Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124235
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Kutkienė, Justė
Title: Kauno senosios Karmelitų kapinės 1847-1959 m.: istoriniu, paveldosauginiu ir sociakultūriniu aspektu
Other Title: Old Carmelite cemetery of Kaunas 1847-1959 from the historical, heritage preservation and socio-cultural point of view
Extent: 68 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: Senosios Karmelitų kapinės;kapinių problemos;kultūrinė vertė;istorinė vertė;Old Carmelite cemetery;cemetery problems;cultural tourism;historical value
Abstract: Magistro baigiamojo darbo tyrimo objektas – Kauno senosios Karmelitų kapinės. Miesto kapinės užima stačiakampį žemės sklypą miesto centre. Iš vakarų pusės jas riboja Vytauto pr., iš pietų – Bažnyčios, iš rytų Trakų, iš šiaurės – Totorių gatvės. Kapinės suplanuotos 1847 m. kartu su visu Naujamiesčiu. Metų bėgyje šios kapinės priglaudė, ne tik civilių, bet ir karių, tautos didvyrių palaikus, tapo pasyvios rezistencijos vieta. Nors buvo sunaikintos, jų žemėje liko žinomų ir nežinomų žmonių palaikų, kurių perkėlimu giminės negalėjo, arba nenorėjo dėl tradicijų, neatsiliepė, arba jau nebuvo kam pasirūpinti. Šio darbo tikslas – įvertinti visą svarbiausią istorinę medžiagą apie buvusias Senąsias Kauno Karmelitų kapines, atsižvelgiant į paveldosaugines ir sociakultūrines vertes. Be įvado ir išvadų darbas susideda iš 4 dėstymo dalių. Pirmajame magistro darbo skyriuje atskleidžiama Kauno miesto pirmųjų kapinių vystymosi eiga, mirties supratimo visuomenėje kaita, aptariamos kapinių problemos nuo jų atsiradimo iki XIX a. II pusės. Analizuojamas skirtingų konfesijų sklypų apstatymas. Analizuojamos profesinės idėjos antkapiniuose paminkluose. Antrajame skyriuje, analizuojant ir sisteminant, pristatomas skirtingais istoriniais laikotarpiais susiklostęs spaudos požiūris į Kauno Senąsias kapines bei jų problemas. Analizuojamos 1915 m. kapinių problemos, Tarpukario bei 1919 – 1940 m. Senųjų Karmelitų kapinių problemos. Aptariami 1941-1944 m. palaidojimai Senosiose Karmelitų kapinėse. Aptariame kai kurių kapaviečių analizė. Trečiojoje darbo dalyje aprašomi vis dar gyvų žmonių prisiminimai apie šiuos kapus. Respondentai prisimena pasyviąja rezistencija ir kapinių naikinimą. Jų žinios aprašomos ir lyginamos su 1958-1959 m. spaudos duomenimis. Paskutinioji darbo dalis skirta aptarti Senųjų Kauno kapinių apsaugos problemas ir galima panauda kultūriniam turizmui. Atsižvelgiant į buvusių Kauno (Karmelitų) kapinių istorija, galima konstatuoti, kad buvusių kapinių istorinė vertė yra didelė, nes daugiau nei šimtą metų veikusios kapinės mena daug istorinių įvykių. Kapinių sunaikinimas reprezentuoja su sovietine okupacija susijusius procesus (1944 – 1956 m. vykusias patriotines manifestacijas) ir tarybų valdžios požiūrį į Lietuvos valstybę bei jos piliečius. Naikinant kapines, kartu buvo naikinamas tautos istorinis, karinis ir kultūrins paveldas. Todėl buvusių Kauno (Karmelitų) kapinių kultūrinė reikšmė, taip pat, yra didelė.
The research object in the present Master Thesis is the Old Carmelite Cemetery of Kaunas. The cemetery occupies a square-shaped land lot in the center of the city. The borders of the cemetery are defined by Vytauto Prospektas in the west, the churches in the south, Trakų Street in the east and Totorių Street in the north. The cemetery appeared on the city plan in 1847 along with the entire Naujamiestis (the New Town) Borough. Throughout the years, the cemetery has been the final resting place not only for civilians but also for soldiers and national heroes. It became the place of passive resistance. The goal of the present study is to evaluate the most important historical data on the Old Carmelite Cemetery in Kaunas considering the heritage preservation and socio-cultural values. The paper consists of an introduction, four main parts and the conclusions. The first part of the Master Thesis reviews the development of the first cemetery of Kaunas City, the interpretation of the concept of death by the society and how it has been changing, and the problems related to the cemetery from its opening to the second half of the 19th century. The second part presents the attitude of the press towards the Old Cemetery of Kaunas and how it has been changing in the course of time. The methods of data analysis and systemization are used. The study focuses on the problems of the cemetery in 1915 and the problems of the Old Carmelite Cemetery in the Interwar period, from 1919 to 1940. The burials in the Old Carmelite Cemetery from 1941 to 1944 are discussed. An analysis of several burial sites is carried out. The third part of the paper focuses on the recollections about the cemetery collected from the people who are still alive. The respondents remembered the passive resistance and the demolition of the cemetery. Their recollections are described and compared with the data published in the press between 1958 and 1959. The final part of the paper is dedicated to the preservation problems of the Old Carmelite Cemetery of Kaunas and their possible involvement in cultural tourism. The historic analysis of the Old (Carmelite) Cemetery of Kaunas reveals that the historic value of the old cemetery is big because the cemetery which was open for more than a hundred years recalls a lot of historical events. The demolition of the cemetery represents the processes related to the soviet occupation (the patriotic manifestations of 1944-1956) and the attitude of the soviet government towards the Lithuanian State and its people. The demolition of the cemetery also destroyed the historical, military and cultural heritage of the nation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124235
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

185
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.