Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124226
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Grižaitė, Auksė
Title: Organizacijų, teikiančių paslaugas vaiko gerovės srityje, tarpinstitucinio bendradarbiavimo organizavimas
Other Title: Organisation of Inter-institutional Collaboration in Child Welfare Institutions
Extent: 66 p.
Date: 26-May-2014
Keywords: tarpinstitucinis bendradarbiavimas;organizacija;organizavimas;organization;inter-institutional collaboration;institutions
Abstract: Tarpinstitucinio bendradarbiavimo organizavimo problema aktuali socialinio darbo kontekste, ypatingai kalbant apie vaiko gerovės sritį, kuomet vaiko gerovė, vaiko teisių įgyvendimas bei vaiko gyvenimo sąlygas tiesiogiai priklauso nuo šeimos gyvenimo sąlygų. Vaiko gerovei užtikrinti būtinas koordinuotas kelių institucijų darbas. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo nauda grindžiama ir tuo, jog siekiama įtraukti klientą į socialinės pagalbos procesą ir tapti aktyviu jo veikėju, o ne tik pasyviu pagalbos gavėju. Taigi, tarpinstitucinis bendradarbiavimas gali būti galimybė vaikui išreikšti savo požiūrį į susidariusią situaciją ir dalyvauti priimant sprendimus dėl socialinės pagalbos suteikimo. Mokslinė tyrimo problema - kaip vyksta tarpinstitucinis bendradarbiavimas tarp organizacijų, teikiančių paslaugas vaiko gerovės srityje? Darbo objektas – regioninių institucijų, dirbančių vaiko gerovės srityje, tarpinstitucinio bendradarbiavimo organizavimas. Darbo tikslas – Numatyti projektines galimybes bendradarbiavimo organizavimo tobulinimui, atskleidžiant tarpinstitucinio bendradarbiavimo organizavimo patirtį vaiko gerovės srityje. Tikslui realizuoti formuluojami šie uždaviniai: 1. Apžvelgti bendradarbiavimo sampratą socialiniame darbe. 2. Išanalizuoti organizacijų, teikiančių paslaugas vaiko gerovės srityje, bendradarbiavimo teisinį reglamentavimą. 3. Atskleisti organizacijų, teikiančių paslaugas vaiko gerovės srityje, bendradarbiavimo organizavimo ypatumus Lietuvoje. 4. Ištirti X miesto savivaldybės institucijų, teikiančių paslaugas vaiko gerovės srityje, bendradarbiavimo organizavimą regiono lygmenyje. Bendradarbiavimas vaiko gerovės srityje ypatingas ir tuo, kad tuo pačiu metu vyksta tarpinstitucinis ir tarpdisciplininis bendradarbiavimas, grindžiami komandiniu darbu. Organizuojant tarpinstitucinį bendradarbiavimą vaiko gerovės srityje yra kuriami tinklai, kurių veikla yra grindžiama pasitikėjimu. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas vaiko gerovės srityje savivaldybėje pasižymi tuo, kad į bendradarbiaujančios organizacijos atpažįsta ir sutinka, jog bendradarbiavimas kaip šių organizacijų veiklos koordinavimo būdas yra tinkamas siekiant pagrindinių tikslų. Suvokiama, jog apjungiant bendras organizacijų pastangas, galima būtų gauti efektyvesnius rezultatus bei veiksmingiau organizuoti institucijos darbą. Pirmiausiai, teikti tinkamą socialinę pagalbą vaikui, tinkamai reaguoti į susidariusią situaciją, o antra, organizacijos gauna naudą, nes yra efektyviau panaudojami turimi ištekliai – laiko, žmogiškieji, finansiniai. Pasitikėjimo stoka tarp bendradarbiaujančių organizacijų, ypatingai kalbant nevyriausybinių organizacijų nepasitikėjimą savivaldos institucijomis ir jų priimamais sprendimais. Kita vertus, savivaldos institucijos taip pat iš dalies nepasitiki nevyriausybinėmis organizacijomis, kada kalbama nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš savivaldybės biudžeto bei atliekamų veiklų ir teikiamų paslaugų santykį. Ši susidariusi įtampa sąlygoja bendradarbiavimo barjerų atsiradimą.
Organization of inter-institutional collaboration is relevant object in the context of social work, particularly with regard to the child's welfare. Child welfare, implementation of children’s rights and child’s living conditions directly depend on family life. In order to ensure Child welfare coordination of several institutions work is necessary. Inter-institutional collaboration is based on client’s involvement in the process of social support. Thus, inter-institutional collaboration may be the possibility for a child to express his or her point of view to the situation and to be able to participate in decision-making process on social support. Research problem - how do the inter-institutional collaboration of child welfare institutions is proceeding? The object - Organisation of inter-institutional collaboration of regional child welfare institutions. The aim – to provide opportunities for designing organization of inter-institutional collaboration in child welfare. Tasks were: 1. To review the concept of collaboration in social work. 2. To analyze legal framework for inter-institutional collaboration in the field of child welfare. 3. To reveal peculiarities of inter-institutional collaboration in the field of child welfare. 4. To investigate inter-institutional collaboration in X municipal authorities providing services in the field of child welfare. The main conclusions are: at the same time, inter-institutional collaboration in the field of child welfare is going on two ways: the inter-institutional and interdisciplinary collaboration, based on teamwork. Inter-institutional cooperation can create a synergistic effect when the ability of the team as whole is greater than the sum of the skills of team members. Organization of inter-institutional collaboration in the field of child welfare can create networks, which are based on trust. Inter-institutional collaboration in the field of child welfare is recognized and agreed as the coordination method for achieving the main objectives. It is realized by combining the joint efforts of organizations; it is possible to obtain more effective results and efficiency of the organization of the institution. First, to provide adequate social support to the child, responding to the situation, and secondly, the organization receives a benefit because it is a more efficient use of available resources - time, human, financial. The lack of trust between organizations, particularly in terms of non-governmental organizations to local governments. On the other hand, local authorities do not trust non-governmental organizations considering financial issues.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124226
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

101
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.