Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124335
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Sirvydienė, Simona
Supervisor: Lukamskienė, Vida
Title: Socialinių paslaugų plėtros kryptys proto negalią turintiems asmenims: grupinių gyvenimo namų atvejis
Other Title: Development trends of social services for mentally disabled people: group home case
Extent: 76 p.
Date: 26-May-2014
Keywords: socialinės paslaugos;proto negalia;grupiniai gyvenimo namai;social services;mental disability;group home
Abstract: Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pradėjo keistis visuomenės požiūris į proto negalią turinčius asmenis. Teikiant socialines paslaugas organizacijos orientuojasi į siaurą klientų ratą neretai pamirštant įtraukti pačių klientų aplinkos žmones, bendruomeniškumo procesą, todėl teikiamos paslaugos neatitinka paslaugų gavėjų lūkesčių. Tyrimui pasirinkti X grupiniai gyvenimo namai proto negalią turintiems asmenims, kaip naujoviška neįgaliųjų socialinės integracijos forma, ir kurią tiriant siekiama atsakyti į tyrimo klausimą – kokios socialinių paslaugų plėtros kryptys grupinio gyvenimo namuose proto negalią turintiems asmenims yra aktualios ir reikalingos, atliepiant proto negalės asmenų bei jų artimųjų poreikius. Tyrimo objektas - socialinių paslaugų plėtros kryptys grupinio gyvenimo namuose. Tyrimo tikslas - išnagrinėjus socialinių paslaugų plėtros kryptis grupinio gyvenimo namuose proto negalią turintiems asmenims, parengti socialinių paslaugų plėtros projektą. Tyrimo tikslui pasiekti buvo iškelti tokie uždaviniai: 1) atskleisti grupinio gyvenimo namų proto negalią turintiems asmenims socialinių paslaugų teikimo pobūdį ir ypatumus; 2) atskleisti bendruomeniškumo plėtotės reikšmę atliepiant proto negalios asmenų bei jų artimųjų poreikius socialinių paslaugų teikimo procese; 3) ištirti socialinių paslaugų proto negalią turintiems asmenims plėtros kryptis grupinio gyvenimo namuose; 4) parengti socialinių paslaugų plėtros projektą grupinio gyvenimo namams proto negalią turintiems asmenims. Tyrimui atlikti buvo pasirinktas kokybinis tyrimo metodas naudojant atvejo analizę. Atvejo duomenų šaltiniai – grupinių gyvenimo namų dokumentacija ir 6 interviu. Pasirinkti tyrimo dalyviai, kurie tiesiogiai susiję su analizuojama tema: grupinių gyvenimo namų vadovė, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, klientas, kliento šeimos narys, potensialaus kliento šeimos narys. Gautiems tyrimo duomenims apdoroti buvo pasirinktas temų analizės metodas. Remtasi interpretuojamaja – konstruktyvistine ontologija ir interpretuojamaja – subjektyvistine epistemologija. Atvejo analizė atskleidė, kad X grupiniuose gyvenimo namuose asmenims su proto negalia per užimtumą yra siekiama integruoti gyventojus į visuomenę, skatinant savarankiškumą. Bendruomeniniai ryšiai yra palaikomi per paramą vietos gyventojams, kultūrinius renginius. Tyrimas išryškino X grupiniuose gyvenimo namuose socialinių paslaugų plėtros kryptis pagal paslaugų gavėjų grupes, kurios būtų aktualios ir tenkintų neįgaliųjų ir jų šeimos poreikius: paslaugos gyventojų artimiesiems, namų personalui, bendruomenės nariams. Pagal gautus tyrimo duomenis yra pasiūlyti projektiniai sprendimai plėtoti nestacionarių socialinių paslaugų teikimą šiuose namuose.
Society’s attitude towards mentally disabled people has been changing since the day of restoration of Lithuanian independence. Organisations that provide social services often focus on very few customers and tend to forget to involve people from customers’ environment as well as sociality process. Therefore the received services do not correspond to customers expectations. Group home X for mentally disabled people was chosen for the analysis as an innovative form of social integration for the disabled people. The analysis of group home X aims at revealing development trends of social services that would be relevant and necessary for the disabled people and their relatives in accordance with their needs. The object of the analysis - development trends of social services in group home. The goal of the analysis is to prepare social services development project after having analysed development trends of social services in group home for mentally disabled people. For the goal of the thesis to be achieved the following tasks have been set out: 1) to reveal the nature and peculiarities of social services provided to mentally disabled people in group home; 2) to detect the meaning of sociality development which corresponds to the needs of mentally disabled people and their relatives; 3) to investigate development trends of social services for mentally disabled people in group home; 4) to prepare social services development project for group home for the mentally disabled people. The thesis was written by applying the qualitative method of analysis and by employing the case analysis. The case analysis is grounded on the group home documentation and six interviews. The participants in the research were immediately concerned with the issue: group home director, social worker, social worker’s assistant, customer, customer’s relative, potential customer’s relative. The data was archived by applying theme method of analysis. What is more, interpretive-constructive ontology and interpretive-subjective epistemology were appealed to. According to case analysis, mentally disabled people from group home X are being integrated into society by providing them with various activities and encouraging them to be as self-dependent as possible. Social bonds are maintained by means of support to local people and cultural events. The analysis highlighted development trends of social services such as services for the relatives of the disabled, group home personnel and community members in group home X depending on service receiver group. Such services are relevant and meet the requirements of the disabled people and their family members. According to the data of the analysis project-based solutions are proposed to develop active social services in this group home.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124335
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.