Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124738
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Minelgaitė, Audronė
Title: Darnaus vystymosi aspektai Lietuvos universitetuose: universitetų strateginių dokumentų ir studentų nuostatų tyrimas
Other Title: Sustainable Development Aspects of Lithuanian Universities: a Research of Universities Strategic Documents and Attitudes of Students
Extent: 48 p.
Date: 28-May-2015
Keywords: Darnus vystymasis;žaliasis universitetas;aukštasis mokslas;strateginiai dokumentai;studentų nuostatos;Sustainable development;green university;higher education;strategic documents;attitudes of students
Abstract: Universitetai, kaip organizacijos, dėl savo dydžio, veiklos, sunaudojamos energijos ir medžiagų, gali daryti neigiamą poveikį aplinkai. Jį būtų galima žymiai sumažinti, jei organizuojant universiteto veiklą, būtų siekiama integruoti aplinkos vadybos sistemas, užtikrinti visuomenės dalyvavimą ir socialinę atsakomybę, įgyvendinti darnumo skatinimui skirtus mokymus ir mokslinius tyrimus. Dėl universitetų specifikos, jų veikla peržengia universiteto kaip organizacijos ribas ir turi įtakos bendram darnumo idėjų įgyvendinimui, formuoja asmens tapatumą, lemia studento pasaulėžiūrą ir vertybes, todėl priimdamas tam tikrus sprendimus, sudarinėdamas ir atitinkamai formuodamas mokymo programas ir kursų planus, universitetas gali formuoti asmenybę su tam tikromis nuostatomis ir būti pavyzdžiu kitoms organizacijoms. Šio darbo tikslas buvo įvertinti darnaus vystymosi aspektus Lietuvos universitetų strateginiuose plėtros dokumentuose ir atlikti studentų žinių ir elgsenos analizę universiteto darnios veiklos atžvilgiu. Universitetų strateginių dokumentų vertinimas atliktas ieškant dokumentų tekste raktinių žodžių, susijusių su darnumu. Studentų nuostatų analizė atlikta remiantis anketinės apklausos duomenų rezultatais. Apklausoje dalyvavo 797 Vytauto Didžiojo ir Kauno Technologijos universitetų studentai. Pirmoji anketos klausimų dalis leido įvertinti ką studentai žino apie darnų vystymąsi ir kaip dažnai studentai savo kasdieninėje veikloje susiduria su darnaus vystymosi tematika, iš kokių šaltinių gauna žinių apie darnų vystymąsi ir kaip elgiasi. Antroji – parodė, kurie darnaus vystymosi aspektai, studentų nuomone yra svarbiausi siekiant darnaus universiteto. Strateginių dokumentų analizė parodė, kad daugumos universitetų strategijose apie darnumą kalbama palyginti mažai, o dažniausiai strategijose minimi socialinės gerovės rodikliai. Daugiausiai dėmesio darnumui skiria Lietuvos Edukologijos ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetai. Mažiausiai apie darnų vystymąsi kalba Lietuvos sporto universitetas. Tyrimas parodė, kad 67,5 proc. studentų neskaito universiteto strateginių dokumentų, tačiau net 75,5 proc. sutinka, kad universitetas pristato save kaip aplinkai draugišką. 39 proc. studentų teigė, paskaitų ir užsiėmimų metų negaunantys pakankamai informacijos apie darnų vystymąsi ir 39,2 proc. jaučiasi nepakankamai įtraukiami į įvairias universiteto veiklas ir jų planavimą. Dauguma studentų žino apie jų universitete vykdomas iniciatyvas ir veikiančias studentų draugijas, tačiau nėra linkę dalyvauti nei aplinkosauginėse, nei socialinėse universiteto vykdomose akcijose. Siekiant darnaus universiteto, studentai svarbiausiais taip pat laiko socialinius darnaus vystymosi aspektus.
Universities, as organizations due to their activities, size, energy and material use can induce environmental and social impacts. Impacts could be significantly reduced if planning of the activities of campus involves integration of environmental management systems, public participation and social responsibility, and implementation of sustainability related studies and research. Due to the specific mission of universities, their role in sustainability provisions is very important. University contributes to the identity of personality, student's worldview and values, so by compiling and formulating appropriate curricula and course plans, the university can shape the personality with certain provisions and be an example to other institutions. The aim of this study was to analyse the strategies of Lithuanian universities considering sustainable development and to determine attitudes of students' considering Universities sustainability. Assessment was carried out according to the appearance of the sustainability related keywords in the strategic documents. An analysis of student attitudes was based on the results of questionnaire data. 797 students of Vytautas Magnus University and Kaunas Technology University were interviewed. The first part of survey question enabled to assess what students know about sustainable development, how often students face sustainable development topics in their daily activities and from what sources they get knowledge about sustainable development. The second part of questions showed which aspects of sustainable development are important for student opinion and should be reached sustaininable university. An analysis of strategic documents showed that the majority of universities speak rather limitary about sustainability and usually refers to the indicators of social welfare in the strategies. University of Education and University of the Health sciences most extended include sustainability in their strategic documents. Lithuanian Sports University takes into consideration sustainability the least of all. The survey showed that 67,5 % of students don’t read the university's strategic documents, but 75,5 % of students agrees that the university presents itself as environmentally friendly. 39 % of students said getting not enough information about sustainable development during the lectures and 39,2 % of students feel being not sufficiently involved in various university activities and their planning. Most students know about their university–based initiatives and active student organizations, but are not inclined to participate in social or environmental campaigns organized by university. For sustainable university students consider the most important are the social aspects.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124738
Affiliation(s): Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.