Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124199
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Čepulienė, Justina
Title: Laikino atokvėpio tarnybos šeimoms, globojančioms proto negalią turintį asmenį, projektavimas N mieste ir rajone
Other Title: Projection of temporary respite services for family taking care of persons with mental disability in the N city and region
Extent: 90 p.
Date: 26-May-2014
Keywords: proto negalia;atokvėpio paslaugos;socialinis darbas;mental disability;respite services;social work
Abstract: Šeimos augindamos proto negalią turintį asmenį patiria socialinių paslaugų stygių, dėl menkos tarnybų pasiūlos, dėl politikų požiūrio, pačių šeimų neveiklumo, stigmos, diskriminacijos, ar dėl to, kad augina, globoja proto negalės žmones. Dėl šių priežasčių sunku šeimai pilnai integruotis į visuomenę ir būti lygiateise jos dalimi. Šeima neturi galimybės pasinaudoti laikino atokvėpio paslaugomis, nes tokių tarnybų nėra. Todėl buvo iškelti tyrimui klausimai – kokias patirtis išgyvena neįgalaus vaiko tėvai ir globėjai? Kodėl būtina organizuoti laikino atokvėpio tarnybas? Tyrimo objektas – laikino atokvėpio paslaugų teikimo organizavimas šeimoms globojančioms proto negalią turinčius asmenis. Tyrimo tikslas – atskleisti laikino atokvėpio tarnybos šeimai, globojančiai proto negalią turintį asmenį, organizavimo poreikį ir galimybes N mieste ir rajone. Uždaviniai: 1.apibūdinti tėvų, globojančių proto negalią turintį suaugusį vaiką, išgyvennamas problemas, pagrindžiant laikino atokvėpio tarnybos poreikį. 2.aptarti socialinių paslaugų, teikiamų asmenims turintiems proto negalią ir jų globėjams Lietuvoje, plėtotės galimybes, organizuojant laikino atokvėpio tarnybas. 3.atskleisti tėvų, globojančių proto negalią turintį suaugusį asmenį, patirtis ir pagalbos lūkesčius. Tyrimui atlikti buvo atlikti buvo pasirinktas kokybinis tyrimas. Duomenų rinkimui buvo naudojamas pusiau struktūrinis interviu, tai tinkamiausias metodas siekiant giliai suprasti šeimų problemą, jų asmeninę patirtį, nuomones. Duomenų analizei pasirinkta turinio analizė. Atlikus tyrimą atsiskleidė tai, kad šeimos yra pavargę emociškai ir fiziškai.Joms trūksta paslaugų kurios suteiktų galimybę pailsėti, turėti laisvalaikį ir atostogas. Šeimos vienareikšmiškai pritarė, laikino atokvėpio tarnybos reikalingumui ir naudingumui. Remiantis tyrimo rezultatais darbe pristatyta grupinio gyvenimo namų padalinio laikino atokvėpio tarnybos N mieste steigimui projektiniai pasiūlymai.
Families which nurture person with mental disabilities, experience lack of social services for poor supply of services, policy approach, families inactivity, stigma, discrimination, or just because they nurture, patronize people with mental disability. For these reasons it is difficult fully to integrate the family into society and to be an equitable part of it. The family does not have access to temporary respite services, because there are no such services. So the questions for research have been set - what do parents and patrons of disabled child experience? Why is it necessary to organize temporary respite services? The object of study - organization of temporary respite services for families raising mentally disabled persons. The aim of this study is to discuss organization needs and opportunities of temporary „respite” services for family raising a person with mental disability in the N city and region. The following tasks were set in the study: 1. To characterize problems experienced by parents taking care of mentally disabled adult child, justifying need of temporary respite services. 2. To discuss development opportunities of social services to persons with mental disability and their patrons in Lithuania, providing temporary respite services. 3. To reveal the experience and support expectations of parents taking care of mentally disabled adult person. Qualitative survey was chosen for study. Semi-structured interview has been used for data collection, because it is the most appropriate method in order to understand in detail the problem of families, their personal experiences and opinions. Content analysis was selected for data analysis. The performed investigation revealed that the families are tired both emotionally and physically. They lack of services which would provide an opportunity to take a rest, have leisure time and holidays. Family unambiguously agreed that temporary respite services are necessary and useful. With reference to study results design proposals for temporary respite services establishment in the N city’s group living houses subunit were presented in the work.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124199
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.