Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124324
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kazakevičiūtė, Gabrielė
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Galios ir/ar bejėgiškumo apraiškos socialinio darbo su šeima praktikoje: socialinių darbuotojų praktinės patirties kritinė refleksija
Other Title: Manifestation of power and/or disempower in family social work: critical reflection of professional experience of social workers
Extent: 55 p.
Date: 27-May-2014
Keywords: kritinė refleksija;galia;socialinis darbas;power;social work;critical reflection
Abstract: Kritinė refleksija įgalina individus išgyventi jų patyrimus, juos analizuoti ir atrasti naujus ryšius, vertybes, idėjas, kitaip suvokti praeitį ir gebėti numatyti ateities planus. Tyrimu siekiama prisidėtų prie naujų socialinio darbo žinių kūrimo ir pritaikymo mokslo bei praktikos srityje. Siekiama išsiaiškinti per kokius konstruktus atsiskleidžia galia ir/ar bejėgiškumas socialinių darbuotojų darbe dirbant su socialines rizikas patiriančiomis šeimomis. Tyrimo objektas – galios ir/ar bejėgiškumo apraiškos socialinio darbo su šeima praktikoje, analizuojant socialinių darbuotojų praktinės patirties kritines refleksijas. Tyrimo tikslas – atskleisti galios ir/ar bejėgiškumo apraiškas socialinio darbo su šeima praktikoje remiantis socialinių darbuotojų profesinės patirties kritine refleksija. Tyrime iškelti tokie uždaviniai: 1.Atskleisti, kaip pasireiškia socialinio darbuotojo galia ir/ar bejėgiškumas jam apibūdinant šeimą; 2. Atskleisti, kaip socialinio darbo su šeima pobūdis sąlygoja galios ir/ar bejėgiškumo pasireiškimą socialinio darbo su šeima praktikoje; 3. Atskleisti, kaip pasireiškia socialinio darbuotojo galia ir/ar bejėgiškumas sprendžiant socialines rizikas patiriančių šeimų problemas. Tyrimo tikslui pasiekti buvo pasirinktas ir atliktas kokybinis tyrimas. Tyrėja siekė atskleisti galios ir/ar bejėgiškumo apraiškas socialinio darbuotojo pasakojimu apie darbinę patirtį su socialines rizikas patiriančia šeima, kritinės refleksijos būdu. Tyrime vadovautasi prielaida, kad patirtis yra socialiai konstruojama ir socialinė realybė suvokiama tyrėjai sąveikaujant su tyrimo dalyviais. Tyrime dalyvavo šešios socialinės darbuotojos dirbančios su socialinės rizikos šeimomis. Gauti duomenys analizuoti sudarant konceptualias kategorijas ir taikant temų analizės metodą. Tyrimo duomenų analizės metu išryškėjo trys pagrindinės kategorijos. Pirma, socialines rizikas patiriančių šeimų apibūdinimas. Antra socialinio darbuotojo dirbančio su socialines rizikas patiriančia šeima darbo pobūdžio apibūdinimas. Trečia, problemų sprendimas dirbant su socialines rizikas patiriančiomis šeimoms. Kritinės refleksijos metu atsiskleidė galios ir bejėgiškumo raiška per socialinių darbuotojų apibūdinimus apie socialines rizikas patiriančias šeimas, darbo pobūdžio su socialines rizikas patiriančiomis šeimomis apibūdinimus. Atsiskleidė socialinių darbuotojų galia bei bejėgiškumas sprendžiant socialines rizikas patiriančių šeimų problemas. Atsiskleidė refleksijos svarba socialiniams darbuotojams dirbant su socialinės rizikos šeimomis. Remiantis tyrimo duomenimis darbe pateikiamos rekomendacijos socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis, socialinių paslaugų organizatoriams, tyrėjams.
Critical reflection enables individuals to survive their experiences, analyze them and discover new relationships, values, ideas, otherwise perceive the past and be able to anticipate future plans. The study aims to contribute to the new social work knowledge development and application of science and practice in the field of social work. The aims is to find out what constructs is revealed Power and/or helplessness through social work with families facing social risks. The object of research - the power and / or helplessness manifestations of social work with a family practice, analyze critical reflections of social workers practical experience. The purpose of the research – to reveal power and/or helplessness manifestations in practice of social work with families, based on social workers critical reflection of practical experiences. The objectives of the research: 1) to Reveal how power manifested social worker power and / or his helplessness to describe family. 2.) to reveal how social work with families determine power and/or helplessness manifestations in the social work practice with families. 3) to Reveal how social worker manifested power and / or helplessness solving social problems with families at risk. To achieve the purpose of research, the qualitative research was selected. Researcher seek to reveal power and/or helplessness manifestations based on social workers telling about experience with social risk facing families in the way of critical reflections. The researcher based on the position that experience is socially constructed and social reality realized through interaction of researcher and participant of the research. The study involved six social workers working with social risks families. Obtained data analyzed through conceptual categories and themes analysis method. The study data analysis revealed three major categories. First, the description of social risks experiencing family. Second, social workers descriptions of social work with families experiencing social risks. Third, problem solving with families experiencing social risks. The research revealed power and helplessness manifestations through social workers descriptions about social risk experiencing families, the descriptions about social work, working with families, experiencing social risks, and power of social workers solving problems with families of social risks. According to the research data researcher provides guidance for social workers working with families, experiencing social risks, social service organizers and researchers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124324
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.