivation is very important. Purpose - to analyze the interaction between mentor and student teaching aspects of social work practice in the process, highlighting the interaction between the content. It was a qualitative study (semi-structured interviews). The study participants were selected on the assumption that the different specificities of social work revealed different mentoring organizations, and educational aspects of social work practice, which will allow the mentor and the student an overview of various aspects of the interaction. Choice of such an organization in which social work practice by students from the Vytautas Magnus University. The study included one on one mentoring organization. A total of seven mentors. The study participants were questioned in connection with the mentor competency, students advance preparation and interaction between the mentor and student teaching in social work practice in the process. The results showed that students' early preparation for the practice is no less important than the competence of the mentor, as the practice of the process, the mentor and student interaction is a mutual learning process. The main reflective teaching (learning) aspects of motivation, empowerment, advance preparation, the float concrete landing. The findings can be used to improve the educational quality of social work practice and look at her teacher and student interaction. The study is relevant to disclose the practice in areas of social workers (mentors) teaching perspective in social work practice context and their readiness to lead thepractice.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124828
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.