Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124220
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Svetikienė, Žydrė
Supervisor: Tandzegolskienė, Ilona
Title: Suaugusiųjų švietėjo vaidmuo mokymosi bendruomenės kūrimui
Other Title: Adult educator role in the development of a learning community
Extent: 63 p.
Date: 6-Jun-2014
Keywords: suaugusiųjų švietėjas;andragogas;besimokanti bendruomenė;suaugusiųjų mokymosi poreikiai;neformalusis suaugusiųjų švietimas;adult educator;andragog;community learning;adults learning needs;of non-formal adult education
Abstract: Magistro darbo tikslas yra ištirti suaugusiųjų švietėjo vaidmenį bendruomenės kūrime, akcentuojant bendruomenės mokymosi galimybes ir mokymosi proceso organizavimą X miestelyje. Darbe siekiama atsakyti į probleminį tyrimo klausimą: kokį vaidmenį atlieka suaugusiųjų švietėjas bendruomenės kūrime, akcentuojant bendruomenės mokymosi galimybes ir mokymosi proceso organizavimą? Tyrimo objektas – suaugusiųjų švietėjo vaidmuo bendruomenės kūrime. Magistro darbas sudarytas iš trijų dalių. Pirmoje dalyje yra analizuojami suaugusiųjų švietėjo vaidmens, bendruomenės sampratos ir kaimo bendruomenei būdingų bruožų, suaugusiųjų mokymosi motyvacijos, poreikių realizavimo ir mokymosi bendruomenėse teoriniai aspektai. Antroje darbo dalyje yra aptariama empirinio tyrimo metodologija. Trečioje darbo dalyje analizuojami rezultatai, gauti atlikus kiekybinį ir kokybinį tyrimus. Darbo pabaigoje yra pateikiamos išvados bei rekomendacijos suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems ir kuriantiems inovatyvias mokymosi situacijas miestelio bendruomenėje. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad besimokančių suaugusiųjų požiūris į mokymąsi kinta. Visuomenė pradeda suvokti, kad žinios, įgūdžiai ir kompetencijos, įgytos neformaliojo ar savaiminio mokymosi metu, gali būti įvertintos ir pripažintos formaliai. Suaugusieji gana sąmoningai suvokia mokymosi poreikius. Suaugusiųjų švietėjo vaidmuo mokymosi bendruomenės kūrimui yra labai svarbus. Užsiėmimus turi organizuoti kompetentingi švietėjai. Vertindami andragogo (suaugusiųjų švietėjo) vaidmenį mokymosi bendruomenės kūrimui, suaugusiųjų švietėjai tvirtina, kad suaugusiųjų švietėjas turi būti lankstus, inovatoriškas, gebantis bendrauti, aktyviai dalyvaujantis visuomeniniame gyvenime, nuolat asmeniškai tobulėjantis, teigiamas, kompetentingas, savo srities žinovas, mokytojas, patarėjas, draugas tam, kad realizuotų besimokančių suaugusiųjų poreikius. Suaugusiųjų švietėjai stengiasi realizuoti besimokančių suaugusiųjų poreikius. Tačiau, daugumos besimokančių suaugusiųjų nuomone, tai daroma iš dalies. Remiantis gautais tyrimo rezultatais galima teigti, kad suaugusiųjų švietėjai nėra pakankamai išsiaiškinę, kokie yra kaimo bendruomenės narių poreikiai. Todėl organizuojama veikla, parinkti metodai, besimokančių suaugusiųjų poreikiams realizuoti, yra ne visuomet tinkami.
The objective of the Master's thesis is to investigate the role of the adult educator in the development of community with an emphasis on community learning possibilities and the organization of learning process in an X town. The research aims to find the answers to the problematic issue: what is the role of the adults educator in the community development with an emphasis on community learning possibilities and the organization of learning process? The object of the research – adult educator role in the community development. Master's thesis consists of three parts. The first part investigates the theoretical aspects of the role of the adult educator, community and the concept of rural community specific features, adults learning motivation and learning needs of the realization in the community. The second part discusses the empirical methodology. The third part analyzes the results of the quantitative and qualitative research. Conclusions and recommendations for adult educators working and generating innovative learning situations in the community are given at the end. The research found, that the approach to learning of adult learners is changing. The public is beginning to realize that the knowledge, skills and competences acquired in non-formal and informal learning can be assessed and formally recognized. Adults are quite conscious of their learning needs. Adult educator role in the development of a learning community is very important. The competent educators must organize classes. Evaluating the role of learning andragogue (adult educator) in the community development, adult educators claim that they must be flexible, innovative, able to communicate actively involved in public life, constantly improving qualifications, positive, competent, proficient in their skills. They must work as a teacher, a counselor, a friend in order to satisfy the requirements of adult learners. Adult educators are trying to realize the needs of adult learners. However, the majority of adult learners assert, that everything is done partially. Based on the results of the research we can affirm that adult educators do not figure out enough what are the needs of rural communities. For this reason, the organized activity and selected methods for realizing the needs of adult learners are not always appropriate.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124220
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.