Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124209
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kalinauskienė, Jovita
Title: Vaikų globos įstaigų auklėtinių profesinės socializacijos plėtra
Other Title: Professional socialization of child care institution students
Extent: 54 p.
Date: 6-Jun-2014
Keywords: globa;vaikų globos įstaigos;profesinė socializacija;care;child care institutions;the professional socialization
Abstract: Lietuvos socialinės politikos srityje pastaruoju metu itin didelis dėmesys skiriamas vaikams, augantiems globos įstaigose. Tyrimo problema – iš globos sistemos išėję, pilnametystės sulaukę jaunuoliai sunkiai integruojasi į visuomenę. Jie susiduria su įvairiomis socialinėmis, finansinėmis ir psichologinėmis problemomis. Neigiamą įtaką tokiems jaunuoliams daro „našlaičio statuso“ vaidmuo, kuris vaikui įskiepija išlaikytinio poziciją netgi išėjus iš globos įstaigos. Silpnas profesinis ir darbinis pasirengimas vaikų globos namuose sąlygoja auklėtinių nesugebėjimą vertinti materialinę buitinę savarankiško gyvenimo pusę; stokoja noro toliau mokytis, įgyti profesiją. Kol kas nėra pakankamai ištirtas globos įstaigų auklėtinių profesinės socializacijos procesas ir ypač jų kontaktų su darbo rinka ir darbo pasauliu įtaka jų tolesnei profesinei integracijai. Tyrimo tikslas – teoriškai ir empiriškai ištirti vaikų globos įstaigų auklėtinių profesinės socializacijos veiksnius. Dažniausiai socializacijos problemos kyla dėl neigiamo visuomenės požiūrio į našlaitį ar be tėvų globos likusį vaiką, dėl to dažniausiai susiformuoja ir paties buvusio vaikų globos namų auklėtinio menkas savęs vertinimas ir nepritapimas visuomenėje. Jaunuoliams, išėjusiems iš vaikų globos įstaigų ir siekiantiems tolimesnio išsilavinimo labai trūksta paskatinimo, motyvacijos didinimo, finansinės paramos. Tėvų globos netekusio asmens integravimas į visuomenę – kompleksinis ir dinamiškas procesas, kurio sėkmė priklauso nuo kiekvieno asmens individualių poreikių ir gebėjimų paisymo. Tyrimo rezultatai rodo, kad vaikų globos įstaigose siekiama sudaryti sąlygas integruoti globotinius į visuomenę (popamokinė veikla), tačiau kai kuriose srityse (profesinis orientavimas) globos įstaigų darbuotojams trūksta kompetencijų ir pačios veiklos dar nėra pakankamai efektyvios. Todėl rekomenduotina rengti ir įgyvendinti kompleksines socialines ir ugdymo programas, naudojant turimą savivaldybių ir valstybės socialinių paslaugų ir paramos infrastruktūrą.
Today in the sphere of social politics of Lithuania a lot of attention is paid to children raised in child care institutions. The research problem is the difficult adaptation of the youth to the society after leaving child care institutions at adult age. Such people face various social, financial and psychological difficulties. The youth are negatively affected by their \"orphan status\" which means a dependant's position in their minds even after they leave the child care institution. Poor professional and work readiness influence the inability of the pupils to evaluate the material side of individual domestic life, they lack willingness to study further or acquire a profession. The professional socialisation process of the pupils and especially the influence of their contacts with the labour market and labour world to their further professional integration have not yet been sufficiently analysed. The aim of the thesis is to theoretically and empirically analyse the factors of professional socialisation of pupils from child care institutions. Socialisation problems usually arise because of a negative attitude of the society to the orphans or children left with no parental supervision. Therefore such children after they leave child care institutions have low self-esteem and face difficulties to adapt in the society. The youth after they leave child care institutions and seek further education lack encouragement, motivation and financial support. Integration to the society of the youth left with no parental care is a complex and dynamic process, the success of which depends on a particular person‘s individual needs and abilities. The research results show that the employees of child care institutions try to provide conditions for the pupils' integration to the society (e.g. afterschool activities), but in some spheres (e.g. professional orientation) the employees lack competences and the activities are still not effective enough. Therefore it is recommended to develop and implement complex social and educational programmes by using the infrastructure of municipal and state social services and support.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124209
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

12
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.