Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124455
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMažeikis, Gintautas-
dc.contributor.authorSkrudupas, Arūnas-
dc.date.accessioned2020-12-23T01:01:06Z-
dc.date.available2020-12-23T01:01:06Z-
dc.date.issued2014-06-06-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/124455-
dc.description.abstractDisertacijoje kultūriniu aspektu nagrinėjama šiuolaikinės Kinijos Liaudies Respublikos užsienio politika, ypatingą dėmesį skiriant Kinijos propagandai Rusijoje. Analizės laikotarpis – nuo Kultūrinės revoliucijos pabaigos iki 2009 m. (KLR įkūrimo 60-osios metinės). Siekiant gauti kuo platesnį ir išsamesnį vaizdą, taikoma daugiadisciplininė analizės prieiga, į nagrinėjamas problemas žvelgiama iš įvairių, dažnai tarpusavyje net nesusijusių teorinių pozicijų. Pabrėžiama kinų estetikos savitumo ir specifikos reikšmė propagandai. Disertacijoje vadovaujamasi prielaida, jog kinų estetika ir ja pagrįsta kinų propaganda yra tam tikra prasme unikali, neturinti analogų ir neišreiškiama vakarietiškais filosofijos ar mokslo terminais, o vienokia ar kitokia komparatyvistinė prieiga visuomet remiasi perkeltinių prasmių bei metaforų lygmens sprendimais; ši prielaida patvirtinama tyrimo rezultatais. Teorinėse darbo dalyse nagrinėjamas estetikos ir propagandos santykis postmodernios visuomenės kontekste, daoizmo, budizmo, konfucianizmo, maoizmo religinių – filosofinių sistemų sąsajos su propaganda, diskurso ir institucijų vaidmuo propagandos vyksmo procese, dengizmas ir estetinė metafizika kaip komplementarūs kinų propagandos ištekliai, nagrinėjamas Rusijos balansavimas tarp sinofobijos ir sinofilijos bei paneigiama rusiškosios kontrpropagandos tikimybė. Empirinį tyrimą sudaro oficialiųjų KLR interneto tinklalapių rusų kalba analizė, KLR lyderių retorikos tyrimas, kiniškų kino filmų, vaizdo klipų, TV transliacijų analizė. Savita, specifine estetika grįsta kinų propaganda (Rusijoje) identifikuojama kaip didžiojo universalios, praktinės, kosmopolitinės kiniškosios filosofijos arba pasaulėtvarkos įsteigimo ir palaikymo plano/strategijos globaliu tarptautinės sistemos bei pasaulio politikos lygmeniu dalis.lt
dc.description.abstractThe dissertation analyzes the cultural aspect of contemporary People‘s Republic of China foreign politics with special attention to China‘s propaganda in Russia. The analyzed period is from the end of the Cultural revolution till 2009 (the 60th anniversary of PRC formation). In order to obtain the widest and the most exhaustive view, the multidisciplinary analysis access is applied, when the problems are treated from various theoretical positions which sometimes are not related. The importance of China’s aesthetics distinction and specificity on propaganda is accentuated. The dissertation goes with the precondition that Chinese aesthetics and the propaganda based on it is in a way unique, has no analogues and is not expressed by western philosophical and scientific terms, and one or another comparative access is always based on the solutions on the level of figurative meanings and metaphors; this precondition is verified by the results of the survey. The theoretical parts of the work analyze the relation between aesthetics and propaganda in the context of postmodern society, the connection of religious-philosophical systems of Daoism, Buddhism, Confucianism, and Maoism with propaganda, the role of discourse and institutions in the process of propaganda process, Dengism and aesthetical metaphysics as complimentary resources of China’s propaganda, Russia’s balance between sinophobia and sinophilia, the probability of Russian contra propaganda is disclaimed. The empirical research includes the analysis of the official PRC websites in Russian, the analysis of PRC leaders’rhetorics, the analysis of Chinese films, videos, TV broadcasts. The China’s propaganda (in Russia) based on distinctive, specific aesthetics is identified as a part of the big plan/strategy of establishment and maintenance of the universal practical, cosmopolitan Chinese philosophy or world order at the global level of the international system and world politics.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent124 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectestetikalt
dc.subjectpropagandalt
dc.subjectKinijalt
dc.subjectaestheticsen
dc.subjectpropagandaen
dc.subjectChinaen
dc.subject.otherPolitikos mokslai / Political sciences (S002)-
dc.titleEstetinė propagandos dimensija Kinijos užsienio politikojelt
dc.title.alternativeAesthetical Dimension of Propaganda in China's Foreign Policyen
dc.typedoctoral thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

55
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.