Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124430
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLukamskienė, Vida-
dc.contributor.authorKamarauskienė, Lina-
dc.date.accessioned2020-12-23T00:58:06Z-
dc.date.available2020-12-23T00:58:06Z-
dc.date.issued2014-05-26-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/124430-
dc.description.abstractLietuvoje, kaip daugumoje pasaulio šalių vis aktualesnės tampa socialinės atskirties ir skurdo problemos. Šias problemas sąlygoja socialinės politikos įgyvendinimo instrumentų trūkumas, kuris tiesiogiai siejasi su savivaldybių pajėgumu sprendžiant problemas. Stiprios savivaldybės – demokratiškos valstybės pagrindas, o savivaldybių stiprybę nusako bendruomeniškumo laipsnis. Tikros savivaldos plėtojimas, visų pirma, yra bendruomenės vystymas. Kaimo teritorijose susikūriusios bendruomenės yra viena iš alternatyvų sprendžiant šiuo laikotarpiu kaimui būdingas problemas kaip bedarbystė, alkoholizmas, skurdas, nesaugi kaiminystė, verslumo plėtra kaime, aplinkosauga. Šiuo metu kaimuose tokių problemų nagrinėjimui kuo puikiausiai tiktų bendruomenių iniciatyvinės grupės - tarybos, jų veiklumas suteikia galimybes kaimo žmonėms pažvelgti plačiau į žmoniškųjų ir ekonominių išteklių panaudojimą, galimybę gauti įvairios informacijos kaimo žmogui rūpimais klausimais. Kadangi kaimo bendruomenės dažniausiai yra ne pelno siekiančios organizacijos ir dirbančios savanoriškais tikslais, tai svarbu, kad bendruomenės branduolį sudarantys žmonės būtų motyvuoti dirbti, sugebėtų įsipareigoti bendruomenei, o kartu ir jos vystymuisi. Nes tik įsipareigoję organizacijai individai sugebės kokybiškai ir tikslingai siekti išsikeltų tikslų įgyvendinimo. Atsižvelgiant į šias sąlygas svarbu išsiaiškinti, kas motyvuoja ir skatina bendruomenės tarybos narius plėtoti veiklą ir daryti pokyčius bendruomenėje. Tyrimas yra reikalingas suvokti, kokią prasmę bendruomenės tarybos nariai skiria įsipareigojimui bendruomenės vystymuisi, kokių motyvų vedini dirba savanoriškais pagrindais bei kaip galima būtų sumotyvuoti, kad bendruomenės komanda dirbtų atsakingiau, efektyviau ir tikslingiau. Tyrimo objektas. Kaimo bendruomenės tarybos narių įsipareigojimas Tyrimo tikslas. Atskleidus kaimo bendruomenės tarybos narių, dirbančių savanoriškais pagrindais, įsipareigojimą kaimo bendruomenės vystymuisi, parengti projektą. Tyrimo uždaviniai. Apibūdinti įsipareigojimą kaip savanoriškos veiklos sąlygą bendruomenės vystymui. Aptarti kaimo bendruomenių vystymąsi atskleidžiant kaimo bendruomenių raidą ir jų veiklų reglamentavimą. Ištirti kaimo bendruomenės tarybos narių įsipareigojimą bendruomenės vystymuisi. Tyrimui atlikti buvo naudojamas kokybinis tyrimo metodas. Tyrimo temos pasirinktos ir duomenys analizuoti remiantis socialinio konstravimo perspektyva. Tyrimo metu susirinkti duomenys buvo analizuojami temų analizės metodu. Sudėtinga kalbėti apie kaimo bendruomenės tarybos narių įsipareigojimą bendruomenės vystymuisi, kai bendruomenės tarybos nariai nekomunikuoja tarpusavyje, nesugeba organizuoti savo komandos darbo. Tokie veiksniai mažina kaimo bendruomenės galimybes tolimesniam vystymuisi, silpnina žmogiškųjų išteklių pasisavinimą ir sudaro kliūtis bendruomenės tarybos narių įsipareigojimui. Kiekvieno tarybos nario įsipareigojimas turėtų būti visų pirma susijęs tarpusavyje bendro tikslo siekimui. Neįmanoma pasiekti reikiamų rezultatų apsiribojant viena ar kita veiklos sritimi. Tai turėtų būti siekiama per veiklų visumą, kiekvieno tarybos nario suinteresuotumą, aktyvumą, kompetenciją.lt
dc.description.abstractIn Lithuania, as in many other foreign countries, poverty and social disjuncture are becoming the issues of nowadays. These issues are determined by the lack of the implementation instruments of social politics, and that is directly connected to the municipality power regarding such issues. Powerful municipalities are the basis of democratic country, and the strenght of municipality is determined by the degree of sociality. Development of self-government is firsly, development of the community. Village communities are one of the alternatives dealing with the typical issues of the nowaday village, such as unemployment, alcoholism, poverty, insecure neighbourhood, environment protection, and business development in the rural areas. Nowadays, such issues can be easily tackled by the community initiative groups – councils. Their activity provides a great possibility for the village people to expand their view on the use of the human and economic resources, also helps to get various information connected to the issues they care about. Since village communities are non profit-making orgnizations and they work on the basis of volunteering, it is essential that they have enough motivation to work and that they could be committed to the community and seek for its development. Because only committed individuals can work qualitatively and purposively. Considering these conditions, it is important to learn what motivates and stimulates the members of the community council to develop their activity and make changes in the community. The research is needful to realize the meaning of the community council‘s commitment on the community development, also what are the motives for doing it voluntarily, and what are the ways they can motivate other members to work with more responsibility, do more effective and purposeful work. Object of the reasearch. Commitment of the council of village community. Aim of the reasearch. Having revealed the council members‘ commitment on the village community development, to prepare a project. Tasks of the research. To define commitment, as a condition for the voluntary activity regarding community development. To discuss the community development, revealing the evolution of the village communities and their regulation. To survey the commitment of the council members on the community development. In order to carry out the research, there was the qualitative method of analysis used. The topics had been chosen and data analysed on the perspective of social construction. The data, collected during the reasearch, were analysed using the topic analysis method. According to the findings it can be stated that it is difficult assess the commitment of the community council on the village community development, when its members lack intercommunication. Failing intercommunication determines the declining potential on effective development.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent68 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectkaimo bendruomenėlt
dc.subjectįsipareigojimaslt
dc.subjectvystymasislt
dc.subjectcommitmenten
dc.subjectthe council of village communityen
dc.subjectdevelopmenten
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleKaimo bendruomenės tarybos narių įsipareigojimas bendruomenės vystymuisilt
dc.title.alternativeCommitment of the council of village community on its developmenten
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.