Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124327
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Šatkauskienė, Sandra
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Socialinio darbo intervencija psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje: socialinių darbuotojų profesinės veiklos refleksija
Other Title: Social work intervention in mental health institutions: social workers professional reflections
Extent: 128 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: socialinis darbas;intervencija;refleksija;social work;intervention;reflection
Abstract: Lietuvoje socialinis darbas, palyginti su kitomis, yra viena naujausių profesijų, socialinio darbo profesinės ir mokslinės tradicijos pradėtos kurti ir plėtoti tik po šalies nepriklausomybės atkūrimo. Šiandien socialiniai darbuotojai dirba įvairialypiame socialiniame, ekonominiame, politiniame kontekste, kuris, pabrėžia tam tikras socialinio darbo sritis ir veiklas. Psichikos sveikatos priežiūros sistemoje socialinio darbo profesija žinoma jau daugiau kaip šimtametį. Socialinio darbo, kaip atsako į rūpestį ir poreikį veikla tampa vis reikšmingesnė dirbant su psichikos sutrikimus turinčiais asmenimis, jų šeimomis ir platesne aplinka, taikant įvairaus pobūdžio intervenciją. Šiuo tyrimu siekiama prisidėti prie naujų socialinio darbo žinių kūrimo psichikos sveikatos priežiūros srityje. Tyrimo objektas - socialinio darbo intervencijų pobūdis stacionariose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, remiantis socialinių darbuotojų profesinės veiklos refleksija. Tyrimo tikslas - atskleisti socialinio darbo intervencijų pobūdį stacionariose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, remiantis socialinių darbuotojų profesinės veiklos refleksija. Tyrime iškelti tokie uždaviniai: 1) Aprašyti, kaip socialiniai darbuotojai reflektuodami savo profesinę patirtį apibūdina psichikos sveikatos priežiūros įstaigos paciento tapimo socialinio darbuotojo klientu veiksnius. 2) Aprašyti, kaip stacionarioje psichikos sveikatos įstaigoje dirbantys socialiniai darbuotojai reflektuodami savo profesinę patirtį apibūdina pokyčio siekimą per socialinio darbuotojo-kliento sąveiką pagalbos teikimo procese. 3) Aprašyti, kaip stacionarioje psichikos sveikatos įstaigoje dirbantys socialiniai darbuotojai reflektuodami savo profesinę patirtį apibūdina bendradarbiaujančios sistemos kūrimą pagalbos procese. Siekiant atskleisti tyrimo temą, remiamasi interpretuojamąja – konstruktyvistine ontologijos ir subjektyvistinės – interpretuojamosios epistemologijos prielaidomis. Tyrime dalyvavo viso 8 asmenys, iš jų 7 moterys ir 1 vyras. Tyrimui atlikti pasirinktas kokybinis tyrimas. Tyrimo duomenų analizei pasirinkta grindžiamosios teorijos strategija. Tyrimu atskleisti, paciento tapimo socialinio darbuotojo klientu veiksniai, kurie apima medicinos personalo tarpininkavimą nukreipiant socialinį darbuotoją pas klientus. Prie paciento tapimo socialinio darbuotojo klientu prisideda ir kliento psichosocialinės situacijos vertinimas, bei vertinimo šaltiniai, kuriais remiantis atliekamas kliento psichosocialinės situacijos vertinimas. Stacionarioje psichikos sveikatos įstaigoje dirbantys socialiniai darbuotojai reflektuodami savo profesinę patirtį apibūdina pokyčio siekimą per socialinio darbuotojo-kliento sąveiką pagalbos teikimo procese, tyrimo duomenų analizėje buvo išskirtos tokios kategorijos: pagalbos santykio kūrimas, veikimas kartu ir kliento informavimas. Stacionarioje psichikos sveikatos įstaigoje dirbantys socialiniai darbuotojai reflektuodami savo profesinę patirtį, bendradarbiaujančios sistemos kūrimą pagalbos procese apibūdina kaip šeimos įtraukimą į pagalbos procesą ir socialinio pagalbos tinklo organizavimą.
In Lithuania, social work, in comparison with the other, is one of the latest professions. Social work professional and scientific traditions began to create and develop only after the country’s independence was restored. Today social workers are working in diverse social, economic and political context, which emphasizes certain areas and activities of social work. In mental health system social work profession has been known for more than a century. Social work’s, as a response to the concerns and needs (Johnson, 2003), activity becomes more important working with persons which have mental disorders, their families and the wider environment through various forms of intervention. This study aims to contribute to the new social work knowledge development in the field of mental health care. The object of this research – the methods of social work intervention in stationary mental health institution, based on reflection of social workers professional practice. The purpose of this research – to reveal the methods of social work intervention in stationary mental health institution, based on reflection of social workers professional practice. The objectives of this research are: 1) to describe, how a stationary mental health social worker reflecting their professional experience describes how the patient in mental health institution becomes social work client; 2) to describe, how a stationary mental health social worker reflecting their professional experience describes the changes during the social worker-client interaction in helping process; 3) to describe, how a stationary mental health social worker reflecting their professional experience describes the development of cooperative systems in helping process. The research is based on interpretative – constructivist ontology and subjectivist epistemology. 8 persons participated in this research - 7 women and 1 man. Type of the research is qualitative. The data of the research was analyzed according grounded theory. Research disclosed the factors of patient becoming a social worker’s client, which include medical personnel mediation while connecting social workers with clients. Psychosocial assessment of client’s situation and evaluating sources also contribute to the fact that the patient would become a social worker’s client. Social workers describe the changes during the social worker-client interactions in the helping process, the analysis of the data has identified the following categories: support relationship development, working together and providing information to the client. Social worker reflecting his professional experience describes the development of cooperative systems in helping process through family involvement to support the process and organization of the social support network.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124327
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

73
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.