Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124795
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Lukoševičiūtė, Gintarė
Supervisor: Račius, Egdūnas
Title: Lietuvos ir Lenkijos musulmonų migracijos raida 1944-1990 metais
Other Title: The Process of Migration of Muslims from Lithuania and Poland between 1944 and 1990
Extent: 72 p.
Date: 25-May-2015
Keywords: Lietuvos musulmonai;Lenkijos musulmonai;totoriai;migracijos raida;The process of migration;Lithuanian Muslims;Polish Muslims;Tatars
Abstract: Lietuvos ir Lenkijos musulmonų migracijos raida 1944-1990 metais yra nedaug analizuota atskirais atvejais, o lyginamųjų, nuoseklių tyrimų visai nėra. Tokio pobūdžio istoriografijos trūkumas rodo temos neištirtumą ir darbo originalumą. Analizė papildo musulmonų migracijos raidos ir bendruomenės istorijos sovietinėje Lietuvoje, Liaudies Lenkijoje ir išeivijoje, tyrimus. Šio darbo objektu pasirinkus Lietuvos ir Lenkijos musulmonų migracijos raidą 1944-1990 metais, buvo siekiama ją išanalizuoti, apibrėžiant teorinį migracijos kontekstą, islamo išpažintojų migracijos istoriją nuo įsikūrimo LDK iki Sovietų Sąjungos žlugimo, išsiaiškinant Lietuvos ir Lenkijos musulmonų padėtį, veiklas, bendruomeninio, organizacinio, religinio gyvenimo formas emigracijoje, palyginant religinį ir bendruomeninį musulmonų gyvenimą sovietinėje Lietuvoje ir Liaudies Lenkijoje bei nustatant likusiųjų abiejose valstybėse islamo išpažintojų tarpusavio santykius, ir ryšių galimybes su emigravusiais tautiečiais. Nustatyta, kad 1944-1990 metų periodu musulmonų migracijai buvo būdingi keli etapai, kurie pasireiškė išoriniu ir vidiniu gyventojų judėjimu. 1944 metų emigracijos į Vakarus procesui buvo būdingos politinės priežastys, tuo metu išvyko daugiausia išsilavinę asmenys, kultūros ir religiniai veikėjai. Įsikūrę Jungtinėse Amerikos Valstijose – prisidėjo prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos totorių draugijos veiklos, Didžiojoje Britanijoje – jungėsi prie lietuvių ar lenkų bendruomenių, Australijoje ir Turkijoje – dalyvavo kitų islamo išpažintojų organizacijų veiklose. Išorinės migracijos raida tęsėsi ir pokario laikotarpiu, kai repatriacijos iš Lietuvos periodu – 1944-1947 metais, Lenkijos Vakarų žemėse atsidūrė apie 1000 totorių. Tuo tarpu vidinę migraciją LTSR ir Liaudies Lenkijoje žymi XX a. viduryje prasidėję kėlimosi iš kaimų į miestus procesai, o amžiaus pabaigoje – ekonominė migracija SSRS ribose ir Liaudies Lenkijoje, kurios metu abiejų šalių islamo išpažintojų bendruomenė tapo daugiatautė.
The process of migration of Muslims from Lithuania and Poland between 1944 and 1990 has not been investigated a lot separately. Comparative and coherent research has not existed at all. The lack of this kind of historiography has revealed the shortage of investigation in the subject and originality of the work. This analysis fulfills the research about the process of migration, the history of the community in the Lithuanian SSR, the Polish People’s Republic and emigration. Having chosen the object of this work to be the process of migration of Muslims from Lithuania and Poland between 1944 and 1990, there has been tried to analyze it defining the theoretical context of migration, the migration history of Islam confessants since their settlement in the Grand Duchy of Lithuania until the collapse of the Soviet Union. Moreover, revealing the situation of Lithuanian and Polish Muslims, their activities, organizational, religious forms of life in emigration. It has also been analysed by comparing their religious and communal life in the Lithuanian SSR and the Polish People’s Republic as well as determining both reciprocal relations among Islam confessants, who remained in both countries, and with emigrated countrymen. It was found out that during the period between 1944 and 1990 there was a few stages of the migration of Muslims which has occurred by the external and internal movements of their population. Emigration to the West in 1944 began because of political reasons. In this period mostly emigrated educated people, cultural and religious figures. Those, who settled in the United States, they had contributed to activities of society of Lithuanian, Polish and Belarusian Tatars, in Great Britain – joined the communities of Lithuanian and Polish people, in Australia and Turkey they had participated in the organizational activities of other Islam confessants. The process of external migration lasted in the postwar period as well when during repatriation from Lithuania to Poland in 1944-1947 some Tatars settled in the Polish Western lands. Meanwhile, the internal migration in the Lithuanian SSR and the Polish People’s Republic was seen from the middle of the 20th century when started the processes of moving from villages to the cities. At the end of the century, together with economic migration within the bounds of the Soviet Union and Poland, the community of Islam confessants in Lithuania and Poland became multinational.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124795
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

69
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.