Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124598
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSavickienė, Izabela-
dc.contributor.authorMarozas, Vitas-
dc.date.accessioned2020-12-23T01:11:06Z-
dc.date.available2020-12-23T01:11:06Z-
dc.date.issued2011-04-16-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/124598-
dc.description.abstractSuaugusiųjų mokymasis skiriasi tiek mokymosi aplinkos, proceso planavimo, poreikių nustatymo, mokymo tikslų, turinio formavimo, mokymo metodų bei vertinimo aspektais. Suaugusieji pasižymi skirtingomis asmeninėmis charakteristikomis, didesniu savarankiškumu, patirtimi, skirtingu pasirengimu mokytis bei motyvacija. Suaugusieji universitetuose dažniausiai renkasi ištęstines studijas. Dalis studijuojančiųjų dėl įvairių priežasčių nebaigia formaliųjų ištęstinių studijų. Viena iš priežasčių gali būti studijų organizavimo nevisiškas atitikima jų poreikiams, todėl būtina jį tobulinti. Tyrimo problema - ištęstinių universitetinių studijų organizavimas nevisiškai atitinka suaugusiųjų studijavimo poreikius. Tyrimo objektas - ištęstinių universitetinių studijų organizavimo procesas. Tyrimo tikslas - nustatyti universitetinių ištęstinių studijų atitikimą suaugusiųjų studijavimo poreikiams. Uždaviniai: išryškinti suaugusiųjų mokymosi ypatumus, atskleisti suaugusiųjų mokymosi poreikius bei trukdžius, nustatyti studijų programos pasirinkimo motyvus, dėstytojų ir administracijos veiklos atitikimą suaugusiųjų studijavimo poreikiams, studijavimo trukdžius bei palankiausias studijuojantiesiems studijų organizavimo formas ekologijos ištęstinėse studijose LŽŪU. Tyrimas grindžiamas suaugusiųjų mokymo visą gyvenimo teorijomis. Tyrimo metodai - mokslinės literatūros, dokumentų analizė, anketinė apklausa. Duomenų statistiniam interpretavimui naudojami procentiniai dažniai, vidurkiai; kintamųjų atsakymų dažnio skirtumui nustatyti naudotas chi kvadrato (χ²) kriterijus. Atlikus tyrimą nustatyta, kad respondentams pagrindiniai studijų programos pasirinkimo motyvai buvo - noras įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, noras įgyti naujų žinių, galimybė dirbti įdomų darbą. Pagrindiniai studijavimo trukdžiai buvo finansinės problemos, studijų derinimas su darbu bei programos dalykų turinio supratimas ir įsisavinimas. Daugumai respondentų priimtimiausia studijų organizavimo forma - studijos sesijomis. Nuotoliniu būdu studijuoti pareiškė norą beveik pusė respondentų.lt
dc.description.abstractAn adult learning differs in learning environment, planning, demands determination, learning tasks, and teaching and evaluation methods dimensions. Adults have different personal characteristics; they are more autonomous and have different experience and motivation. Adult students in the universities usually choose part-time studies. Some of them due to various reasons do not finish their studies. One reason could be that organisation of studies do not correspond their demands of studying. Research problem – organisation of university part-time studies do not correspond to adults studying demands. Research object – organisation process of university part-time studies. Aim of research was to determine correspondence of university part time studies to adult studying demands. Objectives: highlight peculiarities of adults learning, reveal demands and difficulties of adults learning, determine motivation of choosing of study program, difficulties of studying, correspondence of teachers and administration activities to adults studying demands, and most favourable studying organisation forms of Ecology studies at Lithuanian University of Agriculture. Research was based on long-life learning theories. Research methods – analyses of scientific literature, questionnaire. Data were interpreted using percent frequencies, mean calculations. Differences between categories were evaluated χ² test. It was determined that main motivations of study program selection for respondents were desire to get university education, desire to gain new knowledge, possibility to get interesting work. The main difficulties were financial problems, coordinate studies with work and understanding of studies content. Majority respondents accept studies by sessions. Almost half of respondents desired studies using distant technology.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent56 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectmokymasis visą gyvenimąlt
dc.subjectmotyvaslt
dc.subjectporeikiailt
dc.subjectstudijavimaslt
dc.subjectstudijų organizavimo formoslt
dc.subjectdemandsen
dc.subjectforms of studies organisationen
dc.subjectlong-life learningen
dc.subjectmotivationen
dc.subjectstudyingen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleIštęstinių universitetinių studijų organizavimas atsižvelgiant į suaugusiųjų studijavimo poreikiuslt
dc.title.alternativeOrganisation of part-time university studies considering studying demands of adultsen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptMiškų ir ekologijos fakultetas-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.