Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124222
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šalkauskaitė, Justina
Title: Profesijos pasirinkimo motyvai ir veiksniai profesinėje mokykloje
Other Title: Motives and factors of profession choice at vocational school
Extent: 64 p.
Date: 6-Jun-2014
Keywords: profesija;profesijos pasirinkimo veiksniai;motyvai;profession;career choice factors;motives
Abstract: Šiame darbe yra tiriami mokinių profesijos pasirinkimą įtakojantys veiksniai. Pirmoje dalyje analizuojami Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų darbai, atliktų tyrimų rezultatai. Teorinėje darbo dalyje apibrėžiama profesijos sąvoka, apibūdinami subjektyvieji ir objektyvieji profesijos pasirinkimo veiksniai, analizuojamos profesijos pasirinkimo metu daromos dažniausios klaidos. Empirinėje darbo dalyje vertinamas veiksnių reikšmingumas, kurie daro įtaką profesijos pasirinkimo procesams. Empirinio tyrimo metu buvo atliktas kokybinis tyrimas. Duomenų rinkimo metodas – struktūruotas interviu, analizės metodu buvo pasirinktas kokybinės turinio analizės (content) metodas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad skiriasi mokinių ir karjeros koordinatorių nuomonė dėl veiksnių, lemiančių profesinės mokyklos pasirinkimą. Empirinio tyrimo metu nustatyta, kad profesinės mokyklos mokiniams didžiausią įtaką, renkantis profesiją, daro darbo rinkos tendencijos, specialybės paklausumas, galimybė įgyti praktinių įgūdžių. Neretai jaunimas renkasi tas programas, kuriose mokosi jų draugai. Mokyklų karjeros koordinatoriai teigia, kad profesines mokyklas renkasi mokiniai, turintys mokymosi sunkumų ir motyvacijos problemų.
Profession choice influencing factors of school students are researched in this diploma paper. Works, results of researches made of Lithuanian and foreign scientists are analyzed in the first part. Profession concept is defined, subjective and objective profession choice factors are described, common mistakes that are made during the process of profession choice are analyzed in the theoretical part of the work. Significance of factors that influence vocational choice processes is evaluated in empirical part of the paper. Qualitative survey was accomplished during the empirical research. Data collection method – structured interview, qualitative content analysis method was chosen as analysis method. Survey results revealed the difference between school students’ and career coordinators’ point of view on the factors that determine vocational school choice. After the empirical survey such findings as labor market tendencies, marketability of profession, opportunity to gain practical knowledge were among the essential factors that have the biggest influence for school students while choosing profession. Young people often choose the study programs that were chosen by their mates. Career coordinators at comprehensive schools state that vocational schools are chosen by school students having learning difficulties and motivation problems.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124222
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on May 1, 2021

Download(s)

15
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.