Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124804
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Norvaišienė, Vilma
Title: Asmenų turinčių proto negalią ir gyvenančių globos namuose, biografiniai pasakojimai
Other Title: Persons with intellectual disabilities living in care homes, biographical narrative
Extent: 78 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: protas;negalia;biografija;mind;disabilities;biography
Abstract: Darbe užčiuoptas ir analizuotas platus spektras probleminių aspektų. Darbo objektas – asmenų turinčių proto negalią, biografiniai pasakojimai, kurie iki tol augo vaikų globos namuose. Darbe kiek plačiau teoriniu lygmeniu analizuotos globos namuose gyvenančių neįgalių asmenų socializacijos problemos. Netinkama neįgaliųjų socializacija sąlygoja socialinės raidos sutrikimus, kurie pasireiškia netinkamų socialinių vaidmenų įsisavinimu, socialinio statuso neapibrėžtumu. Darbe keliamas klausimas – ar neįgaliojo gyvenimas globos namuose užtikrina jo pilnavertę socializaciją? Atlikto tyrimo tikslas buvo išanalizuoti neįgaliųjų globos namuose gyvenančių gyventojų biografinius pasakojimus nuo vaikystės iki šių dienų įvertinant jų socializacijos galimybes. Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: 1) Išanalizuoti teorinius asmens gyvenimo globos namuose socializacijos aspektus; 2) Išryškinti ankstyvos vaikystės biografinius duomenis; 3) Atskleisti proto negalią turinčių asmenų gyvenimo vaikų globos namuose patirtis ir patekimą į globos namus; 4) Atskleisti gyventojų gyvenančių globos namuose lūkesčius. Laikantis subjektyvistinės – interpretuojamosios epistemologijos pozicijos, remiantis tyrimo dalyvių subjektyviomis nuomonėmis bei vertinimais, bei pasinaudojant kokybinio tyrimo analizės metodais ir interpretuojant gautus duomenis, siekiama sukurti žinias apie tiriamą fenomeną. Naudojant pusiau struktūruotą interviu apklausti penki globos namų gyventojai, 4 merginos ir 1 vaikinas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tyrimo dalyvių biografiniai pasakojimai susiję su šeimos neturėjimu ir neretai skausmingu patekimu globos namus, galimai turėjo didelės įtakos jų psichinei būklei. Augdami vaikų globos namuose daugelis jų patyrė smurtą. Dažna problema – sudėtingi santykiai su pedagogais. Galimai nepozityvi patirtis atsinešta iš vaikų globos namų neigiamai įtakoją ir dabartinį globos namų gyventojų gyvenimą. Nei vienas tyrimo dalyvis neturėjo ilgalaikių ir pastovių ryšių su biologiniais tėvais ar globėjais, maža to, daugelis jų turėjo ir nemalonių situacijų susijusių su artimais žmonėmis. Analizuojant globos namų gyventojų biografinius pasakojimus jų vieninteliuose namuose, galima rasti daug žmogaus teisių pažeidimų ar kitų ypatingai didelių problemų, susijusių su socializavimosi, integracijos į visuomenę ar socialinių įgūdžių neturėjimo klausiamais. Nepaisant to daugelis tyrimo dalyvių yra patenkinti gyvenimu šiuose globos namuose. Minimos draugų ar užimtumo trūkumo problemos. Visų tyrimo dalyvių lūkesčiai vienareikšmiškai vienodi. Visi tyrimo dalyviai norėtų gyventi savarankiškai turėti šeimą. Apie šiuos dalykus tyrimo dalyviai kalba su didžiuliu užsidegimu.
The work noticed and analyzed a wide range of problematic issues. The object - the biographical narrative of people with disabilities living in residential homes, who grew up in the children's homes. Work far more theoretical level tested in homes of people with disabilities living in the socialization problems. Inadequate socialization of people with disabilities lead to the development of social disorder, which affects uptake of inappropriate social roles, social status ambiguity. The paper raises the question - or handicapped living in care homes provide the full socialization? Study was to analyze the disabled people who live life biographical narrative from childhood to present day evaluation of their socialization opportunities. In order to achieve those tasks: 1) To analyze the theoretical person living in care homes socialization issues, 2) Highlight the early childhood biographical data 3) reveal the mind of people with disabilities living at home child care experience and access to care homes, 4) reveal the person’s living in nursing homes expectations. In accordance with the subjective – interpreted epistemological position, according to research participants, and subjective evaluations of views, and using qualitative research methods of analysis and interpretation of findings, aims to create awareness of the phenomenon under investigation. Was used semi-structured interview survey with seven 5-year nursing home residents, 4 women and 1 man. The results revealed that participant’s life biographical narrative related to the family and often painful lack of access for care home can have a significant impact on their mental state. Growing up in orphanages, many have suffered violence. A common problem - complicated relationships with teacher’s. Potentially no positive experience brought along the children's home and a negative impact on the current nursing home population lives. None of the study participants had long-term and stable relations with biological parents or guardians, moreover, many of them had unpleasant situations related to her family. Analysis of nursing home residents lively their only experiences at home can be found in many human rights abuses or other serious problems especially in relation to Socialising, integration into society, or lack of social skills asked. Nevertheless, many survey participants are satisfied with their lives in these homes. Referred friends and employment shortages. All study participants would like to have a family to live independently. The following case study participants with great enthusiasm, desire.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124804
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

15
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.